Отбасы және балабақша ынтымақтастығы

Мамбетова Дина Асановна

Қазіргі заман талабында отбасы баланың оқу тәрбиесіне араласу қажеттілігі айтылған. Сондықтан ата-ана мен балабақша арасындағы ынтымақтастықты дамыту өзекті мәселе боп отыр. Ата – анамен балабақша ынтымақтастығы, баланы оқыту мен тәрбиелеудегі – баршаның ісі. Отбасының да, балабақшаның да мақсат – мүддесі біреу – ол болашақ ұрпақ тәрбиесі. Болашақ азамат тәрбиеленетін алғашқы ұя – отбасы, ата-ана құшағы. Жас сәбидің алғашқы еститіні анасының мейірбан сөзі; көретіні анасының аялы алақаны. «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» немесе «Әке көрген оқ жанар, ана көрген тон пішер» дегенде осының айғағы. Яғни, ата –анасының өнегесі, өнері балаға үлгі болатыны, бала үйде қандай игі істерге тәрбиеленсе ұядан ұшқанда да сол өнеге – өсиет оған сарқылмас қазына болары созсіз. Ғабидден Мұстафин айтқандай «ата – ана қадірін білген бала халық қадірін білер, халық қадірін білген бала ата – ананың да қадірін біледі. Ол үшін өз халқының дәстүрін мәдениетін, өнерін, тілін қадірлеуді ата – ана және ұстаз боп үйрету керек». Ендеше «жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші отбасы балабақша бірлесе ынтымақтаса отырып, оқу тәрбие жқмысын мақсатты жүргізсе, елдің, халқының дәстүрін сыйлайтын ұлтжанды жеткіншек өсіру мақсатымыз еселі өтелері сөзсіз. Болашақ ұрпақ тәрбиесін іске асырып отырған кез – келген мекеме үшін отбасымен жұмысты тиісті дәрежеде ұйымдастырудың маңызы өте зор. Себебі, отбасы баланың түпкі тамыры болмысын қалайтын мекен. Сондықтан да балабақшаның оқу – тәрбие жұмысында ата – аналармен жұмысқа ерекше мән беріледі. Сол себепті мен ата – аналармен жұмысқа үлкен көңіл бөлемін. Көздеген мақсатым: балабақшамен отбасындағы ынтымақтастықты біріктіре отырып оқу және тәрбиелеу жүйесін ұйымдастырып, әр баланы жеке тұлға ретінде қазіргі заман талабына сай рухани жан дүниесін байытып, бойындағы құндылықтарды дамыту. Балабақша мен ата – ана арасындағы ынтымақтастықты құру. Алдыма қойған міндеттерім:

  1. Ата – аналарға балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес педагогикалық кеңес беру.
  2. Балабақшадағы іс – шараларға ата – аналарды қатыстыру.
  3. Ата – аналарды балабақша өмірімен қызықтыру.
  4. Үлгіліата – аналардынасихаттау.
  5. Ата – аналарбұрышынжасау.
  6. Ата – аналарменбірігеотырыпқұрылғаноқу – тәрбиежоспарынжасау.
  7. Балалардыдамытудыңдиагностикасынжасау.
  8. Күнделіктіоқу – тәрбиежұмысынаата – аналарды тару.

Алдымақойғанміндеттерімдііскеасырудамынадайіс – әрекеттердіұйымдастырдым:

Тәрбиешініңжүргізгенжұмысынанхабарлы болу үшіната – аналарғатопта «Сіздерүшіната — ана» бұрышынжасадым. Ондаата – аналар «Бізбенбіргеоқыңыз» айдарынанкүнделіктіжүргізілгентәрбиежұмыстарыбойыншатолықмағлұматтаралады. Соныменқатарбалабақшакүнтәртібіментанысады. Соныменбіргеәртоқсансайын «Ашықесіккүндері »ұйымдастырылады. Мұндаата – анабаласыныңжетістіктеріннемесеқиындықтарынкөреді, жәнедебаладақиындықтудыратынмәселелерді, үйдеұйымдастырубойыншатәрбиешіденәдістемелікнұсқаулар, дидактикалықойындарпайдаланатынәдебиеттерсекілдікепілдемелералады.

