Питчинг

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі:

1-бөлім. Стартап акселератор

Мектеп:№49
Күні:01.09.2020 ж  Мұғалімнің аты-жөні:Калкузова Наталия

 

1-сабақ. 11 «А,б»-сынып Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Питчинг
Оқу мақсаттары 11.1.1.1.      Кәсіпкер(стартапер)үшінпитчингтіңмәніменмағынасын түсіну.

11.1.1.2.      Оқу-ойынжағдайындаөзидеяларыніскеасыруүшінпит- чинг дағдыларынқолдану.

Сабақтың мақсаты •       Кәсіпкер(стартапер)үшінпитчингтіңмәніменмағынасын түсінеді.

•       Оқу-ойынжағдайындаөзидеяларыніскеасыруүшінпитчинг дағдыларынқолданады.

Бағалау критерийлері •       Шешендікөнершеберлігідегентүсініктібіледі.

•       Оның өмірде және кәсіпкерлікте маңызды екендігін түсіндіре алады.

•       «Питчинг»анықтамасынбереаладыжәнеоныңтүрлеріжөнінде айтып береалады.

•       Тиімдіпитчқұрастыраалады.

Тілдік мақсаттар Лексика және терминология: питч, Elevator Pitch, Idea Pitch, Funding Pitch.

Диалог құруға арналған сөз тіркесі:

Өзидеяларыныңпрезентациясынжасайбілгенмаңызды,себебі…. Питч — бұл ….

Табысқа жетуге … ықпал етеді.

Пичтқұрастырумаған…кезіндеқажетболуымүмкін. ElevatorPitch…үшінқажет.

Idea Pitch … үшін қажет. Funding Pitch … үшінқажет.

Меніңпитчімтабыстыболуыүшінмен…жасайаламын. Питчкедайындалукезіндемаған…естесақтауқажет.

Құндылықтарға баулу «Рухани жаңғыру» және «Мәңгілік ел» ұлттық идеясына негізделген құндылықтар: қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкер- шілік; ұлттық сана; прагматизм; құрмет; ынтымақтастық; еңбек және шығармашылық;ашықтық;өмірбойыбілімалу;бәсекелікқабілет.

Сабақ барысында оқушылар бір-бірін тыңдап, басқаоқушылардың пікірінқұрметтеуге,өзбетіншеқорытындыжасауға,алғанбілімін өзіндікақиқатпенбайланыстыруғаүйренеді.

Пәнаралық байланыстар Әдебиет: өз пікірін жеткізе білу. Өзін-өзі тану: өзара сыйластық, ли- дерлік қасиеттер және т.б. таныту.
АКТ қолдану Интерактивті тақтаны және интернет ресурстарын пайдалану.
Алдыңғы тақырыптар 10-сыныпта өткен материал.
Сабақ кезеңдері Сабақ барысы Ресурстар
Сабақтың басы

5 минут

 

Мұғалім оқушылармен сәлемдесіп, оларды оқу жылының басталуымен құттықтап, осы және келесі тоқсандарда олардың оқу стартап акселераторынан өтетінін түсіндіреді, бұл стартап акселератор шеңберінде олар өздерінің жобасын жасап,оны жүзеге асырып көреді.Содан кейін мұғалім алғашқы сабақта оқушылар питчингтің не екенін біліп, питч мысалдарын көре алады.Келесі сабақта оқушылар сынып алдында өз питчтерін ұсынуы тиіс.Сосын олар жоба көш басшыларыболатын жеңімпаздарды анықтап және бизнес-идеямен бірлесіп жұмыс істейтін пікірлестерді өз сыныптастары арасынан таңдайалады.  
Сабақтың ортасы Оқушылар мұғаліммен бірге«шешендік шеберліктіңмаңызы»блогын оқиды. Содан кейін шешендік шеберліктің және табысқа жету үшін өзіне деген сенімділіктің маңызын талқылайды.Өз мүмкіндіктерін есену және өзін және өз идеяларын кең аудиторияға ұсына білу—бұл мектеп оқушыларының кәсіпкер ретінде қалыптасу жолындағы алғашқы қадамдары.

Мұғалім оқушыларға келесі эксперимент туралы қосымша айтып береді. Келесі эксперимент өз қабілетіне деген сенімнің тәжірибелік мәнін көрсетеді. Америкалық институттардың бірінде келесі дей тәжірибе жүргізілген :институт базасындаоқушылармен оқытушылар арасынан кездейсоқ түрде іріктелген топалынды.Сонымен қатар,оқытушыларға олардың штаттағы еңүздік, сондай-ақ осы топтың оқушылар іде үздік екенін хабарлайды.Бір жылдан кейінбітіруемтиханыоқушылардың жоғары бағасын көрсетті, албастапқыда топта үлгеруші және артта қалған оқушыларде болған.Содан кейін мұғалім сұрақ қояды: «Эксперимент мәнін қалай түсіндіңіздер?»,«Өзіңіз үшін қандай қорытынды жасайаласыздар?» Оқушылар өз орындарын- да отырып сұрақтарға жауап береді.

