Мектепке дейінгі педагогика және психология тест

Мектепке дейінгі педагогика және психология

Жастық дамуға және орта ықпалына байланысты ойлау процесінде ӛзгерістердің болуы және сандық, сапалық ерекшеліктердің жиынтығы: ақыл-ой дамуы
Мәдени-гигиеналық дағдылар түрлері:Жуыну, тәртіптілік, мінез-құлық
Мектепке дейінгі мекемедегі сюжеттік ойындарды ұйымдастыру принциптерін қарастырған:Н.Я.Михайленко, Н.А.Кортокова
Мектепке дейінгі баланың ерік әрекетін тәрбиелеуде сақталатын ережелер:үлкендер балаға шыншыл болып, іс-әрекетінің дұрыс орындалуын қадағалау
Дидактиканың басты қағидалары:тәрбиелеушілік, дамытушылық
Балалар үшін еңбек тапсырмаларын орындаудағы қолжетімді жас :5-6 жас
Заттар арқылы үлкен адамдардың шынайы істерін қайталап кӛрсету мектепке дейінгі кішкентай балалар ойынының:негізгі мазмұны болып табылады
Мектепке дейінгі баланың балабақшаға ауыр бейімделуі дегеніміз:Балалар 2айдан 6 ай немесе одан да ұзақ уақыт арасында балабақшаға бейімделе алмайды, 8-9% балалар ерекше назарды қажет етеді. Балалардың тәбеті тӛмендеп, ұйқысы нашарлайды. Ата-анасымен жылап айрылысады
Ӛз зерттеуінде отбасылық тәрбиенің күші мен беріктігін анықтайтын факторларды жүйелеген:Ю.П.Азаров
З.Фрейд бойынша тұлғаның даму бағыты:биологиялық, әлеуметтік, биоәлеуметтік
«Дидактика» терминін қолданысқа алғаш енгізген:В.Ратке
«Тәрбиешінің шеберлігі талантты керек ететін ерекше бір ӛнер емес, бірақ ол музыкантты, дәрігерді шеберлікке қалай үйретуі керек болса, солай үйретуді керек ететін мамандық» деген ойдың авторы:А.С.Макаренко
Мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеудің бірінші кезеңі:туғаннан басталады
Балалардың әсемдік пен сұлулыққа деген қатынасын тәрбиелеу:эстетикалық тәрбие
Балабақшада кең қолданыста ойналатын ойын түрлері:дидактикалық, үстел үсті, қимылды, сӛздік
Ойында балабақша ӛмірінің бейнеленуі біртіндеп кеміп, оның орнын шығармашылық ойындардың алмасуы болатын топ түрі;ересек топE) екінші кіші топ
Кішкене балаларға тән оқыту формасы:педагогикалық ойындар
«Баланы жақсы тану және түсіну үшін оны ойын кезінде бақылау керек»
деген пікірді айтқан:Ж.Руссо
Бала психологиясының негізін қалаған:В.Прейер
Шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бӛліп алу:абстракция
Мектеп жасына дейінгі балалардың кеңістікті қабылдауы:Заттар мен құбылыстардың кӛлемін, түрін, аумағын, алыс-жақындығын,бағыт-бағдарын қабылдау
Ӛткен тәжірибені есте сақтау процесі:қайта жаңғырту
Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі
болып табылатын түйсіктер:Кӛру, есту, иіс, дәм, тері
Мектеп жасына дейінгі балалардың кейбіреулерінде байқалатын кӛру есінің ерекше түрі:Эйдетикалық
Мектепке дейінгі жастағы балаларға тән қиял:ықтиярлы қиял
Ми қабығының күрделі анализдік және синтездік қызметінің нәтижесі:қабылдау
Мектепке дейінгі балалық шақта баланың сезімі:едәуір дәрежеде тереңдейді және нығая түседі
Адамның мінез бітістерін жоғары жүйке қызметінің тума типтерімен ӛмір сүру барысында қалыптасатын уақытша жүйке байланыстарының ӛзіндік құндылығы деп түсіндірген:И.П.Павлов
Темперамент туралы теорияның негізін салған:Гиппократ
Баланың мінез-құлқында жиі байқалатын мотив түрі:ойын мотиві
Баланың дені сау болуын қамтамасыз етуде берілетін тәрбие түрі:дене тәрбиесі
Тәрбиешінің кәсіби құзырлығының сипаты: педагогикалық ойлай білуі, кәсіби біліктілігінің сапалы кӛрінісі
Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретіндегі функциялары:суреттеушілік, түсіндірушілік, жобалаушы-құраушы, прогностикалық,
дүниетанымдық
М Монтессоридің материалдары дамудың:сенсорлық қабілеттеріне бағытталған
Оқыту мен білім беру теориясын зерттейтін педагогика саласы:дидактика
Балалар дамуының жас кезеңдерін алғаш рет негіздеген;Ж.Ж.Руссо
«Тәрбие-қоғамға жеткілікті қалыптасып дамыған жеке адамды бере алатын
негізгі күш» деп айтқан:И.П.Подласный
Баланың балабақшаға қысқа мерзімді бейімделуі:1-2 апта
Мектепке дейінгі ұйымда балалар еңбегін ұйымдастыру нысандары:Тапсырма беру, кезекшілік, ұжымдық еңбек
Отбасымен жүргізілетін жұмыстың шарттары:Жұмысты мақсатты, жоспарлы, жүйелі түрде жүргізу
«Педагог» сӛзінің алғаш пайда болуы:Ежелгі Грецияда
«Ой еңбегі адам үшін ең қиыны» деп айтқан:К.Д.Ушинский
Педагогтің оқу материалын балаларға түсінікті түрде жеткізуге мүмкіндік беретін аса маңызды сӛздік әдіс:педагогтің шеберлігі
М.Монтессори сенсорлық тәрбие жүйесіне бала дамуының ерекшелігі Ретінде:бұлшық еттің дамуы мен кӛру, есту, сезгіштікті жатқызады
Имитациялық, қозғалыс ойындары деп ойынды екіге бӛліп қарастырған:Ф.Лесгафт
Ойын функциялары:тәрбиелеуші, дамытушы, оқытушы, ұйымдастырушы, түзету
коррекциялық, реабилитациялық, ӛзіндік дамытушылық
Жұмсақ ойыншықтарды пайдаланғаннан кейін күннің соңында ойыншықтан 25см қашықтықта бактерицидті шамдармен дезинфекциялайды:30 мин
Кіші жас тобында құрылыс ойындарының ұйымдастырылу ерекшеліктері:ойыншықтарды қатарластырады, орналастырады
Қиялдың ең жоғарғы түрі:арман-қиял
Мектепке дейінгі орта жаста қалыптаса бастайтын ойлаудың түрі:Кӛрнекі-бейнелі ойлау
«Гендер» ұғымын ғылыми негізде қарастырған:И.С.Кон
Тұлға дамуының негізгі факторлары :тәрбие, қоршаған орта, тұқымқуалаушылық, жеке іс-әрекет
Адамдағы ерекше бір пайдалы қасиет. Бұл бойынша кӛпшілік кӛрмеген нәрсені, сапаны, ерекшеліктерді бақылап, оларды ажыратып отырады:бақылампаздық
Ес түрлері:қимыл-қозғалыс есі, эмоциялық ес, сӛздік-мағыналық ес, қысқа мерзімді ес, оперативтік ес, ерікті және еріксіз ес
Апперцепция түрлері:тұрақты және уақытша
Баланың қоршаған ортаны қарастыруға бағытталған ең басты анализаторлары мен оның ерекшелігі:түйсік пен қабылдау
Мектеп жасына дейінгі бала сезімдерінің ерекшеліктері:Қызу шаттық жылаумен алмасады
Мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлқына ең кӛп ықпал ететін мотив:Балалардың үлкендер дүниесіне қызығуы, үлкендерше іс-әрекет жасауға тырысуы
Еріктің анықтамасы:Ойланып істелетін, алға мақсат қоюды қажет ететін, түрлі кедергілерді
жеңе білуден кӛрінетін қимыл-қозғалыстар
Баланың ерік әрекеті:саналы талап-тілектерінің нәтижесінде шешімге келіп оны орындаумен
сабақтасып дамиды
Балалардың денсаулығын сақтау:Жетілдіру
Салауатты ӛмір салты:Дұрыс тамақтану
Сәбилер тобындағы ертеңгілік жаттығулар:Ойын түрінде
Физикалық дамыту жұмысының формалары:спорттық ойындар
Балалардың физиологиялық дамуын қамтамасыз ететін факторлар:қимыл – қозғалыс түрлерін игеру
«Денсаулық» білім беру саласы бойынша балалардың дене бітімін дамыту және тәрбие жұмыстарының формалары:негізгі қимыл түрлерін жетілдіру; қимыл дағдыларын қалыптастыру; қимыл ойындарының түрлерін ұйымдастыру және ӛткізу; спорттық жаттығуларды орындау; спорттық ойындардың элементтерімен танысу
Дене шынықтыру сабақтарының түрлері:ойынды, желілі, аралас, интегралды, оқыту-жаттықтыру, қалыпты
Жалпы дамыту жаттығу түрлері:қолды кеудеге қою жан жақа созу
Ерте жастағы топқа (1 жастан 2 жасқа дейін) «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны бойынша қойылатын мақсат:денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып, балалардың
толыққанды денесін және психикасын дамытатын,ағзаны шынықтыратын, негізгі қимылдарды дамытатын жағдайлармен қамтамасыз ету.
Негізгі қимылдар:еңбектеу
Тіл дамытудың негізгі мақсаты:сауат ашу
Тіл дамытуда сӛйлеу тәсіліне қатыссыз тәсіл:Кӛрсету
Кӛрнекілік әдістеріне жатады:Құрастыру
Ересектер тобында (5-6 жастағы балалар) «Коммуникация» білім беру саласының үлгілік оқу жоспарына сәйкес сауат ашу негіздері бойынша ұйымдастырылған оқу қызметі жүктемесінің бір апталық сағат кӛлемі:2 сағат
Сӛздік қорын дамыту:Жетілдіру
Саусақ ойындарына арналған тақпақтарды жатқа айтады:2-3 жас
Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы:Ойын, заттар, табиғат, қоғамдық құбылыстар
Дамытуға бағытталған М.Монтессори әдісі….Сенсорлық қабілетін
Ұжымдық сюжеттік құрастыру:Үйрету
Мектепке дейінгі балалардың Отан туралы жалпы түсінігі:батырлар ұшқыштар
Себеп-салдарлық , мӛлшер туралы қарапайым ұғымдар:3 жастан 5жасқа дейін
Коммуникативті-танымдық қызметін дамыту, коршаған ортадағы заттар мен құбылыстарға қызығушылығын арттыру :Қоршаған ортамен танысудың мақсаты
«Шығармашылық» білім беру саласының базалық мазмұны келесі
ұйымдастырылған оқу қызметтерінде жүзеге асырылады:сурет салу, мүсіндеу, аппликация, музыка
Бейнелеу іс-әрекетін үйретуде сӛйлеу әдісін алмастырмайтын тәсіл:Бейнелеу тәсілін кӛрсету
Құрылыс материалдарымен ойындар:Ересек тобында
Экологиялық-дамытушы ортада ӛсімдіктер мен жануарлардың болуы, егер ол..Балалардың ӛмірі мен денсаулығына қауіпті болмаса
Дидактикалық ойын:Ойынның түрі
6-7 жастағы балалардың жұмыс атқара алатын уақыт мӛлшері:10-15 минут
Әлеуметтік орта:қалыптастыру
Жүгіріп келіп 100 см ұзындыққа секіру;ересек топта
Салауаты ӛмір салтына жағдай туғызу :денсаулығын нығайту
Спорттық ойын элементтері:Футбол, баскетбол, хоккей
«Денсаулық» білім беру саласы бойынша балалардың дене бітімін дамыту және тәрбие жұмыстарының бір түрі:қимыл ойындарының түрлерін ұйымдастыру және ӛтізу
Балабақшада ересек топтарында дене шынықтыру мерекесі:Жылына 2 рет
Ортаңғы тобында денсаулық күні:Екі айда 1 рет
Мектепалды даярлық сыныбына (6 жастан 7 жасқа дейін) «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны бойынша қойылатын мақсат:белсенді қимыл әрекет дағдылары мен денелік ӛзін-ӛзі жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру және дамыту, балаларды салауатты ӛмір салты негіздеріне баулу.
Дене шынықтыру міндеттері:денсаулығын нығайту
«Денсаулық» білім беру саласы бойынша ІІ кіші (3 жастан 4 жасқа дейін) топта дербес қимыл белсенділігі дағдыларын меңгеру деңгейі:бірлескен ойындарда қарапайым ережелерді сақтай алады
E) балалар тобымен қимыл ойындарын ұйымдастыру дағдыларын біледі
Негізгі қимылдар:журу
3 жасқа қарай баланың сӛздік қоры:1100-1200
Артикуляциялық аппаратқа жатады:Тіл, кӛмекей
Тіл мен сӛйлеу тілінің негізі компоненттері:байланыстырып сӛйлеуді қалыптастыру
1 жастан бастап 3 жасқа дейінгі балалардың тілінің граматикалық құрылымының қалыптасуы:Түсінікті болу үшін ойын дұрыс айтуға тырысады
«Коммуникация» білім беру саласы бойынша ортаңғы тобына берілген сӛйлеуді дамыту ұйымдастырылған оқу қызметінің үлгілік оқу жүктемесінің сағат кӛлемі:1
Тіл дамыту ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті ересек тобында:20-25 минут
Сенсорлық мәдениет дегеніміз:Баланың түйсігі мен қабылдауының даму дәрежесі
Екінші кіші топта (3-4 жастағы балалар) «Таным» білім беру саласының үлгілік оқу жоспары бойынша ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы :15-20 мин.
Мектепке дейінгі ұйымдағы ересектер тобында (5-6 жастағы балалар)
«Таным» білім беру саласының үлгілік оқу жоспарына сәйкес қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру бойынша ұйымдастырылған оқу
қызметі жүктемесінің бір апталық сағат кӛлемі:1 сағат
Мектепке дейінгілерге экологиялық білім мен тәрбие беру жүйесінде модельдік қолдану:Бағыт беру
Арнайы жасалған жағдайларда ұйымдастырылған бақылаудың ерекше түрі:эксперимент
Тәуліктің қарама қарсы бӛліктері:Таңертең
Мектепке дейінгі ұйымдарда қай жас тобы балаларымен табиғи материалдарды қолданып желім мен сазбалшықты пайдаланады :Ересек топ
Ортаңғы топта (4-5 жастағы балалар) «Шығармашылық» білім беру саласының үлгілік оқу жоспары бойынша ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы:15-20 мин.
Иновациялық, педагогикалық технологиялар:Іздену, деңгейлеп оқыту
Табиғаттану мазмұндас үстел үсті-басылым ойындарын жүргізу :Ересек топтарда
Отбасы тәрбиесінің міндеттері:халықаралық қатынас
Базистік оқу жоспары:Оқу орындарының (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары) белгілі бір
түріне арналған стандарт бӛлігі ретінде бекілген негізгі мемлекеттік нормативтік құжат
Мектепке дейінгі жастағы әрекеттердің негізгі түрі:ойын.
Ересектер тобында (5 жастан 6 жасқа дейін) І-жартыжылдықта «Әлеумет» білім беру саласының үлгілік оқу жоспары бойынша қоршаған ортамен танысу бӛлімінде ересектердің еңбегі туралы түсінік:ата-анасының еңбегі жайлы әңгімелегенде, адамдардың еңбектеріндегі ӛзара байланыстарды байқауға үйрету
Темперамент түрлерін анықтауда Павлов негізге алған фактор — жүйке процестері
Павловтың жүйке поцестері теориясына қосымша жүйке лобильдігі мен динамикалылығы қасиеттерін ашқан ғалымдар: — Теплов, Необылицын
Сангвинник — Сыртқы ӛзгерістерге тез жауап береді,қиыншылықтарды оңай женеді,ширақ,ренжігенің білдіртпейді
Меланхолик — Ренжігіш,ӛте кӛп ойланады,сыртқы орта әсеріне баяу жауап береді
Балалар психология ашкан — Прейер
…оқыту әдістері — бақылау
Ойлау мен Ерік туралы — А.Бине
Қабілеттің дамуы — нышан
Педагогика кай жерде ашылды — Ертедегі Греция
Зейінді алғаш зерттеген — Дж.Кеттель
Балалардың дені сау болуын қамтамасыз етуде дене тәрбиесі түрі — дене тәрбиесі
АППЕРЦЕПЦИЯ — тұрақты және уақытша
Бала психологиясы негізін қалады — Пребель
Бейімделудің ауыр түрі — 2 айдан 6 айға дейін
Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиетерінің бейнесі болып табылатын түйсіктер — кӛру;есту;иіс.;дәм сезу ,тері
Балада алғашқы дамитын зейін түрі — еріксіз зейін
Мидың салмағын ӛлшейтін құрал — электроэнцефмогрям
Тілдің дыбысталу мәдениетін қалыптастыру- дидактикалық ойындар
Тәрбие процесінің компоненттеріне — мақсат,міндеттер,мазмұны,құралы,форма,әдіс-тәсілдері
1 кіші тобында үзіліссіз орындалатын музыканың ұзақтығы жыл басында — 50 секунд
Шығармашылық білім саласының базалық мазмұны — сурет салу,мүсіндеу,музыка
1 кіші топта бірінші жартыжылдығында балаға ән тыңдату ұзақтығы — 2 -4 минут
Тіл дамыту бӛліміндегі жұмыс мазмұны — байланысты сӛйлеу
6-7 жастағы балалардың тілін дамыту әдістері — еліктеу;сӛйлеу,қайталап айту,әңгімелеп беру
3-4 жастағы бала ӛз ойын жеткізе алады — жай сӛйлеммен
Сенсорлық тәрбие дегеніміз — түйсік пен қабылдаудың дұрыс бағытта дамуы
Ерік ұғымын тӛменгі сипатқа ие деген — Чхарташвили
Тәрбие-қоғамға жеткілікті қалыптасып дамыған жеке адамды бере — И.П.Подласный
Зейінді алғаш зерттеген — Дж.Кеттель
Сенсорлық зталон — Запорожец
Білім беру мазмұны дегеніміз — БІД -нің кӛлемі мен бағыты
Оқу жоспарының түрлерін ата — Мектептік-жұмыстық,мемлекеттік,аймақтық
Балалардың дені сау болуын қамтамасыз етуде дене тәрбиесі түрі — дене тәрбиесі
Кіші топта сумен шынықтыру — Ұсақ тастары бар ванна темп + 30 градус әр 3 күн сайын 2 гр тӛмен
МЕКТЕПАЛДЫ даярлық топ шынықтыру шаралары — Таңғы жаттығу таза ауада 10-12 м Дербес дағдыларын бекіту
Ортаңғы топ Шынықтыру іс-шараларын — күн сайын таза ауада болу. жаттығу,массаж
Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып баланың қимылдық белсенділігін дамыту қызығушық қалыптастыру — Ортаңғы топ Денсаулық саласы мақсаты
Денсаулық технологиясын пайдалана отырып,қозғалыс біліктер мен жағыдылары қалыптастыру — Ересек топта денсаулық сала мақсаты
Темперамент түрлерін анықтауда Павлов негізге алған фактор — жүйке процестері
Холерик — Ӛте белсенді,мінезі тез ӛзгереді,іске қатты беріліп кіріседі,бірақ ұстамсыз,ӛзі-ӛзін ұстай ал қал/ы.