Соныменқатартопта «Ата – аналарменбайланыспочтасы» ұйымдастырылған, ондаата – аналарөзінемаңыздысұрақтардыңжауабынтәрбиешіденжазбашатүрдеалады. «Ғажайыпалаң», «КВН», «Жүлдегеротбасы» топтарарасындағыотбасылықжарыстарұйымдастырылады. Қазіргікездемектепжасынадейінгібалаларғатәрбиеісін ары қарайжетілдіруотбасыменбалабақшаныңбірлескенжұмысындамытажәненығайтатүсуарқылыжүзегеасады. Келесіата – аналарменұйымдастырылған «Шеберқолдарүйірмесі» жұмысжасайды. Бұлүйірмедеата – аналароқытутәрбиелеужұмыстарына декорация жасауғаатрибуттардайындауға, сюжеттікролдікойындарғабутафориялар, ертегілердісахналауғабетпердіжасауғаатсалысады. Мұндағыкөздегенмақсатымыз: балабақшаныңоқу – тәрбиеіс – әрекетімәселесінеата – аналаркөңілінаудару. Педагогикалықүрдістіжабдықтауға, қазақхалқыныңмәдениетін, дәстүрінтаныпбілугебелсендіқатысуындамыту. Дегенмен, отбасыменжүргізілгенжұмыстарүздіксізөзгерістердіқажететеді. Себебі, бүгінгікүнніңата – аналарыжаңазаманныңозықтехналогиялардыңадамдары. Солсебептіата – аналарменКітапхана – медиоханажұмыстүріұйымдастырылды. Ата – аналарменұйымдастырылғанбұлжұмыстаақпараттықтехнологиялардықолдануәдісіарқылыұйымдастырылған. Бұлжұмыстүрітілдамыту, сауаташу, айналаментаныстырудымеңгерубойыншаойындаржәнежаттығулары бар кітаптаржиынтығы. Балаларкөркемәдебиеттері (өлең, тақпақ, ертегілер). Дыбыстардыдұрысдыбыстауғабайланыстыдыбыстықкітаптартоптыңбейнетаспатұсаукесері. Тақырыптық слайд — шоу. Ертегілер, тақпақтар, өлеңдердіэлектрондықтүрде ала алады. Ата – аналарменбұлжұмыстілмәдениетін, сауаташу, айналаментаныстырудыжетілдіругекөмегінтигізуде. Мерекеойын – сауықтарда «Сүйінші», «Шашу», «Бесікке салу», «Тұсаукесер» салт – дәстүрлердісахналандырыпкөрсетілді. Бұлұйымдастырылғаншараларәротбасындақазақтыңсалт – дәстүрін, әдет — ғұрыпынруханиқуатмемлекетіміздіңкелешегіретіндебағалайбілуінежұмылдырылған. Жоғарыдааталғанжұмыстардыңбарлығыбүгінгікүнібіздіңмекемеміздекеңіненқолданылды. Әринебүгінгітаңдабұлжұмыстарөзнәтижелерінберуде. Осыданбірнешежылбұрынғыата – аналарүшінбалалардыңуақытылытамақтануы, қаралуығанамаңыздыболса, бүгінгіата – аналарүшінаталғаншарттарменқатарбаланыңсапалыбілім мен саналытәрбиеменқамтамасызетілуі де аса маңызды. Сондықтаната – аналарқауымынмекемежұмысыментаныстырудыңбірден – біржолыолардымекемежұмысына ,яғни бала тәрбиесінебелсендіреараластыруболыптабылады. Ал олүшіната – аналардымекемедежасалыпжатқанжұмыстарғақызықтырабілуіқажет. ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікжалпығабірдейбілім беру стандартынасүйенеотырып, мектепжасынадейінгібалаларғажан – жақтытәрбие беру мен дамытумәселесінбалабақшажоспарлытүдешешеді, отбасынапедагогикалықкөмекбереотырыпбелгілібіржетістіктергежетеді. Олайболсабүгіндеата – анаменбалабақшабірлесеотырып, балалардыоқу мен тәрбиегебаулудажаңазаманныңтұлғасыетіптәрбиелепшығаруүшінотбасыменбалабақшабірлесеотырыпатсалысудамыз

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.