Оқулық
5 минут Оқушылар мұғаліммен бірге Брайан Трейси формуласын талдайды. Мұғалім қосымша Брайан Трейси деген

Кім екенін және неге ол табыс психологиясы саласындағы сарапшы болып саналатынын айтады.Брайан Трейси—табыс психологиясыс аласындағы әлемдік сарапшы.Трейси қарапайым отбасында дүниеге келді .Жасөспірім шағында ол мектепті тастап, әртүрлі жұмысты жасайтын жұмысшы болып жұмыс істей бастады. Сегізжыл бойы жер шарын айнала жүзіп жүрген теплоходта жұмыс жасаған. Осыуақыт ішіндеТрейси80елдеболған.Оралғаннан кейін ол бір компанияда сату жөніндегі маман болуды шешті.Ол өзмансабын қарапайым«сатушы» лауазымынан бастады,ал екі жылдан кейін компанияның вице-президенті болды. Сол 25 жасқа келген кезінде—оның жеке табыс жүйесі қалыптаса бастады.1981 жылы Трейси«ThePhoenixSeminar» семинар форматында оқыту жобасын іске қосады. 1985 жылы олмагнитофон кассеталарында «жетістіктер психологиясы» деген жаңа атауымен пайда болады.Бұлкурсабсолюттібестселлербола отырып,бүкіләлемгеатышықты.СоданберіТрейси60-қажуықкітапжазды, олардыңішінде«Келіссөздер»,«Мотивация»,«Жайлылықаймағынаншық»,

«Делегирлеу және басқару» кітаптары бар.Оның кітаптары әлемнің ондаған тіліне аударылды.

Оқулық
10 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут

 

Табыспсихологиясытуралыжүздегеноқуаудиожәнебейнебағдарламаларын жазды.2010жылыолБрайанТрейсиуниверситетінқұрды,олонлайн-форматтакәсіпкерлерменсатубойыншаменеджерлердіоқытады.Жылсайын400-ге жуықкомпанияғакеңесбереді.

Оқушылармұғалімменбірге«Кәсіпкерліктегішешендікөнер»және«Питч кезіндененіайтамыз?»блоктарыноқидыжәнепитчтіңәртүрлітүрлерімен танысады. Мұғалім питчтегі айырмашылықты көрсететін визуалды материалды алдыналадайындайаладынемесематериалдардыоқубарысындатақтаға (өздігіненнемесеоқушылардыңкөмегімен)кестенітолтыраалады.

Питчингдегеннеекендігінайтаотырып,мұғалімөзхабарынкелесіақпаратпен толықтыраалады.

Питч—бұлөзіңізді,командаңыздынежобаңыздықысқашапрезентациялау, алпитчинг—бұлпитчтыұсынумақсатындаұйымдастырылғаніс-шара,үдеріс. Сатусаласына«питчинг»терминібейсболданкелді.Қатысушылардыңкішігірім таныстырусериялары—питчингтернемесепитч-сессиялар—стартаперлер конкурстарыныңәдеттегіформатынаайналды.

Соныменқатар,жобаныңпрезентациясыбарE-mail-ментаратылғанхаттар питчингболыптабылады.Оданәрімұғалімоқушыларғаосындайпрезен- тациялардытаратукезіндеескерілуітиісбірнешеережелердіайтыпбере алады.

1.          Сізтапқанбарлыққорларбойыншахаттаратукерекемес.Бұлтүсініксіз болады және осы хаттарды алатындарға ұнамайды. Ол үшін пошта жәшігінде«Жасырынкөшірме»функциясыбар.

2.          «Қор қаражатпен демеушілік ете ме?». Қордың веб-сайтын оқыңыз, сипат- тамаменпортфельдікжобалардықараңыз.Егерқайырымдылыққызмет

қор қызметінің бағыттарының қатарында болмаса, «демеушілік етеді» деген сөзді жазбаңыз.

3.          Хабартақырыбынқұрастырудыұмытпаңыз.

4.          «Жобаның түйіндемесі қосымшада, сұрақтарыңызға жауап береміз» депжазбаңыз.Өзжобаңыздыңқысқашасипаттамасынберіңіз,немен айналысатыныңыздың түсіндірмесін жасаңыз, сіздің жобаңыз қорға неге сайкелетінін(мысалы,портфельдікжобалардыңбірінеұқсаснемесеоны толықтырады)жәнет.б.түсіндіріңіз.