Бала бақшадағы қысқа мерзімді бейімделу — 1-2 апта
Мектепке дейінгі ересек топта Денсаулық саласы бойынша балалар — негізгі қимыл түрлерін біледі
Іс-әрекетті ұйымдастыру және тәртіп тәжірибесін қалыптастыру әдістері:үйрету, жаттығу,тәрбиелеуші ситуациялар,ойын
Мектеп жасына дейінгі балалардың дүниетанымын кеңейтіп, қарым қатынас жасау белсенділігін дамытатын негізгі іс әрекет:ойын
Тәрбие жұмысын ұйымдастыру, реттеу, жетекшілік және осы жұмысты іске асырумен айналысатын педагог: тәрбиеші
Ойлауды анықтамасы: сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатынастарының миымызда жалпылай және жанама түрде сӛз арқылы берілуі
Мектеп жасына дейінгі балаға тән зейін түрі:ырықсыз
Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының және қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелер:түйсік
Мектеп жасына дейінгі балаларда басымдылық кӛрсетеін ес түрі:
Жекеден жалпығы қарай жасалатын ой қорытындысы: индукция
Дедукция бұл: ойлау формасының тәсілі
Алғаш рет ойлау процесіне тәжірибе жүргізген психолог: А.Бине
Ес процесстері: есте қалдыру, есте сақтау, қайта жаңғырту, тану, ұмыту
Мектеп жасына дейінгі бала сезімдерінің ерекшеліктері — Бала сезімінің сыртқы бейнесі неғұрлым қызу, тікелей әлі еріксіз сипатта
Мектеп жасына дейінгі балалар еркінің күшіне қарай сапалары:тоқтамға келгіш,кедергілерді жеңу,ӛзін ӛзі меңгеру батылдық,шыдадылық
Адамның ӛз мінез құлқын саналы түрде меңгере алу қабілеті:ерік
Мектепке дейінгі педагогиканың жаратылыстану ғылыми негіздерін қарастырған: И.М.Сеченов, И.П.Павлов
«сенсорлық эталон» түсінігін енгізген:А.Запоржец
Дене тәрбиесінің басты құралдары: гигиеналық факторлар, табиғаттың күші,денені шынықтыу жаттығулары
Баланың ӛзіне қарап еңкейген адамға кӛз тоқтауы, оған жымиып күлімсіреуі қолдары мен аяқтарын қозғап, дыбыстар жай шығаруы: танысу комплексі
Ойынның негізгі ерекшеліктері: адамдардың қимылын, іс әрекетін, ұарым қатынасын бейнелеу
Ойын рӛлін ауыстыру және ойын барысында серіктесінің жаңа рӛлін белгілеу: ересек (4 жастан бастап)
Іс-әрекет пен тәртіпке қарқын беру әдістері:марапаттау, ескерту жасау, іс әрекетке шектеу жасау
Зейін бұл — Сана шоғыры
Құбылыстардың кездейсоқ байланысын танытушы психологиялық процестер — түйсік,қабылдау
Қабылдауға дивергенция процесінің мәні — Бӛліп қабылдау
Мінез қалыптасуындағы басты шарт — Ӛмірлік мақсат нақтылығы
Жеке адам дамуы мен оның ұнамды қасиеттерінің қалыптасуына негіз — қоғам қолдауы
Ойды сезімдік негіз бен сӛзді ӛрнектен бӛлектеп таза руда реттеуші философиялық бағыт — Сенсуализм
Ерік күшінің негізі — жан толғанысы
Жоғары деңгейдегі дамыған топқа қандай топтар жатады — жағымды әлеуметтік топтар
Нерв процесінің қозғалғыштығы деп — қозу мен тежелудің ӛзара сайма- сайлылығы
Кіші топтарда орын алмайтын, ал улкен топтағы адамдардың қылықтарын басқаратын- салт-дәстүр ,дін, тіл
Іс-әрекет тәжірибе қорытындысы — теориялық ой
Ежелден ойлау проблемасы шұғылданған ғылым -Философия
Ерік қолдану желісінде әрекетке келтіруші себепті түсіну кезеңі — ұмтылыс
Дара адамның ӛзін басқару адамдармен теңестіре қалыптасып бару процесі — Идентификация
Ес процесінің мәні — Ӛткен тәжірибе процесін жаңғырту
Табиғи даярлық бұл — Темперамент
Жалқыдан жалпыға,әрі кері танымдық қажетті атқарушы психологиялық процесс — ойлау
Персенолизация дегеніміз — ӛз ерекшелігін тану
Ерік күшіне ие адам кӛрсеткіші — іс нәтижесі
Эмоция бұл — уақытша кейіп
Жеке адам терминіне байланысты ең алдымен түсінетініміз — қоғамдық мән
Ойлау дегеніміз — Шындық қорытындысы
Әрбір топ пен ұлысқа қатысты мінез бітістерін зерттейтін психология бағыты — этникалық психология
Генетикалық психологиялық зерттеу аймағы — Балалар психологиясы
Дарвин түсінігіндегі сезім бұл — сырт оқиғаға жауап
Басталмаған әртүрлі әрекеттің арасынан қажеттісін таңдап алу кезінде болатын ерік құбылысы — сеп түрткілер күресі
Ойлау процесінің соңғы нәтижесі — принциптер айқындалады
Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау — қабылдау
Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау — қабылдау
Холерикке тән мінез бітісі — жүректілік
А.Маслоу негізделген психологиялық бағыт — гуманистік
Ойлаумен байланысты болмаған таза ес процесін жасаған — Эббингауз
Тӛменгі деңгейдегі дамыған топқа қандай топтар жатады — ассоциация,корпорация,диффузды
Адамның ойлау қасиетіне қатысы жоғы — Кездейсоқ құбылыстарды теру
Жеке адамға қатысты «мен»ұғымының мәні — ӛз қадірін сезе білу
Жеке адам сапаларын негізінен тәуелді — қатынастар ӛрісіне
Қажеттілік толығымен түсініксіз жағдайда адамды іске итермелеуші ықпал мәні — құмарлық
Темперамент сӛзінің шығу тегі — «красис» деген грек сӛзі
Әлсіз топ қозуы мен тежелу процестерінің баяушылығымен,олардың әлсіз қозғалысы мен тең инерті — холерик
Ерік бұл — ырықты әрекет
Түйсік бұл — элементтер бейнесі
Адам тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беретін психологиялық қасиет — Қабілет
Ойлаудың негізі,әрі нәтижесі — Әрекет
Жеке адамның дербестігін қамтамасыз етуші негізгі фактор — қоғамның жоғары даму дәрежесі
Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық психологиялық әрекет — Ойлау
Ес бұл — қайта жаңғырту
Ауыспалы кейіпті ұстамсыз адам — Холерик
Ниеттелмеген қабылдаудың себебі — Сыртқы орта ықпалы
«Кӛз қорқақ ,қол батыр» мәтелінің мәні — Бұрын еленбеген сеп түрткіге қуат беру
Бала ӛте сезімтал болғандықтан түрлі әсерге беріледі,ызақор,ашушаң тез қозғалыстарынан байқалады — холерик
Жабык сұрақтың балама атауы — тӛмен дәрежелі
Жеке адамның санасын қалыптастыру әдісі- этикалық сұхбат
Дискрептер — нақты ұпайдың жетістік деңгейі туралы түсіндірмесі
Бұрын қабылдаудың негізінде жаңа образды жасауды қамтамасыз ететін психикалық процес — елес
Кім алғашқы кең кӛлемді Метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға есте сақтауға тапсырма берді — Флейвелл
Екеуі де экстроверттік сипатқа ие- сангвиник,холерик
Деслексия ұғымының мәні — еңбекке жарамсыздык
Ең алғаш Педагогика оқулығын жазған — М.Жұмабаев
қоғамда мәдени құндылықты меңгеру масштабына қарай адамға білім беру-Отандық,европалық,азиялық,жаһандық
Жеке жеті модуль дегеніміз не — біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұны
Білім алуды үйретудің қозғаушы күші болып табылады — Метатану
Интерпретация дегеніміз не — ерекше дағдылар,кӛзқарастар,қызығушылығық туғызу
Қабілеттің жоғары және қайталанбас дамуы — данышпандық
Жеке балаға сондай-ақ ұжымға тәрбиелік әсер ету білім,шеберлік дағды жиынтығы — педагогикалық технология
Кӛпшілік,ым-шарасы мен қозғалысы мәнерлігін шаршаң адам — сангвиник
Ухтаминский ашқан жаңалық — доминанта теориясы
Динамикалық жүріс-тұрыстың бағытына мінездеме береді — темперамент
Есіту ассоциативтік теориясын құрған — Аристотель
Қоғамдық түрдегі тәрбие принципінің талаптары — азаматты тәрбиелеу
Қысқа уақытқа созылып да,бұрқ етіп қатты кӛрінетін эмоция — аффект
Кішкентай балалармен жұмыс барысында сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың ең оңтайлы тәсілі — балалардың жеке басының тәжірибесіндегі дәлелдер мән беруге ынталандыру
Дидактика ұғымын ғылымға енгізген — Ратке
дидактика басқаша қалай аталады — Оқыту теориясы
Қабілеттер дамуының анатомиялық физиологиялық нәсілдік белгісі — нышан
Ең алғаш эксприменталдық психология лабороторялық ашқан — Унт
Қиял бұл — болар нәтижені бейнелеу
Қалыпты жағдайда соңғы ӛнім нәтижесіне ықпал етуші психикалық фактор — қабілет
Бір жастағы балалардың сӛздік қоры — 10-20сӛз
Жаңа туған баланың ай сайынғы қосатын салмақ мӛлшері — 600-700 гр
Екі жастағы баланың актив сӛз қоры — 200-300 сӛз
3 жастағы сәбидің сӛздік қоры — 1200-1500сӛз
Ақыл ой тәжірибесінің негізгі құралдары — Ойын,еңбек,оқу
Ӛзіне ӛзі қызмет кӛрсету — ІІ сәбилер тобынан басталады
Дене жаттығуларын іріктеуге қойылатын негізгі талап — Оқу іс-әрекетінен ӛткен оқу іс-әрекетпен байланысты,мақсаттылығы,бағытталуы,жүйелілігі
Негізгі қимыл қозғалыс түріне жатпайды — Ойын
Оқыту кезеңіндегі түсіндіру кезеңі- 3- 5 минут
3 жастың соңында баланың сӛздік қоры — 1500 -ға дейін
Балабакшадығы оқыту компонентіне қатысы жоғы — Үй тапсырмасы
Баланың түйсігі мен қабылдауының даму дәрежесі — Сенсорлық мәдениет
Мұғалімнің сӛйлеу мәнері, жүріс тұрыс әдебі,, ұстамдылығы — Педагогикалық техника
Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбие мәселесіне қозғау салып,оның негізін қалаған — Н.Құлжанова
«Дидактикалық «терминінің қазақша баламасы -«Үйретемін»
Ересек топ жүгіру — 1-1,5 минут ішінде 40 -50 метрге
Кіші топ Еңбектеу — 50× 50 см биіктіктен 10 см мінбеге ӛрмелеу
Еңбектеу Ортаңғы топ — 4-5 м арақашықтықта 40 см биіктіктен орындық астымен
Кіші топ 2 жаста секіру — 10-20 см арқаннан секіру 10 — 5 см биіктіктен
Кіші топта лақтыру — екі қолмен 1-1,25 м нысанаға
Ересек топ секіру — 2-3 рет жүрумен кезектестіре 10 рет 4-5 сызык арқылы ұзыдыкка 20-25 см биіктікке
Ересек топ еңбектеу — 8 метрге дейін қашықтықта заттар арасымен 50 см жоғары кӛтерілген арқан астынан
Ортаңғы топ секіру — 2-3 м 5-10 см биіктіктен шеңберге
Кіші топта жүгіру — 20;м дейін 30-40 секунд
Ортаңғы топ жүгіру — 10-20:м баяу 50-60 секунд
Ортаңғы топ лақтыру — 1,5 -2 м арақашықтықта допты қақпадан асыра
1жас-1.6ай қашықтыққа еңбектеу.. — 2м дейін
1жас-1.6ай мәдени-гигиеналық дағдылар 2.-түрі — Бетінің, қолының ластығын байқауға мұрнын сүртуге,дымқыл киімін шешуге үйрету
1жас-1.6ай. Д/Ш күтілетін нәтижелер:- Негізгі қимыл түрлерінің алғашқы дағдыларына ие
1жас-1.6ай. Шынықтыру….Жылы құмның үстінде ата-ана тілектерін ескере отырып, жалаң аяқ жүру — 2-3мин
1жас-1.6 ай..мәдени гигиеналық қарапайым дағдылар.. — Киіну, шешіну түбекке сұрану
1жас-1.6ай. Ауа ванналары күніне бірнеше рет… ұзартылады — 2-3 мин.тан 6-10мин.қа дейін
Д/ш 1ж -1.6 ай..еңбектеу орындықтың , үстелдің, арқанның биіктігі ….см — Б.50 см
Дене шынықтыру 1ж-1,6 ай.Жүру. тура жолдың бойымен.. — Ені 25-30 см, ұз.2-3м және 30см ұз.3-5м
1жас-1.6ай Допты лақтыру домалату.. — Бір қолмен және қос қолмен ұстау
Д/ш. 1жас- 1.6 ай шағын саты бойымен жоғары тӛмен ӛрмелеу.. — 1м
Ересек кӛмегімен және кӛмегінсіз гимн.қ тақтай бойымен… — Ені 25-30 см
Ересек топта денсаулық күні ]- 2 айда 1 рет 30 минут
Кіші топта сумен шынықтыру — Ұсақ тастары бар ванна темп + 30 градус әр 3 күн сайын 2 гр тӛмен
Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып,интелектуалды білім қалыптастыру — Ортаңғы топ Таным саласы мақсаты
Ересек топ шынықтыру шараларын ұйымдастыру — Жалпы және жергілікті су дымқыл шүберекпен сүртіну,жалаң аяқ жүру
Тілдік қарым-қатынас дағдыларын,сӛздік қорын,әдеби шығармалар мен халық ауыз әдебиетіне қалыптастыру — Кіші топ Коммуникация мақсаты
Эстетикалық қабылдауды қалыптастыру,дербес тәжірибелік шығармашылық дамыту ]- Кіші топ Шығармашылық мақсаты
Инновациялық,технологиялық дағдыларын,эстетикалық талғамын дамыту — Ересек топ Шығармашылық саласы мақсаты
Математикалық,конструтивтік ойлау дағдыларын,танымдық қызығушылығын,экологиялық негізгі қалы/у — Ересек топ Таным сала мақсаты
МЕКТЕПАЛДЫ даярлық топ шынықтыру шаралары — Таңғы жаттығу таза ауада 10-12 м Дербес дағдыларын бекіту
Табиғат құбылыстары:адамның ӛмірі туралы танымдық қарым-қатынасқа жағымды қасиеттерді қалыптастыруға — Ерте жас Таным саласы мақсаты
Денсаулық технологиясын қолданып, қауіпсіз мінез-құлық негізінде — Мектепалды даярлық топ Денсаулық саласы мақсаты
Балалардың танымдық,Шығармашылық,музыкалық қабілеттерін қалыптастыру — Ерте жас Шығармашылық саласы мақсаты
Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып,әлеуметтік қарым-қатынас жасау үшін тілді қолдану — Ортаңғы топ Коммуникация мақсаты
Қиялды байқағыштыққа ӛз ойларын,сезімін кӛркем түрде қалыптастыру — Мектепалды топ Шығармашылық мақсаты
Тілдік қарым-қатынасқа қажетті қалыптастыратын жағдайлармен қамтамасыз ету — Ерте жас Коммуникация саласы
Ересектер мен құрдастарымен қарым-қатынас жасауда қоршаған ортамен таныстыру әлеуметтік дағдыларын қалыптастыру — Мектепалды топ Әлеуметтік сала мақсаты
Ересектер мен балалардың еркін қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру. Шығармашылық таныту Мектепалды топ Коммуникация мақсаты
Жалпы адамзаттық құндылықтар ережесі негізінде жеке тұлғаның әлеуметтік дағдыларын қалыптастыру — Ересек топ Әлеуметтік сала
Коммуникакативтік-танымдық қабілеттерді,Математикалық және логикалық ойлар қалыптастыру — МЕКТЕПАЛДЫ ТОП Таным саласы мақсаты
Ортаңғы топ Шынықтыру іс-шараларын — күн сайын таза ауада болу. жаттығу,массаж
Денсаулық технологиясын пайдалана отырып,қозғалыс біліктер мен жағыдылары қалыптастыру — Ересек топта денсаулық сала мақсаты
Балаларда қоршаған ортаға жағымды мінез бен қарым-қатынасын,эмоциясын әлеуметтік мәдениет негізін қалыптастыру — Ортаңғы топ Әлеуметтік сала мақсаты
Мінез-құлық мәдениетне тәрбиелеу бірінші кезеңі — туғаннан
Мектеп жасына дейінгі бала сезімінің ерекшелігі — Қызу шаттық жылаумен аламасады
Мектепке дейінгі мекемеде сюжетті ойындардың принциптерін қарастырған ]- Н.Я.Михайленко.Н.А.Кортокова
Заттар арқылы үлкен адамдардың шынайы істерін қайталап кӛрсету балалардың ойының…болып табылады- Негізгі мазмұны
Қиялдың ең жоғарғы түрі — Түйсік
Бала дамуының жас кезеңдерін алғаш рет негіздеген — Ж.Ж.Руссо
Жастык дамуға және орта ықпалымен байланысты ойлау процесінде ӛзгерістің болуы және сапалық жиынтығы — ақыл-ой дамуы
Баланың денесіне түгел су құю кезде судың бастапқы t 34-35 ақырында — t 26-28
Балалардың мінез құлқында жиі байқалатын мотив — Ойын мотиві
Балалар үшін еңбек тапсырмасын орындауға қолайлы жас- 5-6 ж
Ми қабығының күрделі анализдік және синтездік нәтижесі — қабылдау
Мектеп жасына дейінгі балалардың денесін шынықтыруды зерттеген — Т.И.Осокина
Мектеп жасына дейінгі балада мінез құлқына ең кӛп ықпал ететін мотив — Балалардың үлкендердің дүниесіне қызығу,үлкендерге іс-әрекет жасауға тырысу
Ортаңғы тобында математика негіздері апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 1
Ересек топ математика негіздері апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 1
Мектепалды даярлықтобында математика негіздері апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 1
Ортаңғы тобында Сӛйлеуді дамыту апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 1
Кіші тобында Сӛйлеуді дамыту апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 0,5
Кіші тобында Сенсорика апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 0,5
Кіші тобында Құрастыру апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 0,5
Мектепалды даярлықтобында Құрастыру апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 0,5
Ересек тобында Құрастыру апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 0,5
Ересек тобында Жаратылыстану апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 1
Мектепалды даярлықтобында Жаратылыстану апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 1
Ортаңғы тобында Жаратылыстану апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 1
кіші тобында жаратылыстану апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 1
кіші тобында Мүсіндеу апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 0,25
Ортаңғы тобында Мүсіндеу апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 0,25
Мектепалды даярлық тобында Мүсіндеу апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 1
Ересек тобында Мүсіндеу апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 0,5
Мектепалды даярлық тобында Ӛзін-ӛзі тану апталық оқужүктемесінің кӛлемі — 1
Адам басынан кешкендерін еске түсіргенде шығарады не бозарады — Эмоциялық ес
Іс-әрекетті жоспарлы түрде ұйымдастыру — Ырықты зейін
Ырықсыз зейін қайнар кӛзі — қызығу
Естің физиологиялық сипатын зерттеген ғалым — Павлов
Сыртқы дүниенің кез келген обьектісіне қызығу — Ырықсыз зейін
Доминанта теориясы авторы — А.Ухтоминский
Кітапқа қызығу қай ес түріне жатады — ырықсыз
Естің сипатын 3 топка бӛліп қарастырды — Аристотель
Сыртқы дүниенің кез келген обьектісіне қызығу — Ырықсыз зейін
Адам бұрын кӛрген нәрселер мен бейнені ұзақ сақтап қайта жаңғырту — Ес
Заттар мен құбылыстардың қасиеттерін ойда қалдырып,қайта жаңғырту — Бейнелік-кӛрнекілік ес
Бала оқуға тӛселсе оның зейіні — Үйреншікті
Адам табиғатынан тӛрелік сіңіп кеткен арнайы күш жұмсалмай ақ орындалатын әрекеті — Үйреншікті зейін
Естің түрлері қандай аспаппен ӛлшенеді — Мнемометр
Ойын,оқу,спорт,еңбек естің қай түріне жатады — Қимыл-қозғалыс
Зейінді кейде қалай айтады — аттенцияналды әрекеттер
Әлеумет кіші топ апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0 болмайды
Денешынықтыру ерте жас оқу жүктемесі кӛлемі — 3
Денешынықтыру мектепалды даярлық тобы оқу жүктемесі кӛлемі — 2,5
Вариативтік компонент мектепалды даярлық топ жүктемесі — 3
Денешынықтыру ересек топ оқу жүктемесі кӛлемі — 3
Вариативтік компонент ересек топ оқу жүктемесі — 2
қоршаған орта ортаңғы топ үшін апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0,5
Вариативтік компонент кіші топ — 0 болмайды
Әлеумет ересек топ оқу жүктемесі — 0,5
Әлеумет ерте жас апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0 болмайды
Әлеумет ортаңғы топ апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0,5
Әлеумет мектеп алды даярлық топтары үшін оқу жүктемесі кӛлемі — 1,5
Вариативтік компонент ерте жас апталық оқу жүктемесі кӛлемі- 0 болмайды
Вариативтік компонент ортаңғы топ жүктемесі — 1
Ӛзін-ӛзі тану мектеп алды даярлық топтары үшін оқу жүктемесі — 1
Денешынықтыру кіші топ үшін оқу жүктемесі кӛлемі — 3
Британ Колумбиясы балабакшасындағы 3 жасар балаларды зерттеген — Перри
«Тәрбиелеу болжамдары»авторы — Джудит Хайрис
Естің ассоциациятивтік теориясын ұсынған — Аристотель
Ынтаның иеарерхалық модулі авторы — Маслоу
Эпистемиялық субьектіні зерттеген — Пиаже
Зерттеушілік әңгіме-мұғалімнің оқушыларды әңгімеге тарту кезігінде дамыту қажет деген — Барнс пен Марсер
Жоғары психологиялық қызметтің қалыптасуын ғылыми негіздеген ғалым ]- Выготский
Зияткерліктің ӛзара байланысын кӛрсету мүмкін емес деген — Г.Гарднер
Баланы оқыту ,сыртқы реттеу ,ӛзіндік реттеу ілгерілеу авторы — М.Монтессори
Диолог негізінде оқыту….еңбегі — Мерсер 1995 Литлон 2007 Александр 2008
Ішкі когинитивтик құрылымдағы ӛзгерістерді зерттеген — Джин Пиагет
Ұжымдық шығармашылық іс-әрекетті ұғымынын негіздеген — И.Иванов
Дидактикаға қазақша анықтама берген- Ж.Аймауытов
Қазақстандық тұңғыш психолог — Жарықбаев
1971 жылы сыныпта тіл қаншалықты қолданылса,оқушылардың білім алуына әсер ететін айтқан ғалым — Барнс
Когнитивті психология әлемінде кӛп үлес қосқан — Пиаже 1960
1994 ж балалардың ӛз оқуын бақылау мен мониторинг үрдісі дербестігін қалыптастыруға баса назар аударды — Шанк пен Циммерон
1877 ж жарык кӛрген Педагогикалық психология еңбегінің авторы — П.Каптерев
Біз қалай оқимыз кітабының авторы — Дьюи
Дамыта оқыту идеясын қалыптастырды — А.Диетерверг
Білім беру ұғымын педагогикаға алғаш рет енгізген — И.Пистолоций
Бастама -жауап кейінгі әрекет моделі бойынша жасайтын және оны бақылап отыратын-мұғалім деген — Мерсер 1995
Жада кімнің зерттеуі — Выготскийдің
Үштік модуль теориясы авторы — Роберт Стенберг
800 мета-анализді жасаған ғалым — Джон Хетти
1985 жылы оқудың 3 страдегиясы бар деп айткан — Малли
М.ж.д балалардың кеңістікті қабылдауы — Заттар мен құбылыстардың түрін,бағытын,алыс-жақындығы ,бағдарын қабылдау
Бейімделудің ауыр түрі — 2 айдан 6 айға дейін
Дидактикалық әдіс — Тәрбиелеу
Сезім,түйсік дамуы қай тәрбиеге жатады — Сенсорлық
Шындықты заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін ойша бӛліп алу — Абстракция
Қиялдың тез дамитын уақыты — Мектеп жасына дейін
Фрейд бойынша тұлғаны дамыту — Биологиялық,әлеуметтік,биоәлеуметтік
Қиялдың түрлері — актив, пассив
Тәрбиешінің шеберлік таланты ол- дәрігер мен музыкантты үйретуді қажет етеді деген — А.С.Макаренко
Тәрбиенің формасы — Тәрбиенің сыртқы кӛрінісі
Сенсорлық эталон ұғымын енгізді — Запарожец
Ӛткен тәжірибені есте сақтау процесі — қайта жаңғырту
Балада алғашқы дамитын зейін түрі — еріксіз зейін
Жылу,күлу,айқаулау эмоциясы қай кезеңге тән — нәрестелік
Тәрбиенің мақсаты — Жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру
Бала психологиясы негізін қалады — Пребель
Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиетерінің бейнесі болып табылатын түйсіктер — кӛру;есту;иіс.;дәм сезу ,тері
Дидактика терминін қолданысқа енгізген ғалым — Ратке
Темперамент дегеніміз не — адамның психикалық әрекетінің нақты динамикасын айқындайтын психиканың дара қасиеттерінің жиынтығы
Балалар дамуының жас кезеңдерге бӛліп қарастырған — Коменский, Ж.Руссо
Баланы жақсы тану және түсіну үшін оның ойын кезінде бақылау керек деген — Ж.Руссо
Мидың салмағын ӛлшейтін құрал — электроэнцефмогрям
Түйсік дегеніміз— ой бастауы
Кӛрнекі-бейнелі ойлауды қолданушы жас кезеңі — 4-7 жастағылар
«Неге олай?», «Неге бұлай?» сұрақтарымен белсенділік танытушы жас кезеңі — 3-4 жас аралығы
Қиялдың ойлаудан ерекшелігі — нақты бейнелігі
Еріктік, ырықты әрекет түрі — жаттау
Ерік жеке адамның психологиялық болмысының барша деңгейлерінде кӛрінетінін дәлелдеген ғалым— Тульчинский
Сезімсіз адам кесек» деп бағалаған ұлы ақын — Мағжан
Жеке адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуының биологиялық негізін танытатн психологиялық қасиет — темперамент
Негізіне қан сұйықтығы алынған темперамент атауы ]- сангвиник
Күшті, қозу басым темпераменті — холерик
Сангвиник темпераментінің жүйкелік сипаты — күшті, қозуы мен тежелу теңдей, қозғалмалы
Холерик адам қасиеттері — белсенділігі басым, ұстамсыз, қызба
Екеуі де бірдей, әлсіз типке жататын типке жататын темпераменттер — флегматик меланхолик
Психология ғылымының объекті — жан
«Темперамент» сӛзінің шығу тегі — «Красис» деген грек сӛзі
Қанның пропорциясы кӛп болса — холерик
Сезімтал, әлсіз тип: — меланхолик
Психиканың пайда болуының нақты негізі: — ми
Адам психикасы: — адам санасы
Сана бұл: — психиканың ең жоғары кӛрінісі
Табиғи даралық бұл: ]- темперамент
Адамның танымдық әрекетіне жатпайтын психологиялық категория: ]- сезім
Ұстамды,белсенді әрекет иесі:- сангвиник
Жоғары психикалық қызметтердің қалыптасуынғылыми егіздеген ғалым: — Выготский
Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс: — мінез
Қиял, бұл: — болар нәтижені бейнелеу
Ес бұл: — қайта жаңғырту
Сезім, бұл: — болмысқа қатынас
Ой ақыл әрекеттерінің кезеңді қалыптасуын теориялық тқжырымдаған ғалым: — Гальперин
Ойлау бұл: — жанама бейнелеу
Флегматик, бұл: — ұстамды, байсалды
Ерік, бұл: — ырықты әрекет
Эмоция, бұл: — уақытша кейіп
Ауыспалы, кейіпті ұстамсыз адам: — холерик
Зейін Бұл:- сана шоғыры
А.Маслоу негіздеген психологиялдық бағыт: — гуманистік
Қабылдау бұл: — тұтастай бейне тану
МАД топ апталық оқу жүктемесінің апталық кӛлемі ]- 17 сағат
Кіші топ ҰОҚ ұзақтығы — 10-15 мин
Ортаңғы топ таным ббс апталық жүктеме — 2,5 сағат
Ересек топ қатынас ббс апталық жүктемесі — 2,5 саға
Ерте жас топ ҰОҚ ұзақтығы- 7-10 минут
Ересек топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі — 3,5 сағат
Ортаңғы топ әлеумет ббс апталық жүктемесі — 0,5 сағат
Кіші топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі — 3 сағат
Ерте жас қатынас ббс апталық жүктемемі — 1 сағат
Ерте жас тобында таным ббс апталық жүктемесі — 1 сағат
МАД топ қатынас ббс апталық жүктемесі ]- 5 сағат
Ересек топ әлеумет ббс апталық жүктемесі — 0,5 сағат
Ерте жас топ апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 7 сағат
Ересек топ ҰОҚ ұзақтығы — 20-25 мин
Ортаңғы топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі ]- 3 сағат
Ортаңға топ апталық оқу жүктемесінің кӛлемі ]- 11 сағат
Ересек топ апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 12 сағат
Кіші топ таным ббс апталық жүктемесі — 2 сағат
МАД топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі ]- 5 сағат
Кіші топатынас ббс апталық жүктемесі — 1 сағат
Ересек топ таным ббс апталық жүктемесі — 2,5 сағат
Ерте жас топ шығармашылық ббс апталық жүктеме ]- 2 сағат
Ортаңғы топ қатынас ббс апталық жүктемесі — 2 сағат
Ортаңғы топ ҰОҚ ұзақтығы — 15-20 мин
Кіші топ апталық жүктемесінің кӛлемі — 9 сағат
Мад топ ҰОҚ ұзақтығы — 25-30 мин
МАД топ әлеумет ббс апталық жүктемесі — 1,5 сағат
Мад топ таным ббс апталық жүктемесі — 2,5 сағат
«Сӛзі жылдам,анық, түсінікті,паузалар мен интонацияларды жаксы сақтайтын, мәнерлі сӛйлеуге тырысатын, оптимист, кӛңілді, басшылыққа,жетекшілікке құштар,белсенді» деген сипаттама қай темпераментке тән — Сангвиник
Күшті пропорция қара ӛтте болса — Холерик
Күшті қозуы тежелуінен басым — холерик
Нәрестелік жас — туғаннан бастап
Бӛбек жасы — 0 — 3 жас
Негізгі қимыл түрлерін орындау негізінде шығармашылық танытады — Мектеп алды жас 5 жастан бастап
Ерте жас 1 жастан бастап — Күн тәрбібін орындайды
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұны — Түрлі іс-әрекетті ұйым/у іске асыру жолдары «Ден/қ, Қатынас/Таным,Шығ/Әлеуметтік сала/а негізделген
Ес бұл — қайта жаңғырту
Нерв процесінің қозғалғыштығы деп — қозу мен тежелудің ӛзара сайма- сайлылығы
Жоғары деңгейдегі дамыған топқа қандай топтар жатады — жағымды әлеуметтік топтар
Дарвин түсінігіндегі сезім бұл — сырт оқиғаға жауап
Адамның ойлау қасиетіне қатысы жоғы — Кездейсоқ құбылыстарды теру
Ерік бұл — ырықты әрекет
Табиғи даярлық бұл — Темперамент
Ойлаудың негізі,әрі нәтижесі — Әрекет
Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық психологиялық әрекет — Ойлау
Генетикалық психологиялық зерттеу аймағы — Балалар психологиясы
Адам тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беретін психологиялық қасиет ]- Қабілет
Ежелден ойлау проблемасы шұғылданған ғылым ]- Философия
Ойлаумен байланысты болмаған таза ес процесін жасаған ]- Эббингауз
Жеке адамға қатысты «мен»ұғымының мәні ]- ӛз қадірін сезе білу
Ойлау процесінің соңғы нәтижесі — принциптер айқындалады
Ерік қолдану желісінде әрекетке келтіруші себепті түсіну кезеңі ]- ұмтылыс
Әрбір топ пен ұлысқа қатысты мінез бітістерін зерттейтін психология бағыты ]- этникалық психология
Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау ]- қабылдау
Ойлау дегеніміз — Шындық қорытындысы
Жалқыдан жалпыға,әрі кері танымдық қажетті атқарушы психологиялық процесс — ойлау
Темперамент сӛзінің шығу тегі — «красис» деген грек сӛзі
Персенолизация дегеніміз — ӛз ерекшелігін тану
Ауыспалы кейіпті ұстамсыз адам — Холерик
Дара адамның ӛзін басқару адамдармен теңестіре қалыптасып бару процесі ]-Идентификация
Қажеттілік толығымен түсініксіз жағдайда адамды іске итермелеуші ықпал мәні ]- құмарлық
Ес процесінің мәні — Ӛткен тәжірибе процесін жаңғырту
А.Маслоу негізделген психологиялық бағыт ]- гуманистік
«Кӛз қорқақ ,қол батыр» мәтелінің мәні — Бұрын еленбеген сеп түрткіге қуат беру
Құбылыстардың кездейсоқ байланысын танытушы психологиялық процестер ]- түйсік,қабылдау
Зейін бұл — Сана шоғыры
Холерикке тән мінез бітісі — жүректілік
Ерік күшінің негізі — жан толғанысы
Жеке адамның дербестігін қамтамасыз етуші негізгі фактор — қоғамның жоғары даму дәрежесі
Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау ]- қабылдау
Жеке адам терминіне байланысты ең алдымен түсінетініміз — қоғамдық мән
Бала ӛте сезімтал болғандықтан түрлі әсерге беріледі,ызақор,ашушаң тез қозғалыстарынан байқалады -холерик
Әлсіз топ қозуы мен тежелу процестерінің баяушылығымен,олардың әлсіз қозғалысы мен тең инерті — холерик
Қабылдауға дивергенция процесінің мәні — Бӛліп қабылдау
Түйсік бұл — элементтер бейнесі
Жеке адам дамуы мен оның ұнамды қасиеттерінің қалыптасуына негіз — қоғам қолдауы
Ойды сезімдік негіз бен сӛзді ӛрнектен бӛлектеп таза руда реттеуші философиялық бағыт — Сенсуализм
Іс-әрекет тәжірибе қорытындысы — теориялық ой
Ерік күшіне ие адам кӛрсеткіші — іс нәтижесі
Ниеттелмеген қабылдаудың себебі — Сыртқы орта ықпалы
Тӛменгі деңгейдегі дамыған топқа қандай топтар жатады — ассоциация,корпорация,диффузды
Басталмаған әртүрлі әрекеттің арасынан қажеттісін таңдап алу кезінде болатын ерік құбылысы — сеп түрткілер күресі
Мінез қалыптасуындағы басты шарт — Ӛмірлік мақсат нақтылығы
Кіші топтарда орын алмайтын, ал улкен топтағы адамдардың қылықтарын басқаратын — салт-дәстүр ,дін, тіл
Жеке адам сапаларын негізінен тәуелді ]- қатынастар ӛрісіне
Эмоция бұл — уақытша кейіп
Ағзадағы сары ӛттің кӛп болуына сәйкес тип- Холерик
Күшті пропорция қара ӛтте болса — Холерик
Ұстамды, бастаған ісін аяғына дейін жеткізетін тип — Флегматик
Қанның пропорциясы кӛп болса — Холерик
Флегматик бұл — ұстамды байсалды
Астеник типті тұлғаның басты мінез бітістері — тұйық ойшыл
Кӛңіл-күйі оңай ауысатын, ықпалы түсіп кетуге бейім ]- Тұрақсыз
Күшті пропорция қара ӛтте болса — Холерик
Күшті қозуы тежелуінен басым — холерик
Негізгі шынықтыру шараларын ӛздігінен орындай алады — Мектепалды жас 5жастан бастап
Мектепке дейінгі жас — 3 -6 жас
Кіші жас 2 жастан бастап — Жеке бас гигеналарының алғашқы дағдылары меңгереді
«Денсаулық «білім беру саласының мақсаты — Денсаулығы мықты, дене бітімі дамыған бала тәрбиелеу, ӛз денсаулығына саналы түрде қарауды қал/у
Кіші жас 2 жастан бастап — жүгіру, жүру, секіру алғашқы дағдылары меңгереді
Ересек жас 4 жастан бастап ]- Гигиеналық шараларды орындау тәртібін біледі
Жеке оқу жоспары — Үлгілік оқу жоспары негізінде қажеттікті ескере отырып пед/ психологиялық қолдау қыз/ оқу жоспары
Ұйымдастырылған оқу жоспары ]- Білімді игеруге, бірлік/р мен дағдыл/ы меңгеруге бағыт/ педагог/р мен тәрбиел/ң бірлескен іс әрекеті
«Қатынас» білім беру саласының мақсаты — Ауызекі сӛйлеуді қалып/у;оқу мен жазудың алғашартын қал/у,ӛмірдің түрлі қарым / қандай дағ/ н игеру
Орта жас 3 жастан бастап — Жеке бас гигеналарының ержелерін біледі және орындайды
Негізгі қимыл түрлерін орындаудың қарапайым дағдыларын меңгереді ]- Орта жас 3 жастан бастап
«Таным» білім беру саласының мақсаты — МДжеке тұлғасын қоршаған әлеммен іс қимыл жасауды танымдық іс әрекеттің қарапайым дағдыларын меңгеру
Ерте жас — қатар тұрып ойнай алады, кеңістіктегі ашық , зейін аударатын заттарды ӛз бетінше таба алады
Үлгілік оқу жоспары ]- Жас топтары бойынша бір аптада ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығын кӛрсететін құжат
1 жаста — Ӛз еркімен қасықпен тамақ ішеді,үлкен/дің кӛмегімен киінінеді,түбекке сұр/ы оның уақытын біледі
Нәрестелік жас — туғаннан бастап
Бӛбек жасы — 0 — 3 жас
Негізгі қимыл түрлерін орындау негізінде шығармашылық танытады — Мектеп алды жас 5 жастан бастап
Ерте жас 1 жастан бастап — Күн тәрбібін орындайды
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұны — Түрлі іс-әрекетті ұйым/у іске асыру жолдары «Ден/қ, Қатынас/Таным,Шығ/Әлеуметтік сала/а негізделген
Ақпараттарды реттеп, оларды сӛзбен ӛрнектеу қызметін атқарушы ми бӛлігі ]- сол ми сыңары
Акценттеу дегеніміз — — элементтің қалыптан тыс кейіпке енуі
Қиялға тән емес ерекшелік ]- жалпылық
Шығармашылық еңбектің біртұтас теориясын нақтылап, оның 5 деңгейін айырған ғалым- Г. Альтшулер
Адамда қияли күмәнуден болатын сырқат ]- ятрогендік
Қиял бейнелерінің ес, елестен айырмашылығы — жаңа байланыс
Қиял туындысы мәндік және мағыналық шарттардан асып кетуін ұсынған ғалым — ]
— Рубинштейн
Саналы сендіру арқылы ӛзін — ӛзі басқару яғни аутогенді емдеу әдісін ұсынған: ]- Эмил Куэ
Адам тәжірибесін түрлендіруші және ӛзгеріске келтіруші тосын бейнелерге негізделген психологиялық процесс ]- қиял
«Ақылдан ажыралған фантазия құбыжық», пікірінің авторы — Гойя
Қиялдың ойлаудан ерекшелігі — нақты бейнелігі
«Ойлап табушы бұл бұрыннан белгілі жабдықтардан жаңа құрылым түзуші адам» деген ғалым — А. Эйнштейн
Алдағы іс — әрекет ӛнімін болжастыруға мүмкіндік ашушы психологиялық процесс — қиял
Қиялдан болатын дидактогендік аурудың себебі ]- педагог мәдениетсіздігі
Әрқандай бейне дара байланыстар мен қатынастар негізінде жасалған қиял түрінде іске асады — деген ғалым — Рибо
Ниетсіз қиялдың аса жарқын кӛрінісі — галлюцинациялық
Ортаңға топ апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 11 сағат
Ересек топ қатынас ббс апталық жүктемесі — 2,5 сағат
МАД топ қатынас ббс апталық жүктемесі — 5 сағат
Кіші топ ҰОҚ ұзақтығы — 10-15 мин
МАД топ апталық оқу жүктемесінің апталық кӛлемі ]- 17 сағат
Ортаңғы топ қатынас ббс апталық жүктемесі — 2 сағат
Ортаңғы топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі — 3 сағат
Ерте жас қатынас ббс апталық жүктемемі ]- 1 сағат
Ересек топ әлеумет ббс апталық жүктемесі — 0,5 сағат
Ортаңғы топ әлеумет ббс апталық жүктемесі — 0,5 сағат
Ортаңғы топ ҰОҚ ұзақтығы — 15-20 мин
Ерте жас тобында таным ббс апталық жүктемесі — 1 сағат
Ересек топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі ]- 3,5 сағат
Ерте жас топ ҰОҚ ұзақтығы — 7-10 минут
Кіші топ қатынас ббс апталық жүктемесі — 1 сағат
Кіші топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі — 3 сағат
Кіші топ апталық жүктемесінің кӛлемі — 9 сағат
Ересек топ ҰОҚ ұзақтығы — 20-25 мин
Кіші топ таным ббс апталық жүктемесі — 2 сағат
Ересек топ апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 12 сағат
Мад топ ҰОҚ ұзақтығы — 25-30 мин
Ерте жас топ апталық оқу жүктемесінің кӛлемі ]- 7 сағат
МАД топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі — 5 сағат
Мад топ таным ббс апталық жүктемесі ]- 2,5 сағат
МАД топ әлеумет ббс апталық жүктемесі ]- 1,5 сағат
Ортаңғы топ таным ббс апталық жүктеме — 2,5 сағат
Ересек топ таным ббс апталық жүктемесі — 2,5 сағат
Ерте жас топ шығармашылық ббс апталық жүктеме ]- 2 сағат
Павловтың жүйке поцестері теориясына қосымша жүйке лобильдігі мен динамикалылығы қасиеттерін ашқан ғалымдар: — Теплов, Необылицын
Павловтың жүйке поцестері теориясына қосымша жүйке лобильдігі мен динамикалылығы қасиеттерін ашқан ғалымдар: — Теплов, Необылицын
Темперамент түрлерін анықтауда Павлов негізге алған фактор — жүйке процестері
Бірінші не екінші сигнал жүйелерінің әрекетке қатысуына байланысты қабілеттердің үш типін ажыратқан ғалым — Павлов
Сангвинник — Сыртқы ӛзгерістерге тез жауап береді,қиыншылықтарды оңай женеді,ширақ,ренжігенің білдіртпейді
Гален белгіленген темперамент атауларына қатысы жоқ психологиялық термин — астеник
Темперамент табиғатны түсінудіруде Стреляу атаған Кречмер — Шелдон теориясыны кемшілігі — әлеуметтік жағдайлады арқау ету
Негізіне қан сұйықтығы алынған темперамент атауы ]- сангвиник
Флегматик — Ұстамды,ойланып істейді.жұмысты бастаса,аяғына дейін жеткізеді,сезімін сыртқа шығармайды
Меланхолик типiне тән белгі — Тұйық, сезімтал
Сангвиник темпераментінің жүйкелік сипаты — күшті, қозуы мен тежелу теңдей, қозғалмалы
Күшті, қозу басым темпераменті — холерик
Негізіне қан сұйықтығы алынған темперамент атауы — сангвиник
Кӛпшіл, ым — ишарасы мен қозғалысы мәнерлі, шапшаң адам темпераменті — сангвиник
Темперамент түрлерінің кӛрінуі жүйкеде қалыптасатын тұрақты қозу мен тежелу процестеріне байланыстылығын дәлелдеген ғалым — Павлов
Меланхолик Ренжігіш,ӛте кӛп ойланады,сыртқы орта әсеріне баяу жауап береді
Еңбек әрекеті тәсілдері ӛзгеруге ықпал етуші тума психикалық қасиеті — темперамент
Дене мүшелерінің сырттай ӛлшемдеріне байланысты анықталған психикалық типтер саны — 4
Холерик — Ӛте белсенді,мінезі тез ӛзгереді,іске қатты беріліп кіріседі,бірақ ұстамсыз,ӛзі-ӛзін ұстай ал қал/ы.