Оданәрімұғалім«Питчмысалы»блогынаауысады.Pillowz.kzстартапының питчіноқыпберіп,мұғалімоныоқушыларменталдаужасайалады.Стартаптың шешетінмәселесіпитчтекөрсетілдіме?Стартапнарығы(мәселеніңшешіміне мұқтажадамдаржәненегемұқтажекенінтүсіндіру)көрсетілдіме?Нарық көлемітуралықорытындыжасауғаболама?Стартаперлеросыидеяғақалай келгені туралы питч түсіндіре алды ма? Неге олардың мәселені шешу тәсілі алдыңғыларынақарағандажақсырақ?Оқушыларғапитчұнадыма?Питчингтіоқыпболғансоңоныңқұрылымыменмазмұнытуралыоқушыларқандай тұжырым жасайалды?

Оқулық, алдын ала дайындалған ватман қағаз немесе тақта, түрлі- түсті маркерлер

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық

 

Сабақтың соңы

10 минут

Қорытындыда мұғалімсыныпты төрт топқа бөліп,олардың әрқайсына питч құруда тәжірибе жинай алатын тапсырма береді:

1.          «Мәселе-шешім»схемасыбойыншапитчсценарийіүшінқысқашаоқиға жазу.

2.          Оқушыларөзпрезентациясынақосаалатынүшслайдтыойлаптабунемесе суретінсалу.

3.          Оқушыларөздерініңпитчтеріменбіргежүретінүшиллюстрациянысипаттау немесеинтернеттеніздептабу

4.          Өзжобасыныңидеясынбірсөйлемменсипаттау.Оқушыларосындай ұсыныстардыңүшнұсқасынұсынсын.Соданкейінсіз,олартабыстыма,неліктентабыстыболғаныноқушыларменталқылайаласыз.

Әр команда үшін алдын ала дайындалған тапсырмалары бар төрт қимақағаз
  Сабақ соңында мұғалім үйде орындау үшін1-тапсырманыбереді:«Сіздерге жазғаүйтапсырмасыберілгенеді—өзстартапжобаңызүшінидеяойлап табу.Өзжобаңызғаұзақтығы1минуттықElevatorPitchқұрастырыңыз».  
Рефлексия

 

Оқушылар өз біліктерін мақсатқа сәйкестендіреді:

· Мен …қиналдым.

· Мен …түсінбедім.

· Мен … білдім,үйрендім.

 

 

Сараланған оқыту. Сіз оқушы- ларға қосымша қолдау көр- сетуді қалай жоспарлайсыз? Оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз? Бағалау Қауіпсіздік ережесі
Материалды талқылау кезін- де оқушыларды бақылау.

Оқушылардың бәрі материалды білетінін, түсінетінін көрсете алуы керек, ал мотивация-

сы жоғары оқушылар дербес толық және дәйекті жауап береді, сондай-ақ материалды сараптау кезінде көп дәлел келтіреді. Оқушылардың білімін кеңейту мақсатында қосымша білім беру ресурстарын қолдану мүмкіндігін ұсынады. Нақтыбіроқушыдан күтілетіннәтижеге бағытталған тапсырмаларды таңдау жүзеге асырылады. Оқушының жеке қасиеттерін ескереотырыпоқуматериалымен ресурстарын таңдауда жеке қолдау көрсетіледі (Гарднер бойынша алуан түрлі интеллекті теориясы). Дифференциация сабақтың кез келген кезеңінде уақытты тиімді пайдалануды ескере отырып қолданылуы мүмкін.

Сабақ барысында өзін-өзі бағалауды және өзара бағалауды ұйымдастыру. Оқушылар дескрипторлар бойынша бағалау жүргізеді. Мұғалім де бағалайды және кері байланыс жасайды.

 

Дескрипторлар:

•   Шешендікөнердіңнеекенін біледі.

•   Өмірдежәнекәсіпкерлікте оның неліктен маңызды екенін түсіндіреалады.

•   «Питчингке» анықтама бере алады және оның түрлері туралы айтып береалады.

•   Тиімдіпитчжасайалады.

Сабақ барысында оқушылардың қауіпсіздігін бақылау.

Оқушыларды тапсырма орындау барысында олардың денсаулығын сақтауға көмек болатын қарапайым шарттарға үйрету: Қол түзу, иық бірдей биіктікте болуы керек, ал иық буындары үстелдің бетіне параллель болуы керек, арқасы орындыққа берік орнығуы керек. Оқушылар мен партаның арасындағы қашықтық 30-35 сантиметр болуы тиіс.

Рефлексия 

Сабақтың мақсатына/оқу мақсаттарына жеттіңіз бе? Бүгін балалар не үйренді? Оқу аясы қандайболды?Сараланғаноқу болдыма?Уақыттытиімдіпайдаланаалдыңызба?Жоспарға қандайөзгерістержәненеліктен енгізілді?

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1.  Негешешендікшеберлікдағдыларынмеңгерумаңызды?

2.  Кәсіпкерліктешешендікшеберлікдағдыларынқалайқолдануға болады?

3.  «Питч»дегенімізне?Олардыңәрқайсысыныңерекшеліктері неде?

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.