Зейінге байланысты бағдарлаушы рефлексті «немене?» рефлексі деп атаған ғалым — Павлов
Ағзада сары ӛттің кӛп болуына сәйкес тип -холерик
Жеке адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуының биологиялық негізін танытатн психологиялық қасиет — темперамент
Сипатын тікелей темпераменттен кӛрінетін адам қасиеті — әрекет — қимыл
Темпераменттік қасиеттер басқа психикалық құбылыстарға қарағанда — тұрақтанған
Темпераменттер жӛніндегі ғылымның іргетасын қалаған ежелгі грек дәрігері — Гиппократ
Гален белгіленген темперамент атауларына қатысы жоқ психологиялық термин — астеник
Негізіне қан сұйықтығы алынған темперамент атауы — сангвиник
Дене мүшелерінің сырттай ӛлшемдеріне байланысты анықталған психикалық типтер саны — 4
Дене құрылымы типтеріне орай анықталған темпераменттер түрінің саны — 3
Темперамент түрлерінің кӛрінуі жүйкеде қалыптасатын тұрақты қозу мен тежелу процестеріне байланыстылығын дәлелдеген ғалым — Павлов
Жүйке жүйесіндегі күшті әсерлерді басып, сӛну және біріктіру шартты реакцияларн іске асыратын процесс — тежелу
Темперамент түрлерін анықтауда Павлов негізге алған фактор — жүйке процестері
Күшті, қозу басым темпераменті — холерик
Заттық кейіпке келмеген әсерлерден туындайтын жеке сезімдік қасиеттердің бейнелеуі: — түйсік
Дедуктивті әдіс дегеніміз — — жалпы ережеден жеке пікірге келу
Логикалық ойлаудың ерекшелігі — объектив шындыққа сай
Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күшіне жататындар: — Қарама-қайшылық.
Отбасы тәрбиесінің негізін құрайды: — Еңбек тәрбиесі.
Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі: — Білімді, тәрбиелі, дамыған жеке тұлға.
Тәрбиенің мақсты :- Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы.
Педагогика жатады: — Әлеуметтік-гуманитарлық
Педагогика алғашқыда қай ғылым саласында дамыды: — Философиялық.
Жеке тұлғаны оқыту мен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес: — Табиғат жағдайына.
Педагогикада қолданылатын негізгі категория — Жеке тұлға.
Экологиялық тәрбиенің міндеті: — Табиғатқа ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру және табиғатты қорғау іс-әрекетін ұйымдастыру.
Педагогиканың негізгі категориялары: — Тәрбие, білім беру, оқыту.
Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі фактор: — Тұқымқуалаушылық .
Арнаулы педагогиканың салалары: — Тифло, сурдо, олигофрено педагогика
Тәрбиенің заңдылығына жатпайды: — Әлеуметтік ортаның артықшылығы.
Тәрбие жұмысының формасы: — Экскурсия.
Оқу-тәрбие жұмысында жас ерекшеліктерін ескеруді алғаш рет ұсынған: — Каменский Я.А.
Мінез-құлықпен іс-әрекетті ынталандыру әдістер тобына жатады — Мадақтау.
Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша беріледі: — Адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар
Жас ерекшелік педагогикасына қатыстылар: — Сәбилер педагогикасы, мектеп педагогикасы, жоғарғы мектеп педагогикасы,ересектер педагогикасы.
Мемлекеттің білім беру жүйесіне жатқызылады: — Білім беру ұйымдарының жиынтығы (орта білім беру мекемелері,жоо, коледждер).
Қарым-қатынас ол: — Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы.
Педагогикалық білімге жатады: — Педагогикалық категория, ұғым, заңдылық, әдіс-тәсілдерімен оқу-тәрбиені ұйымдастыру.
Тәрбие әдісіне жатады: — Ересек адамның үлгі кӛрсетуі.
Педагогика: — Жеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады
Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қатынасқа икемделуі: — Әлеуметтену
ҚР білім беру жүйесін басқару мына негізде жүргізіледі: — Білім беру заңына.
Педагогиканың негізгі категориясы: — Тәрбие.
Тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар: — Орта,тәрбие, тұқымқуалаушылық.
Теориялық ойлаумен, тәжірибелік іс-әрекетте сезімдік қабылдаудың бірлігімен кӛрінетін іс-әрекеттің аталуы: — Танымдық.
Педагогика ғылымының негізгі зерттеу әдістері: — Бақылау, эксперимент, анкета сұрақтары.
Индивид: — Адам.
“Жеңілден қиынға” “Қарапайымнан күрделіге” “Белгіден белгісізге” ережелері оқытудың қай принципіне жатады. — Бірізділік.
А.С Макаренконың педагогикаға қосқан үлесі: — Жеке тұлғаны ұжымда тәрбиелеу.
Педагогика ғылымының дамуында жетекші ғылымдар : — Философия, психология, физиология.
Педагогика мынадай негізгі ғылыммен тығыз байланысты — Психология.
Адамға тұқым қуалау арқылы беріледі: — Анотомиялық, физиологиялық ерекшеліктері.
Жеке тұлға: — Қоғамдық мәндегі адам.
Балалардың ӛздері сайлап алған ұжымдық басқару органы: — Ӛзін -ӛзі басқару.
Педагогиканың ғылым ретіндегі дамуын анықтады: — Адамның ӛмір мен еңбекке дайындалуының обьективтік қажеттілігі.
Жеке тұлғаны қалыптастырудың шешуші факторы: — Іс-әрекет.
Дене тәрбиесінің міндеттері болып табылады: — Дененің дұрыс дамуына әсер ету, организмді шынықтыру, ,,,,,,,,, салауатты ӛмір салтын қалыптастыру.
Эстетикалық тәрбиенің мәні: — Эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру.
Даму – бұл: — Уақыт ішінде әрқилы факторлардың ықпалымен,,,,,,,, адам ағзасындағы сандық және сапалық ӛзгерістер.
Тұлғаны әлеуметтендіру институтына жататындар: — Отбасы, мектеп,микросреда (шағын орта)
“Ұлы дидактиканы” жазған кім: — Я.А.Коменский.
Қазіргі замандағы педагогиканың атқаратын қызметі : — Ғылыми-теориялық, практикалық, болжам жасаушылық
Дене жаттығуларына үйретудің әдіс-тәсілдері — Сӛздік,кӛрнекілік,тәжірибелік
Денсаулық сақтау бұрышы дамытушы орта — Спорттық құралдар,кегли,доптар,қапшықтар
Дене тәрбиесінің негізі — Таңертеңгілік ж-у,спорттық ж-у,сергіту сәті,қарапайым туризм
Д.ш ойын — сауығының ұзақтылығы — 20-25минут
‘Денсаулық’білім беру саласының мақсаты — Дене дағдылары мен негізгі қимыл түрлерін қалыптастыру
Дене тәрбиесін ұйымдастыру формасы — Ертеңгілік ж-улар,дене шынықтыру о.қ (сабақ)ойын,сауықтыру шаралары
Денсаулығын жетілдіру қай міндеттер тобына жатады — Сауықтыру
Бірінші кіші топтағы спорттық жаттығулар — Шанамен сырғанау,мұз жолдарымен сырғанау .Велосипед
Дене тәрбиесін ұйымдастыру шарттары — Тамақтану,күн тәртібі,ұйқы,гигиеналық жағдай,медиценалық бақылау
Дене шынықтыру мерекесі(ортаңғы топ) — 2 рет (жазда,қыста)-45 минут
Дене тәрбиесінің айына 1 рет ұзақтығы 15-20минут болатын ойын-сауық шараларын ұйымдастыру — 2 кіші топ
Жалпы дамыту жаттығулардың біреуін екі апта ішінде қайталау қажет жас тобы — Ерте жас
Денсаулық күні (ортаңғы топ) — 2айда 1рет,30 минут
Дене тәрбиесінің міндеттерін кӛрсетіңіз — Денсаулығын нығайту,мәдени-гигиеналық
Бихевиористік психологияның әдіснамалық негізі — Дӛрекі материализим
Мүмкін болар қабілеттің ӛрістеуі не сӛнуіне себепші фактор — әлеуметтік жағдайлар
Генетикалық психологиялық зерттеу лериаймағы- Балалар психикасы
Э. Мюллер еңбектерінде шешімін тапқан проблема- адам есінің бекуі мен жаңғыруы
Қалыпты адам ӛзінің дене және ақыл қабілеттерінің 10 пайызын ғана пайдаланады» деп топшылаған психолог — ғалым- Коупленд
Қабілет бір адамды екінішісінен ажырататын дара психологиялық ерекшелік деп топшылауға психолог ғалым — Теплов
аралас қабілеттер орнығуының физиологиялық негізі — екі жүйеде бірдей
Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әрекет арасындағы байланысты жоққа шығарған психологиялық теория — Гештальттық
Есте қалдыруға ықпал жасаушы Павлов ашқан физиологиялық құбылыс- Шартты рефлекс
Мінез құбылысын зерттеуші психология саласы — характерология
Идеалистер кӛзқарасындағы ең жоғары формадағы адам есінің туындау негізі- Жоғары сан
Ойлаумен байланысты болмаған таза ес заңдылықтарын ашқан ғалым — психолог: — Эббингауз
Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс — Адам физиологиясы
Психологияның философиядан бӛлініп жаратылыс тану ғылымдарымен байланыстыра зерттеу дәуірі- 18ғасыр басынан
Әрқандай бейне жаңа байланыстар мен қатынастар негізінде жасалған қиял түрінде іске асады-деген ғалым- Рибо
Зерттеу әдісінің мәні 4 принципке орай айқындалады, солардың ішінде ең бірінші дәрежелісі — Құбылысының ішкі сыртқы сәйкестерін таба білу
Психологиядағы алғашқы теориялардың бәріне ортақ түсінік- Адам болмысы ӛзіндік сана белсенділігін айқындайды
Дарынды адамға жат қасиет — енжарлық
Психологияның пәндік аймағының кемелдеуімен орайлас бірінші кезең аты — Жан туралы ғылым
Адамның қабілет ерекшелігін оның бас сүйегінің сыртқы формасымен байланыстыра зерттейтін психологиялық бағыт — френология
Декарт тағылымының психологияда алған атауы- Дуализим
Ақыл ес қабілеттері негізінде жатқан ми қызметімен байланысты Павлов ашқан құбылыс — Генотип
Фрейд психологиясының негізгі идеясы — Қоғам адамға жау
Психология ғылымының міндеті — Психологиялық құбылыстардың объектив заңдарын ашу
Естің жоғарғы формаларының әлеуметтік негізге ие психикалық іс — әрекеттің күрделі түрі екендігін дәлелдеген ғалымы — Выготский
Талдау мен элементтерге ажырата тануға шебер қабілет иелері — Ойшылдар
Психикалық бейне негізі- Материя қасиеті,ми қызметі
Лейпциптегігі алғашқы эксперименталды психологиялық лабораторияны ұйымдастырушы — 1879,Вундт
Саналық психологияның әдіснамалық негізі- Идеолизим
Психологияға рефлекс және сана категорияларын енгізген Декарт тұжырымы — Жан мен тән ӛзара тәуелсіз
Естің бір — біріне ұқсамас үш типі (нақты ес, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) болатынын ашқан ғалымдар — — Линдсей, Норман
Қиялдың психикалық процесс ретінде қызметі- Кӛріп,білмеген құбылыстарды ӛрнектеу
Ғылымдылық деңгейге дейінгі дай психологияның пайымдаулардың жинақталу кӛзі — Әр адамның күнделікті ӛз ӛмір тәжірибесінен
Қазіргі заман ғылыми психологияда қолданатын әдістер тобының саны- Тӛртеу
Гельвецкий ұсынған дарындылық негізі — әлеуметтік тәрбие
Адамның даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым- Социология
Адам тәжірибесін түрлендіруші және ӛзгеріске келтіруші тосын бейнелерге негізделген психологиялық процесс — Қиял
Әрекет қылық психологиясын ғылымға енгізген бағыт — Бихевиоризим
Психологиялық дүниенің бірінші ерекшелігі — Ӛзіндік толғанысы
Психологияның дербес ғылым болып қалыптасқанына — 200жылға жуық
Психологияның ғылыми ерекшеліктерін танудың қиындығы — Айқындығында
Психология зерттеудегі ерекше құбылыстар ауқымы — Адам ықылас_ниеттері
Қабілеттерге байланысты мидың мекендік қызметі жӛнінде ғылыми жорамал ұсынған ғалым — Галль
Қабілеттер дамуының анатомиялық физиологиялық нәсілдік белгісі — Нышан
Сезім органдары қабылдаған дүние кӛріністерін, толық әрі сақтауға жәрдем беретін ес жүйесі: — әсердің тікелей, нақты ізі
Қабілеттердің биологиялық негізді екендігін дәріптеген ежелгі ғұлама- Платон
Жануарлардың ес дағдыларының қалыптасу заңдылықтарын ашқан американ- Трондайк
Әлеуметтік процестерді зерттеуді барша гуманитарлық ғылымдар үшін қажетті деректер негізі — География
Дене әрекетінің жанға ешқандай қатысы жоқтығын алғашқы дәлелдеген ғалым — Декарт
Қабілет ең алдымен балалық шақтан қалыптасатын ақылдық сана әрекеттерімен байланысты екенін дәлелдеуге тырысқан ғалым — Ушби
Түйсіктерді жіктеудәң жүйелі генетикалық және құрылым күрделілігі принциптерін ашқан ғалым: — Лурия
нақты қозу нүктесіне ие емес, диффузиялық кқйде болып, адамның кӛңіл-күйіне жақын түйсік сезім:- интероцептік
Сыртқы энергияны жүйке процесіне қосушы перифериялық бӛліктерде орналасықан физиологиялық тетік: — рецепторлар
Түйсік табиғаттан берілген, сыртқы әсерлерге тәуелсіз санамыздың ішкі қалпы, ақыл-ой қабілетіміз деп қарастырушы философия ағымы: — идеализм
Түйсіктің түрін басқаларынан ажырататын дара негізгі қасиет: — сапасы
Талдағыштардың ӛзара ықпалды әсерінен сезгіштіктің артуы: — сенсибилизация
Ӛңдеуші анализаторлар қызметі: — орталық жүйкеге ӛткізу
Бір уақытта сезім органдарына әсер етіп жатқан басқа да тітіркендіргіштерге байланысты қасиет: — қосарлану
кейіпке келмеген әсерлерден туындайтын жеке сезімдік қасиеттердің бейнелеуі: — түйсік
Синестезия құбылысының мәні: — қосарлану
Адамның сыртқы дүниені объективті бейнелеу мүмкіндігін жоққа шығаратын идеализм бағыты: ]- субъектив идеализм
Түйсікке байланысты «сезім мүшелерінің ерекше энергиясы» деген теорияны нақтылаушы идеалист психологтар: — Мюлер, Гельмголц
Қабылдау процесінің мәні: — сезімдік тану
Түйсік қарқынын білдіруші қасиет мәні: — сандық сипатын білдіру
Жоғарғы дәржеде жіктеуге келетін, себеп-салдарлы санамен байланысты түйсіктер түрі: — генетикалық
Түйсік пайда етуші тітіркендіргіш әсердің ең аз мӛлшері: — абсолют табалдырық
Эксторцептік түйсіктер қызметі: — оргонизмнің ішкі процестер жӛнінідегі ақпараттар жеткізу
Дүние заттары мен құбылыстары әсерінен сезім мүшелерімізде алғашқы туындайтын психикалық құбылыс: — тітіркену
Оргонизмнің әлсіреуінен объектив шындықтың санамыздағы сезімдік бейнесін қалыптасырушы псхикалық процесс: — түйсік,қабылдау
Қоршаған орта мен ӛз тәніміз жӛніндегі біліктердің негізгі кӛзі: — түйсіктер
Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс : — Мінез
Сана бұл — Психиканың ең жоғарғы кӛрінісі
Іс әрекеттегі еріктік нақты қажет етпейтін кезең — Нәтижеге келу
Гештальт психологиясының мәні — Бейне тұтастығы
Берілген топқа үйлесімсіз сӛз : — Ерік
Адам психикаы бұл — Адам санасы
Жеке тұлға бұл — — Қоғам мүшесі
Қабылдау бұл — — Тұтастай бейне тану
Ой операцияларына жатпайтын психикалық құбылыс : — Қиял
Ес бұл — Қайта жаңғырту
Психологиялық працестердің физиологиялық түсініктемесі қалаған ғылым — Сеченов
Ой ақыл әрекетінің кезеңді қалыптасуын теориялық тұжырымдаған ғылым — Гальперин
Адамдар тобын ұзақ уақыт қайталайтын зерттеу әдісі — Лонгитюд
Психология ғылымның объекті — Жан
«Адам организмі ақпарат топтаушы және ӛңдеуші жүйе» деп танушы психологиялық бағыт — Когнитивтік
А. Маслоу негіздеген психологиялық бағыт — Гуманистік
«Жан-тірі дененің жасау формасы, оның ӛмірлік қызметінің себебі, мақсаты»-деп түсіндірген ежелгі ғұлама :- Аристотель
Түйсік бұл — Элементтер бейнесі
Адамның танымдық әрекетіне жатпайтын психалогиялық категория — Сезім
Психиканың пайда болуының нақты негізі : — Ми
Кіші топ ҰОҚ ұзақтығы — 10-15 мин
Ерте жас топ шығармашылық ббс апталық жүктеме — 2 сағат
Ересек топ апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 12 сағат
Ерте жас қатынас ббс апталық жүктемемі — 1 сағат
Мад топ таным ббс апталық жүктемесі — 2,5 сағат
Ересек топ ҰОҚ ұзақтығы — 20-25 мин
МАД топ апталық оқу жүктемесінің апталық кӛлемі — 17 сағат
Ортаңға топ апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 11 сағат
МАД топ әлеумет ббс апталық жүктемесі — 1,5 сағат
Ерте жас топ ҰОҚ ұзақтығы — 7-10 минут
Ересек топ таным ббс апталық жүктемесі — 2,5 сағат
Ересек топ қатынас ббс апталық жүктемесі — 2,5 сағат
Ортаңғы топ таным ббс апталық жүктеме — 2,5 сағат
Кіші топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі ]- 3 сағат
Ересек топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі — 3,5 сағат
Ортаңғы топ әлеумет ббс апталық жүктемесі — 0,5 сағат
Ортаңғы топ ҰОҚ ұзақтығы — 15-20 мин
МАД топ қатынас ббс апталық жүктемесі — 5 сағат
МАД топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі — 5 сағат
Кіші топ қатынас ббс апталық жүктемесі — 1 сағат
Ерте жас топ апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 7 сағат
Ерте жас тобында таным ббс апталық жүктемесі — 1 сағат
Ересек топ әлеумет ббс апталық жүктемесі — 0,5 сағат
Кіші топ таным ббс апталық жүктемесі — 2 сағат
Мад топ ҰОҚ ұзақтығы — 25-30 мин
Ортаңғы топ қатынас ббс апталық жүктемесі ]
— 2 сағат
Ортаңғы топ шығармашылық ббс апталық жүктемесі — 3 сағат
Кіші топ апталық жүктемесінің кӛлемі — 9 сағат
Гендер ұғымын ғылыми негізде қалыптасқан — И.С.Кон
Бала жаны авторы — Прейер
Педагог (статус) мәртебесін қай жылы енгізілді — 2019 ж 27 желтоқсан
Баланың балабакшаға бейімделудің ең қиын уақыты — 2-6 ай
Бала психологиясын қалаған ғалым — Прейер
Қабылдау процесінің мәні: — сезімдік тану
Баланы жақсы тану және түсіну үшін оны ойын барысында бақылау керек деген пікірді айтқан — Руссо
Тұлға дамуының негізгі факторы — Қоршаған орта.тәрбие тұқысқуалаушылық
Организмнің әсерлеуінен объектив шындықтың санамыздағы сезімдік бейнесін қалыптастырушы психикалық процестер — түйсік, қабылдау
Ересек 4 жастан бастап — Гигиеналық шараларды орындау тәртібін біледі
Баланың 2 жастағы сӛздік қоры — 200-300 сӛз
Баланың 1 жастағы создик коры — 10-15сӛз
Мектепке дейінгі орта жаста қалыптаса бастайтын ойлаудың түрі — Кӛрнекі бейнелі ойлау
3 жастағы баланың сӛздік қоры — 1500 сӛз
Баланың жас кезіндегі жағымды эмоциясы ]- Күлімдеу
Заттық кейіпке келмеген әсерлерден туындайтын жеке сезімдік қасиеттердің бейнелеуі ]- түйсік
Жаратылыстану ғылымының негізгі салушысы — Зуев
3-4жастагы баланың мотив түрлері — Танымдық жарыс мотиві
4-5жастагы бала ойынының ұзақтығы — 40-45 минут
Киялдын дамуын анықтаушы ойын — Ролдік ойын
Алаң болушылық деп — Белгілі бір обектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылык
Киялдагы елестердін топтастыру дың қарапайым түрі — Агпютенатция
Адам санасының бір мезгілде бирнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі — Зейінінің бӛлінушілігі
Дүниеге келгендегі шартсыз рефлекстер — Ему, жармасу, саусағын сору
Автономиялық сойлеу — Алғашында баланың сӛйлеуінін үлкендерді сӛйлеуін уксамауы
Зейін түрлері — Ырықты ырықсыз үйреншікті
Қиял түрлері — Актив пассив
Творчества лық қиял деп — Ӛзіндік жаңа образдар жасау арқылы әрекетте жаңа ӛнімдер беретін киял
Қиял бейнесін жасауға қатысатын әдістін бірі — Гипербола
Ес бұл — қайта жаңғырту
Нерв процесінің қозғалғыштығы деп — қозу мен тежелудің ӛзара сайма- сайлылығы
Жоғары деңгейдегі дамыған топқа қандай топтар жатады — жағымды әлеуметтік топтар
Дарвин түсінігіндегі сезім бұл — сырт оқиғаға жауап
Адамның ойлау қасиетіне қатысы жоғы — Кездейсоқ құбылыстарды теру
Ерік бұл — ырықты әрекет
Табиғи даярлық бұл — Темперамент
Ойлаудың негізі,әрі нәтижесі — Әрекет
Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық психологиялық әрекет ]- Ойлау
Генетикалық психологиялық зерттеу аймағы — Балалар психологиясы
Адам тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беретін психологиялық қасиет — Қабілет
Ежелден ойлау проблемасы шұғылданған ғылым — Философия
Ойлаумен байланысты болмаған таза ес процесін жасаған — Эббингауз
Жеке адамға қатысты «мен»ұғымының мәні — ӛз қадірін сезе білу
Ойлау процесінің соңғы нәтижесі — принциптер айқындалады
Ерік қолдану желісінде әрекетке келтіруші себепті түсіну кезеңі — ұмтылыс
Әрбір топ пен ұлысқа қатысты мінез бітістерін зерттейтін психология бағыты ]- этникалық психология
Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау — қабылдау
Ойлау дегеніміз — Шындық қорытындысы
Жалқыдан жалпыға,әрі кері танымдық қажетті атқарушы психологиялық процесс — ойлау
Темперамент сӛзінің шығу тегі — «красис» деген грек сӛзі
Персенолизация дегеніміз — ӛз ерекшелігін тану
Ауыспалы кейіпті ұстамсыз адам — Холерик
Дара адамның ӛзін басқару адамдармен теңестіре қалыптасып бару процесі — Идентификация
Қажеттілік толығымен түсініксіз жағдайда адамды іске итермелеуші ықпал мәні — құмарлық
Ес процесінің мәні — Ӛткен тәжірибе процесін жаңғырту
А.Маслоу негізделген психологиялық бағыт — гуманистік
«Кӛз қорқақ ,қол батыр» мәтелінің мәні — Бұрын еленбеген сеп түрткіге қуат беру
Құбылыстардың кездейсоқ байланысын танытушы психологиялық процестер — түйсік,қабылдау
Зейін бұл — Сана шоғыры
Холерикке тән мінез бітісі — жүректілік
Ерік күшінің негізі — жан толғанысы
Жеке адамның дербестігін қамтамасыз етуші негізгі фактор — қоғамның жоғары даму дәрежесі
Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау- қабылдау
Жеке адам терминіне байланысты ең алдымен түсінетініміз — қоғамдық мән
Бала ӛте сезімтал болғандықтан түрлі әсерге беріледі,ызақор,ашушаң тез қозғалыстарынан байқалады — холерик
Әлсіз топ қозуы мен тежелу процестерінің баяушылығымен,олардың әлсіз қозғалысы мен тең инерті — холерик
Қабылдауға дивергенция процесінің мәні ]
— Бӛліп қабылдау
Түйсік бұл — элементтер бейнесі
Жеке адам дамуы мен оның ұнамды қасиеттерінің қалыптасуына негіз — қоғам қолдауы
Ойды сезімдік негіз бен сӛзді ӛрнектен бӛлектеп таза руда реттеуші философиялық бағыт — Сенсуализм
Іс-әрекет тәжірибе қорытындысы — теориялық ой
Ерік күшіне ие адам кӛрсеткіші — іс нәтижесі
Ниеттелмеген қабылдаудың себебі — Сыртқы орта ықпалы
Тӛменгі деңгейдегі дамыған топқа қандай топтар жатады — ассоциация,корпорация,диффузды
Басталмаған әртүрлі әрекеттің арасынан қажеттісін таңдап алу кезінде болатын ерік құбылысы — сеп түрткілер күресі
Мінез қалыптасуындағы басты шарт — Ӛмірлік мақсат нақтылығы
Кіші топтарда орын алмайтын, ал улкен топтағы адамдардың қылықтарын басқаратын — салт-дәстүр ,дін, тіл
Жеке адам сапаларын негізінен тәуелді — қатынастар ӛрісіне
Таксомания ұғымын қалай түсінесіз? — орналасу, қатар, тәртіп және заң
Серуен кезінде байқағандары бойынша сурет салғызу — естеріне түсіру
Оқушылардың ой-пікірлерінде үлкен алшақтық болып, әрқайсысы ӛз шешімдерінде қалатын әңгіме түрі — әңгіме-дебат
білімді игеруде «үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді,ойларды және күнделікті іс әрекеттерді жаттау» әдісі — Механикалық есте сақтау
І кіші топтағы қағазбен жұмыс тәсілдері — дайын формалар
Оқушыларды жетістіктері үшін марапаттау жүргізудегі бағалау мақсаты — уәж
Тәрбиеші жануарларды бояуды ұнататын суретшілер бар екенін айтады. Балаларға суретшілерге айналып, сүйікті үй жануарын салуды ұсынады. Портрет, пейзаж, натюрморт. Бейнелеу ӛнерінің бұл түрін бір сӛзін қалай атауға болады? — кескіндеме
Подкаст деген не? — интернетте орналастырылған, цифрланған бағдарлама
Метасана терминін кім енгізді? — Флейвелл
Бағалаудың түрлері — оқыту үшін бағалау, оқу үшін бағалау
Біліктілік дәрежесін анықтауды кӛздейтін бағалау мақсаты.- стандартты бақылау және орындау
Дидактикалық ойындарды сипатына қарай қанша топқа бӛлінеді? — 3
топтық талқылауды таспаға жазып алу іс-әрекеттегі зерттеу үдерісінің қай кезеңіне жатады — Қадағалау
Асханада кезекшілікті ұйымдастыру екінші жартыжылдықта басталады — екінші кіші топтан
Адамның жоғарғы деңгейлі дағды,білім жаңа жағдайларға орайластыру арқылы оқу қабілетін белгілеңіз — ҰҚСАСТЫҚ БОЙЫНША ПАЙЫМДАУ
Ынтаның иерархиялық моделінің авторы — Маслоу
оқушының бейімділігін анықтау үшін білім,дағдыларын тексеру жүргізудегі бағалау мақсатын кӛрсетіңіз ]
— Болжау және сұрыптау
Жұмыстың белгілі бір кезеңіндегі неге дәл ослай жасағанын рефлексиялаушы практитің түсінуіне кӛмектесетін үдеріс.- іс-әрекеттен кейінгі толғаныс
Балаларды сурет салуға үйретудегі 4 негізгі түстер: — қызыл, кӛк, сары, жасыл
геометриялық элементтермен танысу (шар, текше) басталады: — орта топ
жеке тұлғаның ӛз ӛміріндегі қоршаған орта ӛзгерістерін қалай жеңе алатындығын кӛрсететін қабілеті (стернберг) — зият
Негізгі түстер туралы түсінік қалыптастыру — І кіші тобында
Сумен шынықтыруда ______________ қолданылады — ұсақ тастары бар ванна
Пікір алысу мақсатында жүргізілгенімен, ұсынылған барлық идеялар тӛзімділікпен тыңдалатын әңгіме түрі. — кумулятивтік әңгіме
Негізгі түстер туралы түсінік қалыптастыру — І кіші тобында
Жан Пиаженің ойлауды дамыту теориясы қай жылы басымдылыққа ие болды.- 1960
Дидактикалық ойындарды сипатына қарай қанша топқа бӛлінеді? — 3
Денсаулық тембрін ажыратады, әнді созып айтады, отандық композитор шығармасын тыңдай — Ортаңғы топ
Салыстыру заттарға тән айырмашылықтарды таниды және айтады — Ортаңғы топ
Сӛл кӛп болса — Флегматик
Жаңа ақпарат алу қажеттілігін түсінеді — Ересек топ 4 жас бастап
Бала психологиясының негізін қалаған — В.Прейер
Кіші топтарда психологиялық әлеуметтік жағдайларын зерттейтін психологияның қай саласы- Әлеуметтік психология
Айналасындағы және жақын адамдарға қамқорлық кӛрсетеді — Ересек топ 4 жас бастап
Қысқа тақпақтар мен тіл жаттығуларын таңдайды , оған кӛңіл күйімен жауап береді — Нәресте жас
Бала жанының кітабың авторы — В.Прейер
Ойыншықтар мен күрделі емес шағын сахналық қойылымдарды түсінеді ойының әр қимылына еліктейді — Ерте жас 1 жас бастап
Иннмозивті білім беру — Тәрбие мен оқуға қол жеткізу қамтамасыз ету процесі
Қаның пропорциясы мӛлшері кӛп болса — Сангвиник
Сӛйлеуді антоним, Синоним, сӛздік қолдана отырып тілдегі сӛздік кӛп мағанасын түсінеді — Мектепалды даярлық тобы бастап
Ақыл ой әрекетінің кезеңімен қалыптасу теориясының авторы кім? — А.Гальперин
Оқу нәтижесі — Баланың даму деңгейінің кӛрсеткіші
Оның есімін атағанда ыммен немесе даусымен жауап береди — Нәрестелік жас
Дауысты және дауыссыз дыбыстарды дұрыс дыбыстай алады — Кіші жас 2 жастан бастап
«Қатынас»білім беру саласының ұйым/оқу қызметтері — Сӛйлеуді дамыту,кӛркем әдебиет,сауат ашу
Ересектердің айтқан дыбыстарын не сӛз тіркестерін қайталайды, жануарлардың дыбыстарына еліктейді — Ерте жас 1 жастан бастап
Кеңістіктегі бағалаудың бастапқы дағдыларын меңгереді — Кіші жас 2 жастан бастап
Геометриялык пішіндердің құрылымдық сипатын тура және кері реттегі санды қатынасты біледі — Мектеп алды жас 5 жастан бастап
Молульдік оқыту — Молульдік білім беру бағдарламасын меңгеру негізінде оқу процесін ұйымдастыру тәсілі
Түрлі ойындарды,оның ішінде ұлттық ойындарды ойнайды,ойын ережесін сақтайды — Ересек жас 4 жастан бастап
Уақыт кеңістік туралы қарапайым түсініктерін кӛрсете алады — Орта жас 3’жастан бастап
Сәлемдескенде,қоштасқанда жауап қайтарады — Нәрестелік жас ( Туғаннан бастап)
«Таным»білім беру саласының мақсаты- МЖДБ жеке тұлғасын қоршаған әлеммен ӛзара танымдық іс әрекеттің қарапайым дағдыларын дамыту
Модуль — білім беру бағдарла/ң тәуелсіз ӛзіндік жеткілікті және толық бӛлімі не/е оқыту кезеңі
Тілектерін, ойларын сезімін айту үшін сӛздерді қолданады — Кіші жас 2 жастан бастап
Түсінікті болу үшін ӛз ойын дұрыс жеткізе алады — Кіші жас 2 жастан бастап
Әртүрлі кӛлемдегі және пішіндегі ойыншықтар мен заттармен ойнайды — нәресте жас (туғаннан бастап)
Таныс ертегілерді айтады,ойыншықтар туралы шағын әңгімелер құрастырады — Ересек жас 4 жастан бастап
Отбасы мүшелерін таниды,ересектермен жағымды кӛзқараста күледі немесе қол бұлғайды — Нәрестелік жас
Уақыт туралы ( тәуліік бӛліктері бүгін, кеше, ертең) біледі; жылдам,баяу біледі — Ересек жас 4 жастан бастап
Ӛзіне ұнайтын бірнеше шығармаларды атай алады,әдеби кейіпкерлерді ойында қолдана алады — Ересек жас 4 жастан бастап
Ересектердің нұсқауымен түсінеді және айналадағы кеңістіктен заттарды таба алады — Ерте жас 1 жастан бастап
Ӛмірлік маңызды бар қимылдарды орындай алады — Ересек жас 4 жастан бастап
Сенсорлық эталон ұғымын ұсынған — А.В.Запарожец
Кіші мектеп жасына дейінгі балалардың затқа зейіні тұрақталуы — 6-8 секунд
Бала жаны еңбегінің авторы — В.Прейер
Мектепке дейінгі педагогика — балаларды мектепке барғанға дейінгі тәрбиелеу мен дамыту туралы ғылым
6 айдағы баланың іс-әрекетінің ерекшелігі — былдырлайды ойыншық дыбыстарына әуезді үнге кӛңіл аударады
Қиялды дамытуда ерекше орын алатын әрекет -ойын
Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдарына жатады — кӛркемӛнер шығармалары бейнелеу ӛнері
Материалдың сапасы мен қасиеттерін анықтайтын ойындар түрі -табиғи материалдармен ойналатын ойындар
Тәрбиелеу мақсатына жетуге бағытталған үлкен адамдар мен балалардың ӛзара байланысты әрекет і — тәрбие әдістері
Балалардың ақыл күшіне жұмысына қабілетіне және зейініне сай оқыту формасы -сабақ
Салмақтай білу сезімі арқылы дамитын қабілет -танымдық әрекеті
Балалардың қоршаған ортаны қарастыруға бағытталған басты анализатор ерекшелігі -сезіну
«Тәрбие-қоғамға жеткілікті қалыптасып дамыған жеке адамды бере алатын негізгі күш» деп айтқан- И.П.Подласный
Отбасымен жүргізілетін жұмыстың шарттары -Жұмысты мақсатты, жопарлы, жүйелі түрде жүргізу
Кіші жас тобында құрылыс ойындарының ұйымдастырылу ерекшеліктері -Ойыншықтарды қатарластырады, орналастырады
Баланың балабақшаға қысқа мерзімде бейімделуі- 1-2 апта
Баланың қоршаған ортаны қарастыруға бағытталған ең басты анализаторлары мен оның екрекшелігі — Түйсік пен қабылдау
Адамдағы ерекше бір пайдалы қасиет. Бұл бойынша кӛпшілік кӛрмеген нәрсені, сапаны, ерекшеліктерді бақылап, оларды ажыратып отырады — Бақылампаздық
Мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлқына ең кӛп ықпал ететін мотив — Балалардың үлкендер дүниесіне қызығуы, үлкендерше іс-әрекет жасауға тырысуы
Имитациялық, қозғалыс ойындары деп ойынды екіге бӛліп қарастырған — Ф.Лесгафт
Ойын функциялары -Тәрбиелеуші, дам-шы, оқытушы, ұйымдастырушы, түзету, коррекциялық, реабилитациялық, ӛзіндік дам-лық
Мектепке дейінгі ұйымда балалар еңбегін ұйымдастыру нысандары -Тапсырма беру, кезекшілік, ұжымдық еңбек
Мектепке дейінгі орта жаста қалыптаса бастайтын ойлаудың түрі-Кӛрнекі-бейнелі ойлау
Баланың ерік әрекеті — Саналы талап-тілектерінің нәтижесінде шешімге келіп оны орындаумен сабақтасып дамиды
Баланың дені сау болуын қамтамасыз етуде берілетін тәрбие түрі — Дене тәрбиесі
«Педагог» сӛзінің алғаш пайда болуы — Ежелгі Грецияда
Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретіндегі функциялары — Суреттеушілік, түсіндірушілік, жобалаушы-құраушы, прогностикалық, дүниетанымдық
Тәрбиешінің кәсіби құзырлығының сипаты — Педагогикалық ойлай білуі, кәсіби біліктілігінің сапалы кӛрінісі
«Гендер» ұғымын ғылыми негізде қарастырған — И.С.Кон
Балалар дамуының жас кезеңдерін алғаш рет негіздеген — Ж.Ж.Руссо
Еріктің анықтамасы — Ойланып істелетін, алға мақсат қоюды қажет ететін, түрлі кедер-ді жеңе білуден кӛрінетін қим-қоз-тар
«Ой еңбегі адам үшін ең қиыны» деп айтқан — К.Д.Ушинский
Қиялдың ең жоғарғы түрі — Арман-қиял
Денешынықтыру мектепалды даярлық тобы оқу жүктемесі кӛлемі — 2,5
Әлеумет ортаңғы топ апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0,5
Әлеумет ересек топ оқу жүктемесі — 0,5
Вариативтік компонент ортаңғы топ жүктемесі — 1
Денешынықтыру ерте жас оқу жүктемесі кӛлемі — 3
Әлеумет ерте жас апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0 болмайды
Ӛзін-ӛзі тану мектеп алды даярлық топтары үшін оқу жүктемесі — 1
Вариативтік компонент ерте жас апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0 болмайды
Вариативтік компонент мектепалды даярлық топ жүктемесі — 3
Вариативтік компонент кіші топ — 0 болмайды
Әлеумет кіші топ апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0 болмайды
Денешынықтыру ересек топ оқу жүктемесі кӛлемі — 3
Вариативтік компонент ересек топ оқу жүктемесі — 2
Әлеумет мектеп алды даярлық топтары үшін оқу жүктемесі кӛлемі — 1,5
қоршаған орта ортаңғы топ үшін апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0,5
Денешынықтыру кіші топ үшін оқу жүктемесі кӛлемі — 3
кіші топ ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы — 10-15минут
ортаңғы тобы ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы — 15-20минут
Ересек тобында Сӛйлеуді дамыту апталық оқу жүктемесінің кӛлемі — 1
Мектепалды даярлық тобы ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы — 25-30 минут
Мектепалды даярлық тобында Дене шынықтыру оқу жүктемесінің кӛлемі — 2,5
7 жаста кездесетін дағдарыс — мінезде ойланбай істейтін қылық, қалжынбастық кездеседі
Балалар психологиясының маңызды міндеті — Даму заңдылық/н анықтау,оған әсер ететін себептерді анықтау
Онтогенез — Дүниеге келгеннен,дүнииеден кеткенге дейінгі кезең
Зерттеудің генетикалық жолы — Баланың бір қасиетін алып ұзақ уақыт бойы зерттеу
Балалар психологиясы қай ғасырда дербес ғылым болып бӛлініп шықты ]- 19 ғасыр
В.Прейер еңбегі — » Бала жаны» 1882 ж
Балалар психологиясының….зерттейді — Балдырғандарды
Баланың жеке басының қалыптасуы басталатын шақ — Сәбилік және мектепке дейінгі кезең
Жасӛспірімдік кезең ]- 16 -17 жас
Балалар психологиясының негізгі зерттеу компоненттері — Балдырғанның пси/қ дамуын,пси дамуы ерекшелік/н пайда болуы мен жетілуін қарастырады
Жас ерекшелігі психологияның негізгі бӛлімі — Бала психологиясы
Нәрестенің жетекші әрекеті — Заттық әрекет
Балалар психологиясының негізін қалаған — В.Прейер
Тіршіліктің дүниеге келгенге дейінгі кезеңі ]- Фелогенез
Адамның дүниеге келгеннен бастап қартайғанға дейінгі әр түрлі жас кезеңдегі пси/қ ерекшеліктері — Зерттеу обьектісі
Денешынықтыру ерте жас оқу жүктемесі кӛлемі ]- 3
Вариативтік компонент ортаңғы топ жүктемесі — 1
қоршаған орта ортаңғы топ үшін апталық оқу жүктемесі кӛлемі ]- 0,5
Денешынықтыру кіші топ үшін оқу жүктемесі кӛлемі — 3
Әлеумет ортаңғы топ апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0,5
Әлеумет мектеп алды даярлық топтары үшін оқу жүктемесі кӛлемі — 1,5
Әлеумет кіші топ апталық оқу жүктемесі кӛлемі ]- 0 болмайды
Вариативтік компонент мектепалды даярлық топ жүктемесі — 3
Вариативтік компонент ерте жас апталық оқу жүктемесі кӛлемі — 0 болмайды
Әлеумет ерте жас апталық оқу жүктемесі кӛлемі ]- 0 болмайды
Әлеумет ересек топ оқу жүктемесі — 0,5
Вариативтік компонент кіші топ ]- 0 болмайды
Вариативтік компонент ересек топ оқу жүктемесі ]- 2
Денешынықтыру мектепалды даярлық тобы оқу жүктемесі кӛлемі ]- 2,5
Денешынықтыру ересек топ оқу жүктемесі кӛлемі — 3
Ӛзін-ӛзі тану мектеп алды даярлық топтары үшін оқу жүктемесі — 1
Генетикалық психологиялық зерттеу аймағы — Балалар психологиясы
Ес процесінің мәні — Ӛткен тәжірибе процесін жаңғырту
Басталмаған әртүрлі әрекеттің арасынан қажеттісін таңдап алу кезінде болатын ерік құбылысы — сеп түрткілер күресі
Ойлаудың негізі,әрі нәтижесі — Әрекет
Темперамент сӛзінің шығу тегі ]- «красис» деген грек сӛзі
Зейін бұл ]- Сана шоғыры
Ежелден ойлау проблемасы шұғылданған ғылым ]- Философия
Адам тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беретін психологиялық қасиет ]- Қабілет
Ойлаумен байланысты болмаған таза ес процесін жасаған ]- Эббингауз
А.Маслоу негізделген психологиялық бағыт — гуманистік
Бала ӛте сезімтал болғандықтан түрлі әсерге беріледі,ызақор,ашушаң тез қозғалыстарынан байқалады — холерик
Ауыспалы кейіпті ұстамсыз адам — Холерик
Эмоция бұл — уақытша кейіп
Тӛменгі деңгейдегі дамыған топқа қандай топтар жатады — ассоциация,корпорация,диффузды
Жеке адам дамуы мен оның ұнамды қасиеттерінің қалыптасуына негіз ]- қоғам қолдауы
Адамның ойлау қасиетіне қатысы жоғы — Кездейсоқ құбылыстарды теру
Әлсіз топ қозуы мен тежелу процестерінің баяушылығымен,олардың әлсіз қозғалысы мен тең инерті — холерик
Жеке адамға қатысты «мен»ұғымының мәні — ӛз қадірін сезе білу
«Кӛз қорқақ ,қол батыр» мәтелінің мәні — Бұрын еленбеген сеп түрткіге қуат беру
Жеке адамның дербестігін қамтамасыз етуші негізгі фактор ]- қоғамның жоғары даму дәрежесі
Ерік бұл — ырықты әрекет
Әрбір топ пен ұлысқа қатысты мінез бітістерін зерттейтін психология бағыты ]- этникалық психология
Ойды сезімдік негіз бен сӛзді ӛрнектен бӛлектеп таза руда реттеуші философиялық бағыт Сенсуализм
Ес бұл- қайта жаңғырту
Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау — қабылдау
Жеке адам терминіне байланысты ең алдымен түсінетініміз — қоғамдық мән
Дарвин түсінігіндегі сезім бұл — сырт оқиғаға жауап
Ниеттелмеген қабылдаудың себебі ]- Сыртқы орта ықпалы
Қабылдауға дивергенция процесінің мәні ]- Бӛліп қабылдау
Ерік қолдану желісінде әрекетке келтіруші себепті түсіну кезеңі — ұмтылыс
Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау — қабылдау
Іс-әрекет тәжірибе қорытындысы — теориялық ой
Ойлау дегеніміз — Шындық қорытындысы
Нерв процесінің қозғалғыштығы деп ]- қозу мен тежелудің ӛзара сайма- сайлылығы
Жоғары деңгейдегі дамыған топқа қандай топтар жатады ]- жағымды әлеуметтік топтар
Қажеттілік толығымен түсініксіз жағдайда адамды іске итермелеуші ықпал мәні — құмарлық
Түйсік бұл — элементтер бейнесі
Табиғи даярлық бұл — Темперамент
Жалқыдан жалпыға,әрі кері танымдық қажетті атқарушы психологиялық процесс — ойлау
Ойлау процесінің соңғы нәтижесі — принциптер айқындалады
Персенолизация дегеніміз — ӛз ерекшелігін тану
Ерік күшіне ие адам кӛрсеткіші — іс нәтижесі
Мінез қалыптасуындағы басты шарт — Ӛмірлік мақсат нақтылығы
Холерикке тән мінез бітісі — жүректілік
Жеке адам сапаларын негізінен тәуелді — қатынастар ӛрісіне
Дара адамның ӛзін басқару адамдармен теңестіре қалыптасып бару процесі ]- Идентификация
Кіші топтарда орын алмайтын, ал улкен топтағы адамдардың қылықтарын басқаратын ]- салт-дәстүр ,дін, тіл
Құбылыстардың кездейсоқ байланысын танытушы психологиялық процестер — түйсік,қабылдау
Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық психологиялық әрекет ]- Ойлау
Ерік күшінің негізі — жан толғанысы
Құбылыстардың есте қалған елес,тұрпаттарын орындайтын ой түрі — кӛрнекті-бейнелік
Арыстан қылшықтарындай тік шашты адам-ержүрек,батыл деп топшылаған ғұлама ]- Аристотель
Доминанта ұғымының мәні — ең кӛп қозу орны
эмоцияналды ес мазмұны — кӛңіл күй
Мінез бітістерінің қалыптасу шарты — ӛмір барысынан
Қандай да адамшылдық сипат танытатын әрекет-қылықтың жағдайға орай тұрақты қайталанып отыратын нақты белгісі — мінез бітістері
А.Бӛкеев. Ж.Аймауытов шығармашылық әлемдік боллмысты суреттеуге қандай қиял ерекшелігімен еленеді — аумақтылығы
Графалогиялық мінез тану негізі — жазу таңбасы
Акценттеу дегеніміз — элементтің қалыптан тыс кейіпке енуі
Шығармашылық ойдың дамуына кедергі регидшілдік мәні — ескі білімдерді қолдануға әуесқойлық
Тума шартсыз рефлекстер басқарымы — арқа мида
Дайын білімдер мен кемшіліктерді қолданып, ескі даңғылмен жүретін ойлау түрі — регидшілдік
Адамдардың сыртқы қабілетіне қарай топқа біріктіріп олардың мінез сипатын анықтайтын білім ]- физигномика
Адамға ғана жақын дамыған ми аймағы — маңдай
Мінез құбылысын зерттеуші психология саласы ]- характерология
Қиял елестеріндегі айырмашылықтар кӛмескіленіп,ұсақ белгілері біріктіріледі образ жасау әдісі ]- схематизация
Табысқа жету қажеттілігіне қолдау қуат беруші мінез бітісі — тәуелділік
Болмыс заңдылықтарына негізделген обьектив жаңалыққа жол ашуы ой әрекетінің түрі — шығармашылық
Қалыптасқан жағдайды жаңалай ӛзгертудегі ой ісі — логикалы
«Адай»күйі, «Сарқырама сарылы» т.б жеткізетін қиял қызметі — есіту елестері
Затты әрекеттік ойлау түрін пайдаланатын кезең — 3 жасқа дейін
Арман — ӛмірлік
шығармашылық ойлау — жаңа қиялдарға бағытталған ой
Ми қабығының сергектік,қуат кӛзі — сыртқы және ішкі импульстер
Адам бас миы бірнеше блоктан тұрады нақты саны — 3
Математикалық,конструтивтік ойлау дағдыларын,танымдық қызығушылығын,экологиялық негізгі қалы/у — Ересек топ Таным сала мақсаты
Ересек топ шынықтыру шараларын ұйымдастыру — Жалпы және жергілікті су дымқыл шүберекпен сүртіну,жалаң аяқ жүру
Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып баланың қимылдық белсенділігін дамыту қызығушық қалыптастыру — Ортаңғы топ Денсаулық саласы мақсаты
Инновациялық,технологиялық дағдыларын,эстетикалық талғамын дамыту — Ортаңғы топ Шығармашылық саласы мақсаты
Денсаулық технологиясын пайдалана отырып,қозғалыс біліктер мен жағыдылары қалыптастыру — Ересек топта денсаулық сала мақсаты
Ересектер мен құрдастарымен қарым-қатынас жасауда қоршаған ортамен таныстыру әлеуметтік дағдыларын қалыптастыру — Мектепалды топ Әлеуметтік сала мақсаты
Ортаңғы топ Шынықтыру іс-шараларын — күн сайын таза ауада болу. жаттығу,массаж
Ересек топта денсаулық күні — 2 айда 1 рет 30 минут
Балаларда қоршаған ортаға жағымды мінез бен қарым-қатынасын,эмоциясын әлеуметтік мәдениет негізін қалыптастыру — Ортаңғы топ Әлеуметтік сала мақсаты
Жалпы адамзаттық құндылықтар ережесі негізінде жеке тұлғаның әлеуметтік дағдыларын қалыптастыру — Ересек топ Әлеуметтік сала
Табиғат құбылыстары:адамның ӛмірі туралы танымдық қарым-қатынасқа жағымды қасиеттерді қалыптастыруға — Ерте жас Таным саласы мақсаты
Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып,интелектуалды білім қалыптастыру — Ортаңғы топ Таным саласы мақсаты
Кіші топта сумен шынықтыру — Ұсақ тастары бар ванна темп + 30 градус әр 3 күн сайын 2 гр тӛмен
Ересектер мен балалардың еркін қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру. Шығармашылық таныту — Мектепалды топ Коммуникация мақсаты
Тілдік қарым-қатынасқа қажетті қалыптастыратын жағдайлармен қамтамасыз ету — Ерте жас Коммуникация саласы
Тілдік қарым-қатынас дағдыларын,сӛздік қорын,әдеби шығармалар мен халық ауыз әдебиетіне қалыптастыру — Кіші топ Коммуникация мақсаты
Коммуникакативтік-танымдық қабілеттерді,Математикалық және логикалық ойлар қалыптастыру — МЕКТЕПАЛДЫ ТОП Таным саласы мақсаты
МЕКТЕПАЛДЫ даярлық топ шынықтыру шаралары — Таңғы жаттығу таза ауада 10-12 м Дербес дағдыларын бекіту
Эстетикалық қабылдауды қалыптастыру,дербес тәжірибелік шығармашылық дамыту — Кіші топ Шығармашылық мақсаты
Қиялды байқағыштыққа ӛз ойларын,сезімін кӛркем түрде қалыптастыру — Мектепалды топ Шығармашылық мақсаты
Денсаулық технологиясын қолданып, қауіпсіз мінез-құлық негізінде ]- Мектепалды даярлық топ Денсаулық саласы мақсаты
Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып,әлеуметтік қарым-қатынас жасау үшін тілді қолдану — Ортаңғы топ Коммуникация мақсаты
Балалардың танымдық,Шығармашылық,музыкалық қабілеттерін қалыптастыру — Ерте жас Шығармашылық саласы мақсаты
Дидактикалық ойын — Ойынның түрі
Түзету жұмысының негізгі формасының біпі — Ойын
Дене тәрбиесінің ұзақтығы аспауы керек — 1 сағаттан
Мінез-құлық әркімнің кейпін кӛрсететін айна деген — И.Гете
Жеке тұлғаның обьективті қатынастарға және бейімделуі — дағды
Тәрбие-қоғамға жеткілікті қалыптасып дамыған жеке адамды бере — И.П.Подласный
Мектепке дейінгі ересек топта Денсаулық саласы бойынша балалар — негізгі қимыл түрлерін біледі
Сенсорлық тәрбие дегеніміз — Түйсік пен қабылдаудың дұрыс бағытта жүруі
Түйсіктер мен реакция-уақытша деген — Ф.Дондарес
Жаратылыстану ғылымын енгізген ғалым ]- В.Ф.Зуев
Тәрбие принципі дегеніміз — Тәрбие процесін ұйымдастыру мен әдістерін айқындайтын ережелер жиынтығы
Ерік ұғымын тӛменгі сипатқа ие деген — Чхарташвили
Оқу жоспарының түрлерін ата — Мектептік-жұмыстық,мемлекеттік,аймақтық
Тұлға дамуының негізгі факторы — тәрбие,қоршаған орта ,тұқымқуалаушылық
Қабілеттің дамуы — нышан
Естің түріне не жатпайды — жігерлі
Мінездің дамуында ӛзіне тән емес мынадай варианттары акценттеу болады — қабілеттің әлеуметтік адаптацияда арылуы
Қабілеттер тобына кірмейтін адам мүмкіндігі — ән салу
Тәрбиеші білуге тиісті емес — ҚР қылмыстық кодексі
Адамның мақсатқа орай кедергілерді жеңумен ӛз әрекеттерін қолдап,реттей білу қасиеті — Ерік
Жүгіріп келіп 100 см ұзындыққа секіру ]- Ересек топта
Мектеп,тәрбиеші және ұстаздар адамның тіпті жалғыз ғана тәрбиешісі емес,оның күші:қоғам,отбасы деген — Д.Ушинский
Ортаңғы топта денсаулық күні — Екі айда 1 рет
Балалардың қоршаған ортаны қарастыруға бағытталған ең басты анализаторы мен оның ерекшелігі — сезіну
Артикуляциялық аппаратқа жатады — тіл,кӛмекей
Тәрбие-қоғамға жеткілікті қалыптасқан дамыған жеке адамды бере алады деген — И.П.Подласный
Заттар мен құбылыстардың қасиеттерін мида тұтастай бейнеленуі — қабылдау
Оқыту мен білім беру теориясын зерттейтін педагогика саласы — дидактика
Жыныстық жетілу қай кезеңді қамтиды — Кіші мектеп жасынан жеткіншеккее ауысқанда
Ассоциация туралы алғашқы зерттеу жұмыс — Эббингауз
Жандардың табиғат аясында белсенді таңдай алуын эксперименталды дәлелдеген — Павлов,Сеченов
«Қозудың оптималдық талабы»теориясының авторы — Павлов
«Ана мектебі «кітабының авторы — Коменский
Бала бақшадағы оқыту еңбегінің авторы — Уесова
Бала бақшадағы қысқа мерзімді бейімделу — 1-2 апта
Эстетикалық тәрбиенің нәтижесі — ақыл-ой дамуы
Балалардың денсаулығын сақтау — жетілдіру
Аамның мінезі мен құрылысының ӛзара дәлелдеген — Кречмер,Шелдон
Экология сӛзін»Естестваенная история происхождение «атты кітабында қолданған — Геккель
Ең алғаш эксприменталдық психология лабороторясын ашқан — Унт
Еске түсіруді жақсартуда қолданылатын арнайы тәсілдер — мнемотехникалық
Балалар психология ашкан — Прейер
Сәбилер тобындағы ертеңгілік жаттығулар — ойын түрінде
Психологияны алғаш зерттеген ғалым — Вильхелм Вундт 1878
Жоғары сезімдердің түрлері — адамгершілік,эстетикалық,интелектуалды
Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретінде функцияларын — суреттеушілік,түсіндірушілік,жобалаушы,құраушы,дүниетанымдық
Білім беру мазмұны дегеніміз — БІД -нің кӛлемі мен бағыты
Жеке тұлғаның адамдарға,іс-әрекетке,ӛзіне,қоршаған ортаға тұрақты қарым-қатынасы — мінез
Балалардың дені сау болуын қамтамасыз етуде дене тәрбиесі түрі — дене тәрбиесі
Дыбыс толқындар әсер етуінен пайда болатын түйсіктер — Есту түйсіктері
Негізгі анализде әрекеттің бірлігі болып не шығады — Іс-әрекет
Негізгі қимылдар — еңбектеу
Қиялдағы бейнелердің образын жасау әдістері — Гипербола
жануарларға тән ойлаудың негіздері — нақты-кӛрнекілік
Ұжымдық сюжеттік құрастыру — үйрету
Зейінді алғаш зерттеген — Дж.Кеттель
Ойын сауыктыру мерзімі — Екі аптада бір рет
Ойын сауыктыру мерзімі — Екі аптада бір рет
Тәрбие әдісі дегеніміз — Тәрбиеші мен тәтәрбиеленушінің арасындағы байланысты тұрақтандырушы фактор
Қауіпсіздік ережелерін сақтау дағдыларын қалыптастыру — Валеологияда
Ой еңбегі адам үшін ең қиыны деген — Ушинский
Жеткіншектік жастағы сәттілік мінез-құлық мәселелесімен айналысқан — А.Личко
Адам ӛмірі организмінің дамуы қалай аталады — Онтогенез
Заттар мен құбылыстардың құбылыстарға сананың аууын қамтамасыз ететін — зейін
Жұмсақ ойыншыктарды пайдаланғаннан кейін күннің астында ойыншыктан 25’см қашықтықта бактериципті шамдармен дизинфикциялайды — 30 мин
…Менің негізгі принципім адамға әрекет барысында-мейлінше сыйлау авторы — А..Макаренко
Бір уақыттың ішінде оның қамтитын обьектілерінің саны ]- Зейін кӛлемі
Баланың дамуындағы «қиын»,»бетбұрыс «деген ұғымдар қай кезеңге сай — Жеткіншек
Ақыл ой тәрбиесіне қандай ұғым кіреді — Зер салып ойлау,ақыл-ой күштері
Еңбек арқылы тәрбиелеу принципі — Жеке адамның сапалық кӛрсеткіштері мен ӛзі үшін қызмет жасауға еңбектену
Әлеуметтік орта — Қалыптастыру
Естің түрлері — қозғалысты,образдық
Қабілеттің табиғи негізі болмайтын — түрткілер
Кей кезде адамдарда аз немесе мүлдем байқалмайды- Операция
Ойын теориясын қалаған — Д.Неймана
Интелект дегеніміз — жеке тұлғаның ақыл-ой қабілеті
Эмоциялық күйлер алғаш зерттеген — У.Джейт
Сезімнің негізгі ерекшелігі — эмоциялық қозғыштық
Бейнелерге қатысы жок психологиялық процесс — қиял
Жалпыдан жекеге мәні — дедукция
Генетикалық жағынан ес алғаш..деп сақталады — қозғалысты
Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретінде функциялары — суреттеушілік,түсіндірушілік
Дамытуға бағытталған М .Мотессори әдісі- Сенсорлық қабілетін
Ойыншықтар іріктеледі — Баланың жас ерекшелігіне қарай
Жеке адамның табиғи психологиялық қасиеті — темперамент
Ортаңғы топта ойналатын ойындар ]- таза ауадағы шаралар
Адамгершілік тәрбиесі дегеніміз — Адамгершілік тәрбиесінің негізін қалыптастыру және адамның сапалық кӛрсеткіштерін орнату
Кішкентай балаларға тән оқыту формасы — Педагогикалық ойын
Жоғары психологиялық қызметтің қалыптасуын ғылыми негіздеген ғалым — Выготский
Тәрбие құралы дегеніміз — Тәрбие процесін ұйымдастыру мен әдісін айқындайтын ережелер жиынтығы
Галлюцинация — Қабылдаудың адамның жалпы психикалық тұрмысы мен ӛткен тәжірибесінің мазмұнына байланысты
Спорттық ойын элементтерін ересек топта екінші жартыжылдықта — Бадминтон,хоккей,баскетбол,футбол,городки ,
Аристотель бойынша дене тәрбиесі — Дене тәрбиесін дамыта білу
Себеп-салдарлық,мӛлшер туралы қарапайым ұғымдар — 3 жастан 5 жасқа дейін
АППЕРЦЕПЦИЯ — тұрақты және уақытша
Класс-Сабақ жүйесін теориялық түрде дәлелдеген — Я.С.Комменцкий
Сенсорлық зталон — Запорожец
Кемтар балаларды түзету туралы 343 заң — 2002 ж
Имметациялық,қозғалыс ойындар деп екіге бӛлінген — Лесгафт
Адамгершілік,еңбек,ақыл-ой — Тәрбиенің бағыты
1 жастағы баланың сӛздік қоры 10-20сӛз
Ес процесіне жатпайды — қайталау
Интеллект сӛзінің қазақша баламасы ]- ақыл
Балалар психологиясымен байланысты ғылымдар — жалпы психологиясы,жас ерекшелігі анатомиясы,физиологиясы
Балалар психологиясының зерттейтін обектісі балдырғанның психикалық дамуы
Мектепке дейінгі балаларда жиі кездесетін әдет- қыңырлық пен қиқарлық
Бӛбек жасы — 0 — 3 жас
Жеке оқу жоспары — Үлгілік оқу жоспары негізінде қажеттікті ескере отырып пед/ психологиялық қолдау қыз/ оқу жоспары
Ұйымдастырылған оқу жоспары — Білімді игеруге, бірлік/р мен дағдыл/ы меңгеруге бағыт/ педагог/р мен тәрбиел/ң бірлескен іс әрекеті
Негізгі қимыл түрлерін орындау негізінде шығармашылық танытады — Мектеп алды жас 5 жастан бастап
Негізгі шынықтыру шараларын ӛздігінен орындай алады — Мектепалды жас 5жастан бастап
Негізгі қимыл түрлерін орындаудың қарапайым дағдыларын меңгереді — Орта жас 3 жастан бастап
Ересек жас 4 жастан бастап — Гигиеналық шараларды орындау тәртібін біледі
Орта жас 3 жастан бастап — Жеке бас гигеналарының ержелерін біледі және орындайды
1 жаста — Ӛз еркімен қасықпен тамақ ішеді,үлкен/дің кӛмегімен киінінеді,түбекке сұр/ы оның уақытын біледі
«Денсаулық «білім беру саласының мақсаты — Денсаулығы мықты, дене бітімі дамыған бала тәрбиелеу, ӛз денсаулығына саналы түрде қарауды қал/у
«Таным» білім беру саласының мақсаты — МДжеке тұлғасын қоршаған әлеммен іс қимыл жасауды танымдық іс әрекеттің қарапайым дағдыларын меңгеру
Кіші жас 2 жастан бастап- Жеке бас гигеналарының алғашқы дағдылары меңгереді
Нәрестелік жас — туғаннан бастап
Мектепке дейінгі жас — 3 -6 жас
«Қатынас» білім беру саласының мақсаты — Ауызекі сӛйлеуді қалып/у;оқу мен жазудың алғашартын қал/у,ӛмірдің түрлі қарым / қандай дағ/ н игеру
Ерте жас — қатар тұрып ойнай алады, кеңістіктегі ашық , зейін аударатын заттарды ӛз бетінше таба алады
Кіші жас 2 жастан бастап — жүгіру, жүру, секіру алғашқы дағдылары меңгереді
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұны — Түрлі іс-әрекетті ұйым/у іске асыру жолдары «Ден/қ, Қатынас/Таным,Шығ/Әлеуметтік сала/а негізделген
Үлгілік оқу жоспары — Жас топтары бойынша бір аптада ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығын кӛрсететін құжат
Ерте жас 1 жастан бастап — Күн тәрбібін орындайды
Аутогенді жаттығулардың пайда болуы мен енгізілуіне себепші болған неміс психотерапевті — Н.Г.Щульц
Бала тілі дамуының сензитивті кезеңі — 3-9
Мотив ұғымын қарастырған ғалымдар — Б.Ф.Ломов
Жан туралы ғылыми түсінік ежелгі гректің әмбебап ғалымның есімімен байланысты- Аристотель
Е.Личко бойынша мінез тұлға акцентуацияларының ішінде жоғары мазасыздық ӛзін ӛзі талдауға күдіктенуге пайымдауға бейімділікке жататын тип ол — шизойдті
Үш жастағы дағдарысқа алғаш сипаттама берген ғалым ол — В.Штѐрн
Мінез акцентуациясын қарастырған — К.Леонгард
Адамның дене құрлымына байланысьы дараланып тума қасиеттеріне негізделген конституциялық типология теориясының негізін қалаушы ол — Э.Кречмер
Тест ұғымын енгізген американдық ғалым — Айзенг
Психологиялық дамуында кемістігі бар балалармен жтнопотологиялық жұмыс жүйесін ойлап тапқан- Лебенская
Темперамент туралы ілімнің негізін қалаған — Гиппократ
Алғашқы және кейінгі дефект түсінігі кімнің атымен енгізілген — Ж.Пиаже
Психологиялық дамуында кемістігі бар балалардың тұлғалық қалыптасуындағы эмоциялық дамуына ерекше мән беруді қарастырған — Т.Власова,М.Певзнер
7 жас дағдарысы баланың әлеуметтік менінің қалыптасуы кезең деген ]- Божович
Алғаш рет мектептік психологиялық ұғымы қолданысқа ие болды — 1910
Топішілік тұлғааралық байланыстапды зерттеудің эмпирикалық әдісінің негізін қалаушы — Морено
Тұлғаны зерттеген кеңес ғалымы ]- Рубинштейн
Негізге алынып іс әрекетке бағалау жүргізілетін белгі — Критерий
Мониторинг әдісінің негізгі белгілері — Кері байланыс пен бағалау
Тітіркену бұл — Барша мәнді биологиялық әсерлерге жауап беру
Жануарлар психикасының түрлері қай қатарда дұрыс кӛрсетілген — Инстинг, дағды, интелект
Адам санасындағы ойлар мен бейнелерге бағытталған зейін түрі — Интеллектуалды
Дамыта оқыту теориясының негізін салушылар — В.Занков. В.Давыдов
Тіршілік кӛрінісін сырттай танытушы категория ]- Әрекет
Кез келген қызметтің жүйе құраушы компоненті не ]- Мақсат
Педагогикалық зерттеу нәтижесінде нелер тағайындалады ]- Заңдылықтар
Жүйке жүйесінің ауруға шалдығуына байланысты жалған дүниені,бейнені қабылдауы — Галлюцинация
Адамдардың танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт — Когнитивтік
Адамдардың ӛзара ықпал жасау қатынасын қамтамасыз ететін тіл қызметінің түрі — Ақпараттық
Ырықсыз зейіннің туындау негізі — Адам мақсатына тәуелсіз
Мектептің техникалық паспортының сақталу мерзімі қандай болады ]- Тұрақты
Сивков кестесі бойынша шет тілі пәнінің қиындық деңгейі — 10 ұпай
Апперцепция дегеніміз — Қабылдаудың адамның жалпы пси/қ мен ӛткен тәжірибесінің мазмұнды байланысы
Педагогикалық үрдістердің негізгі ерекшелігі — Қайталанбайтындығы,әркелкілігі
Сӛзбаяндағанда іркіліс, тыныс белгілерімен кӛрінетін адамның психикалық күйі ]- Кӛңіл күй
Сӛзбаяндағанда іркіліс, тыныс белгілерімен кӛрінетін адамның психикалық күйі — Кӛңіл күй
Педагогика процесінің құрауыштары — Мақсат, міндет, мазмұн,әдіс, форма, нәтиже
Темперамент адамның дене конц байланысты пикник,атлетик,астеник болып үшке бӛлінетінін атап кӛрсеткен — Э.Кречмер
Зейін кӛлемін қандай аспаппен зерттейді — Тахистаскоп аспабы
Тұтастықты қалыптастырып,әртүрлі білімдерді біріктіру — Интеграция
Аккомодация дегеніміз — Кӛздің түрліше қашыктыктағы заттарды кӛруге бейімделу тәжірибесі
Білім беру мен оқыту теориясын зерттейтін педагогика саласы — Дидактика
Педагогикалық мәселелерді шешуде негізге алынатын әдіс — Парадигма
Жеке адамға қатысты «мен»ұғымының мәні — ӛз қадірін сезе білу
Эмоция бұл — уақытша кейіп
Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық психологиялық әрекет — Ойлау
Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық психологиялық әрекет — Ойлау
Ерік күшіне ие адам кӛрсеткіші — іс нәтижесі
Адам тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беретін психологиялық қасиет — Қабілет
Жеке адамның дербестігін қамтамасыз етуші негізгі фактор — қоғамның жоғары даму дәрежесі
Ойлаудың негізі,әрі нәтижесі — Әрекет
Басталмаған әртүрлі әрекеттің арасынан қажеттісін таңдап алу кезінде болатын ерік құбылысы ]- сеп түрткілер күресі
Табиғи даярлық бұл — Темперамент
Балабақшада ересек топта дене шынықтыру мерекесі — Жылына 2 рет
Адамның дамуы түрі ретінде қалай аталады — Социогенез
Монтессоридің материалдарының дамуы — сенсорлық қабілеттеріне бағытталған
Педагогика кай жерде ашылды — Ежелгі Греция
Ойлау мен Ерік туралы — А.Бине
Тұғаның тұрақты-дара әлеуметтік ерекшеліктерінің жиынтығы — мінез
Уәж дегеніміз не — Кері байланыс
Ата-анамен жүргізілетін жұмыс түрлері — әңгіме,тест,сауалнама
Ойын функциялары — тәрбиелеуші,дамытушы,оқытушы,ұйымдастырушы,түзету
тәрбиешінің кәсіби құзырлығының сипаты — педагогикалық ойлай білуі,кәсіби біліктіліктің сапалы кӛрінісі
Балалар психологиясының ашкан Прейер еңбегі — «Бала жаны»
Салауатты ӛмір салты — дұрыс тамақтану
…оқыту әдістері — бақылау
Меланхоликтің сезімдік сипаты — ӛкпешіл
Қиыншылық кездессе,аяғыга дейін орындамайтын балалар — Сангвиник
Адамның дене дамуының аяқталатын кезеңі — жастык шақ
физиологиялық дамыту жұмысының формалары — спорттық ойындар
Нәрестелік кезеңдегі дене дамуын зерттеген психолог — А.Газель
Айзенк бойынша жеке тұлғаның үш негізгі ӛлшемі — Интероверсия-экстроверсия,эмоцияның тұрақты эко күші
Педагогика ӛз алдына ғылым болды — 17 ғасырда
Мысықты қандай фигуралармен бейнелеуге болады — 0,0 ,?
5-6 жастағы балаларға сӛздерге талдау жасау жүргізіледі — дауысты,дауыссыз дыбысты
1 кіші тобында үзіліссіз орындалатын музыканың ұзақтығы жыл басында — 50 секунд
Ұлттық ойынды зерттеген ғалым — Э.Диваев
Ұлы Отан соғысы жылындағы батырлар ерлігі — құрметпен қарау
Тілдің дыбысталу мәдениетін қалыптастыру — дидактикалық ойындар
Сенсорлық тәрбие дегеніміз — түйсік пен қабылдаудың дұрыс бағытта дамуы
3-4 жастағы бала ӛз ойын жеткізе алады — жай сӛйлеммен
Тіл дамыту бӛліміндегі жұмыс мазмұны — байланысты сӛйлеу
1 кіші тобында жыл бойында…ұсынылады — 10-12 пьеса,3 -4 ән тыңдау және музыка сүйемелдеумен 2 -3 әңгіме айту
1999 жылы бекітілген 5-6 жастағы балаларды мектепалды дайындау бағдарламасын дайындаған — Семей-Астана авторлары
Step by stepтехнологиясы аясында ӛзекті даму аймағы келесі тақырыппен негізделген — қандай тапсырмаларды бала ӛзіндік орындай алады
1кіші топта ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы — 7-15 минут
Тапсырма беру әдісінің негізі — жаттығу
1 кіші топта бірінші жартыжылдығында балаға ән тыңдату ұзақтығы — 2 -4 минут
6-7 жастағы балалардың тілін дамыту әдістері — еліктеу;сӛйлеу,қайталап айту,әңгімелеп беру
Топтардағы дыбыстармен таныстыру — ересек
1 кіші топта екінші жартыжылдығында ән тыңдау ұзақтығы — 4-5 минут
5-6 жастағы балалар …сӛздерді оқыту мен қолдануға үйретеді — түбірлес
Такпак,ӛлеңді жатқа,мәнерлеп айту — ортаңғы тоата
Спорттық ойын элементтерін ересек топта 2 жартыжылдығында — городки,баскетбол,бадминтон,футбол,хоккей
2-3 жастағы балалардың тілдік қатынас жасау дағдылары — диалог
1кіші топта стандарт мазмұнына сәйкес қандай білім саласы қарастырылмаған — әлеумет
тәрбиешінің сӛздік қорды молайту сабағын жоспарлау — сабақтың негізгі мақсатына,мазмұнына қарай балаларға қойылатын сұрақтар
Сыртқы дүниенің кез келген обьектісіне қызығу — Ырықсыз зейін
Адам табиғатынан тӛрелік сіңіп кеткен арнайы күш жұмсалмай ақ орындалатын әрекеті — Үйреншікті зейін
Ойын,оқу,спорт,еңбек естің қай түріне жатады — Қимыл-қозғалыс
Естің түрлері қандай аспаппен ӛлшенеді — Мнемометр
Доминанта теориясы авторы — А.Ухтоминский
Іс-әрекетті жоспарлы түрде ұйымдастыру — Ырықты зейін
Сыртқы дүниенің кез келген обьектісіне қызығу — Ырықсыз зейін
Заттар мен құбылыстардың қасиеттерін ойда қалдырып,қайта жаңғырту — Бейнелік-кӛрнекілік ес
Адам басынан кешкендерін еске түсіргенде шығарады не бозарады — Бейнелік ес
Бала оқуға тӛселсе оның зейіні — Үйреншікті
Зейінді кейде қалай айтады — аттенцияналды әрекеттер
Ырықсыз зейін қайнар кӛзі — қызығу
Естің физиологиялық сипатын зерттеген ғалым — Павлов
Естің сипатын 3 топка бӛліп қарастырды — Аристотель
Кітапқа қызығу қай ес түріне жатады — ырықсыз
Адам бұрын кӛрген нәрселер мен бейнені ұзақ сақтап қайта жаңғырту — Ес
Балаларда қоршаған ортаға жағымды мінез бен қарым-қатынасын,эмоциясын әлеуметтік мәдениет негізін қалыптастыру — Ортаңғы топ Әлеуметтік сала мақсаты
Эстетикалық қабылдауды қалыптастыру,дербес тәжірибелік шығармашылық дамыту — Кіші топ Шығармашылық мақсаты
Ересек топта денсаулық күні — 2 айда 1 рет 30 минут
Қиялды байқағыштыққа ӛз ойларын,сезімін кӛркем түрде қалыптастыру — Мектепалды топ Шығармашылық мақсаты
Табиғат құбылыстары:адамның ӛмірі туралы танымдық қарым-қатынасқа жағымды қасиеттерді қалыптастыруға — Ерте жас Таным саласы мақсаты
Ортаңғы топ Шынықтыру іс-шараларын — күн сайын таза ауада болу. жаттығу,массаж
Тілдік қарым-қатынасқа қажетті қалыптастыратын жағдайлармен қамтамасыз ету — Ерте жас Коммуникация саласы
Денсаулық технологиясын қолданып, қауіпсіз мінез-құлық негізінде — Мектепалды даярлық топ Денсаулық саласы мақсаты
Кіші топта сумен шынықтыру — Ұсақ тастары бар ванна темп + 30 градус әр 3 күн сайын 2 гр тӛмен
Ересектер мен балалардың еркін қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру. Шығармашылық таныту — Мектепалды топ Коммуникация мақсаты
Математикалық,конструтивтік ойлау дағдыларын,танымдық қызығушылығын,экологиялық негізгі қалы/у — Ересек топ Таным сала мақсаты
Денсаулық технологиясын пайдалана отырып,қозғалыс біліктер мен жағыдылары қалыптастыру — Ересек топта денсаулық сала мақсаты
Ересектер мен құрдастарымен қарым-қатынас жасауда қоршаған ортамен таныстыру әлеуметтік дағдыларын қалыптастыру — Мектепалды топ Әлеуметтік сала мақсаты
МЕКТЕПАЛДЫ даярлық топ шынықтыру шаралары — Таңғы жаттығу таза ауада 10-12 м Дербес дағдыларын бекіту
Ересек топ шынықтыру шараларын ұйымдастыру — Жалпы және жергілікті су дымқыл шүберекпен сүртіну,жалаң аяқ жүру
Жалпы адамзаттық құндылықтар ережесі негізінде жеке тұлғаның әлеуметтік дағдыларын қалыптастыру — Ересек топ Әлеуметтік сала
Коммуникакативтік-танымдық қабілеттерді,Математикалық және логикалық ойлар қалыптастыру — МЕКТЕПАЛДЫ ТОП Таным саласы мақсаты
Тілдік қарым-қатынас дағдыларын,сӛздік қорын,әдеби шығармалар мен халық ауыз әдебиетіне қалыптастыру — Кіші топ Коммуникация мақсаты
Балалардың танымдық,Шығармашылық,музыкалық қабілеттерін қалыптастыру — Ерте жас Шығармашылық саласы мақсаты
Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып баланың қимылдық белсенділігін дамыту қызығушық қалыптастыру — Ортаңғы топ Денсаулық саласы мақсаты
Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып,әлеуметтік қарым-қатынас жасау үшін тілді қолдану — Ортаңғы топ Коммуникация мақсаты
Инновациялық,технологиялық дағдыларын,эстетикалық талғамын дамыту — Ересек топ Шығармашылық саласы мақсаты
Инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып,интелектуалды білім қалыптастыру — Ортаңғы топ Таным саласы мақсаты
Адам бас миы бірнеше блоктан тұрады нақты саны — 3
Мінез құбылысын зерттеуші психология саласы- характерология
Темперамент түрлерін анықтауда Павлов негізге алған фактор — жүйке процестері
Павловтың жүйке поцестері теориясына қосымша жүйке лобильдігі мен динамикалылығы қасиеттерін ашқан ғалымдар: — Теплов, Необылицын
Сангвинник — Сыртқы ӛзгерістерге тез жауап береді,қиыншылықтарды оңай женеді,ширақ,ренжігенің білдіртпейді
Меланхолик — Ренжігіш,ӛте кӛп ойланады,сыртқы орта әсеріне баяу жауап береді
Балалар психология ашкан — Прейер
…оқыту әдістері — бақылау
Ойлау мен Ерік туралы — А.Бине
Қабілеттің дамуы — нышан
Педагогика кай жерде ашылды — Ертедегі Греция
Зейінді алғаш зерттеген — Дж.Кеттель
Балалардың дені сау болуын қамтамасыз етуде дене тәрбиесі түрі — дене тәрбиесі
АППЕРЦЕПЦИЯ — тұрақты және уақытша
Бала психологиясы негізін қалады — Пребель
Бейімделудің ауыр түрі — 2 айдан 6 айға дейін
Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиетерінің бейнесі болып табылатын түйсіктер — кӛру;есту;иіс.;дәм сезу ,тері
Балада алғашқы дамитын зейін түрі — еріксіз зейін
Мидың салмағын ӛлшейтін құрал — электроэнцефмогрям
Тілдің дыбысталу мәдениетін қалыптастыру- дидактикалық ойындар
Тәрбие процесінің компоненттеріне — мақсат,міндеттер,мазмұны,құралы,форма,әдіс-тәсілдері
1 кіші тобында үзіліссіз орындалатын музыканың ұзақтығы жыл басында — 50 секунд
Шығармашылық білім саласының базалық мазмұны — сурет салу,мүсіндеу,музыка
1 кіші топта бірінші жартыжылдығында балаға ән тыңдату ұзақтығы — 2 -4 минут
Тіл дамыту бӛліміндегі жұмыс мазмұны — байланысты сӛйлеу
6-7 жастағы балалардың тілін дамыту әдістері — еліктеу;сӛйлеу,қайталап айту,әңгімелеп беру
3-4 жастағы бала ӛз ойын жеткізе алады — жай сӛйлеммен
Сенсорлық тәрбие дегеніміз — түйсік пен қабылдаудың дұрыс бағытта дамуы
Ерік ұғымын тӛменгі сипатқа ие деген — Чхарташвили
Тәрбие-қоғамға жеткілікті қалыптасып дамыған жеке адамды бере — И.П.Подласный
Зейінді алғаш зерттеген — Дж.Кеттель
Сенсорлық зталон — Запорожец
Білім беру мазмұны дегеніміз — БІД -нің кӛлемі мен бағыты
Оқу жоспарының түрлерін ата — Мектептік-жұмыстық,мемлекеттік,аймақтық
Балалардың дені сау болуын қамтамасыз етуде дене тәрбиесі түрі — дене тәрбиесі
Кіші топта сумен шынықтыру — Ұсақ тастары бар ванна темп + 30 градус әр 3 күн сайын 2 гр тӛмен
МЕКТЕПАЛДЫ даярлық топ шынықтыру шаралары — Таңғы жаттығу таза ауада 10-12 м Дербес дағдыларын бекіту
Ортаңғы топ Шынықтыру іс-шараларын — күн сайын таза ауада болу. жаттығу,массаж
Денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып баланың қимылдық белсенділігін дамыту қызығушық қалыптастыру — Ортаңғы топ Денсаулық саласы мақсаты
Денсаулық технологиясын пайдалана отырып,қозғалыс біліктер мен жағыдылары қалыптастыру — Ересек топта денсаулық сала мақсаты
Темперамент түрлерін анықтауда Павлов негізге алған фактор — жүйке процестері
Холерик — Ӛте белсенді,мінезі тез ӛзгереді,іске қатты беріліп кіріседі,бірақ ұстамсыз,ӛзі-ӛзін ұстай ал қал/ы.
Бала бақшадағы қысқа мерзімді бейімделу — 1-2 апта
Мектепке дейінгі ересек топта Денсаулық саласы бойынша балалар — негізгі қимыл түрлерін біледі
Жастық дамуға және орта ықпалына байланысты ойлау процесінде ӛзгерістердің болуы және сандық, сапалық ерекшеліктердің жиынтығы: ақыл-ой дамуы
Мәдени-гигиеналық дағдылар түрлері:Жуыну, тәртіптілік, мінез-құлық
Мектепке дейінгі мекемедегі сюжеттік ойындарды ұйымдастыру принциптерін қарастырған:Н.Я.Михайленко, Н.А.Кортокова
Мектепке дейінгі баланың ерік әрекетін тәрбиелеуде сақталатын ережелер:үлкендер балаға шыншыл болып, іс-әрекетінің дұрыс орындалуын қадағалау
Дидактиканың басты қағидалары:тәрбиелеушілік, дамытушылық
Балалар үшін еңбек тапсырмаларын орындаудағы қолжетімді жас :5-6 жас
Заттар арқылы үлкен адамдардың шынайы істерін қайталап кӛрсету мектепке дейінгі кішкентай балалар ойынының:негізгі мазмұны болып табылады
Мектепке дейінгі баланың балабақшаға ауыр бейімделуі дегеніміз:Балалар 2айдан 6 ай немесе одан да ұзақ уақыт арасында балабақшаға бейімделе алмайды, 8-9% балалар ерекше назарды қажет етеді. Балалардың тәбеті тӛмендеп, ұйқысы нашарлайды. Ата-анасымен жылап айрылысады
Ӛз зерттеуінде отбасылық тәрбиенің күші мен беріктігін анықтайтын факторларды жүйелеген:Ю.П.Азаров
З.Фрейд бойынша тұлғаның даму бағыты:биологиялық, әлеуметтік, биоәлеуметтік
«Дидактика» терминін қолданысқа алғаш енгізген:В.Ратке
«Тәрбиешінің шеберлігі талантты керек ететін ерекше бір ӛнер емес, бірақ ол музыкантты, дәрігерді шеберлікке қалай үйретуі керек болса, солай үйретуді керек ететін мамандық» деген ойдың авторы:А.С.Макаренко
Мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеудің бірінші кезеңі:туғаннан басталады
Балалардың әсемдік пен сұлулыққа деген қатынасын тәрбиелеу:эстетикалық тәрбие
Балабақшада кең қолданыста ойналатын ойын түрлері:дидактикалық, үстел үсті, қимылды, сӛздік
Ойында балабақша ӛмірінің бейнеленуі біртіндеп кеміп, оның орнын шығармашылық ойындардың алмасуы болатын топ түрі;ересек топE) екінші кіші топ
Кішкене балаларға тән оқыту формасы:педагогикалық ойындар
«Баланы жақсы тану және түсіну үшін оны ойын кезінде бақылау керек»
деген пікірді айтқан:Ж.Руссо
Бала психологиясының негізін қалаған:В.Прейер
Шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бӛліп алу:абстракция
Мектеп жасына дейінгі балалардың кеңістікті қабылдауы:Заттар мен құбылыстардың кӛлемін, түрін, аумағын, алыс-жақындығын,бағыт-бағдарын қабылдау
Ӛткен тәжірибені есте сақтау процесі:қайта жаңғырту
Сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі
болып табылатын түйсіктер:Кӛру, есту, иіс, дәм, тері
Мектеп жасына дейінгі балалардың кейбіреулерінде байқалатын кӛру есінің ерекше түрі:Эйдетикалық
Мектепке дейінгі жастағы балаларға тән қиял:ықтиярлы қиял
Ми қабығының күрделі анализдік және синтездік қызметінің нәтижесі:қабылдау
Мектепке дейінгі балалық шақта баланың сезімі:едәуір дәрежеде тереңдейді және нығая түседі
Адамның мінез бітістерін жоғары жүйке қызметінің тума типтерімен ӛмір сүру барысында қалыптасатын уақытша жүйке байланыстарының ӛзіндік құндылығы деп түсіндірген:И.П.Павлов
Темперамент туралы теорияның негізін салған:Гиппократ
Баланың мінез-құлқында жиі байқалатын мотив түрі:ойын мотиві
Баланың дені сау болуын қамтамасыз етуде берілетін тәрбие түрі:дене тәрбиесі
Тәрбиешінің кәсіби құзырлығының сипаты: педагогикалық ойлай білуі, кәсіби біліктілігінің сапалы кӛрінісі
Мектепке дейінгі педагогиканың ғылым ретіндегі функциялары:суреттеушілік, түсіндірушілік, жобалаушы-құраушы, прогностикалық,
дүниетанымдық
М Монтессоридің материалдары дамудың:сенсорлық қабілеттеріне бағытталған
Оқыту мен білім беру теориясын зерттейтін педагогика саласы:дидактика
Балалар дамуының жас кезеңдерін алғаш рет негіздеген;Ж.Ж.Руссо
«Тәрбие-қоғамға жеткілікті қалыптасып дамыған жеке адамды бере алатын
негізгі күш» деп айтқан:И.П.Подласный
Баланың балабақшаға қысқа мерзімді бейімделуі:1-2 апта
Мектепке дейінгі ұйымда балалар еңбегін ұйымдастыру нысандары:Тапсырма беру, кезекшілік, ұжымдық еңбек
Отбасымен жүргізілетін жұмыстың шарттары:Жұмысты мақсатты, жоспарлы, жүйелі түрде жүргізу
«Педагог» сӛзінің алғаш пайда болуы:Ежелгі Грецияда
«Ой еңбегі адам үшін ең қиыны» деп айтқан:К.Д.Ушинский
Педагогтің оқу материалын балаларға түсінікті түрде жеткізуге мүмкіндік беретін аса маңызды сӛздік әдіс:педагогтің шеберлігі
М.Монтессори сенсорлық тәрбие жүйесіне бала дамуының ерекшелігі Ретінде:бұлшық еттің дамуы мен кӛру, есту, сезгіштікті жатқызады
Имитациялық, қозғалыс ойындары деп ойынды екіге бӛліп қарастырған:Ф.Лесгафт
Ойын функциялары:тәрбиелеуші, дамытушы, оқытушы, ұйымдастырушы, түзету
коррекциялық, реабилитациялық, ӛзіндік дамытушылық
Жұмсақ ойыншықтарды пайдаланғаннан кейін күннің соңында ойыншықтан 25см қашықтықта бактерицидті шамдармен дезинфекциялайды:30 мин
Кіші жас тобында құрылыс ойындарының ұйымдастырылу ерекшеліктері:ойыншықтарды қатарластырады, орналастырады
Қиялдың ең жоғарғы түрі:арман-қиял
Мектепке дейінгі орта жаста қалыптаса бастайтын ойлаудың түрі:Кӛрнекі-бейнелі ойлау
«Гендер» ұғымын ғылыми негізде қарастырған:И.С.Кон
Тұлға дамуының негізгі факторлары :тәрбие, қоршаған орта, тұқымқуалаушылық, жеке іс-әрекет
Адамдағы ерекше бір пайдалы қасиет. Бұл бойынша кӛпшілік кӛрмеген нәрсені, сапаны, ерекшеліктерді бақылап, оларды ажыратып отырады:бақылампаздық
Ес түрлері:қимыл-қозғалыс есі, эмоциялық ес, сӛздік-мағыналық ес, қысқа мерзімді ес, оперативтік ес, ерікті және еріксіз ес
Апперцепция түрлері:тұрақты және уақытша
Баланың қоршаған ортаны қарастыруға бағытталған ең басты анализаторлары мен оның ерекшелігі:түйсік пен қабылдау
Мектеп жасына дейінгі бала сезімдерінің ерекшеліктері:Қызу шаттық жылаумен алмасады
Мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлқына ең кӛп ықпал ететін мотив:Балалардың үлкендер дүниесіне қызығуы, үлкендерше іс-әрекет жасауға тырысуы
Еріктің анықтамасы:Ойланып істелетін, алға мақсат қоюды қажет ететін, түрлі кедергілерді
жеңе білуден кӛрінетін қимыл-қозғалыстар
Баланың ерік әрекеті:саналы талап-тілектерінің нәтижесінде шешімге келіп оны орындаумен
сабақтасып дамиды
БНфн.галалардың денсаулығын сақтау:Жетілдіру
Салауатты ӛмір салты:Дұрыс тамақтану
Сәбилер тобындағы ертеңгілік жаттығулар:Ойын түрінде
Физикалық дамыту жұмысының формалары:спорттық ойындар
Балалардың физиологиялық дамуын қамтамасыз ететін факторлар:қимыл – қозғалыс түрлерін игеру
«Денсаулық» білім беру саласы бойынша балалардың дене бітімін дамыту және тәрбие жұмыстарының формалары:негізгі қимыл түрлерін жетілдіру; қимыл дағдыларын қалыптастыру; қимыл ойындарының түрлерін ұйымдастыру және ӛткізу; спорттық жаттығуларды орындау; спорттық ойындардың элементтерімен танысу
Дене шынықтыру сабақтарының түрлері:ойынды, желілі, аралас, интегралды, оқыту-жаттықтыру, қалыпты
Жалпы дамыту жаттығу түрлері:қолды кеудеге қою жан жақа созу
Ерте жастағы топқа (1 жастан 2 жасқа дейін) «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны бойынша қойылатын мақсат:денсаулық сақтау технологиясын қолдана отырып, балалардың
толыққанды денесін және психикасын дамытатын,ағзаны шынықтыратын, негізгі қимылдарды дамытатын жағдайлармен қамтамасыз ету.
Негізгі қимылдар:еңбектеу
Тіл дамытудың негізгі мақсаты:сауат ашу
Тіл дамытуда сӛйлеу тәсіліне қатыссыз тәсіл:Кӛрсету
Кӛрнекілік әдістеріне жатады:Құрастыру
Ересектер тобында (5-6 жастағы балалар) «Коммуникация» білім беру саласының үлгілік оқу жоспарына сәйкес сауат ашу негіздері бойынша ұйымдастырылған оқу қызметі жүктемесінің бір апталық сағат кӛлемі:2 сағат
Сӛздік қорын дамыту:Жетілдіру
Саусақ ойындарына арналған тақпақтарды жатқа айтады:2-3 жас
Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы:Ойын, заттар, табиғат, қоғамдық құбылыстар
Дамытуға бағытталған М.Монтессори әдісі….Сенсорлық қабілетін
Ұжымдық сюжеттік құрастыру:Үйрету
Мектепке дейінгі балалардың Отан туралы жалпы түсінігі:батырлар ұшқыштар
Себеп-салдарлық , мӛлшер туралы қарапайым ұғымдар:3 жастан 5жасқа дейін
Коммуникативті-танымдық қызметін дамыту, коршаған ортадағы заттар мен құбылыстарға қызығушылығын арттыру :Қоршаған ортамен танысудың мақсаты
«Шығармашылық» білім беру саласының базалық мазмұны келесі
ұйымдастырылған оқу қызметтерінде жүзеге асырылады:сурет салу, мүсіндеу, аппликация, музыка
Бейнелеу іс-әрекетін үйретуде сӛйлеу әдісін алмастырмайтын тәсіл:Бейнелеу тәсілін кӛрсету
Құрылыс материалдарымен ойындар:Ересек тобында
Экологиялық-дамытушы ортада ӛсімдіктер мен жануарлардың болуы, егер ол..Балалардың ӛмірі мен денсаулығына қауіпті болмаса
Дидактикалық ойын:Ойынның түрі
6-7 жастағы балалардың жұмыс атқара алатын уақыт мӛлшері:10-15 минут
Әлеуметтік орта:қалыптастыру
Жүгіріп келіп 100 см ұзындыққа секіру;ересек топта
Салауаты ӛмір салтына жағдай туғызу :денсаулығын нығайту
Спорттық ойын элементтері:Футбол, баскетбол, хоккей
«Денсаулық» білім беру саласы бойынша балалардың дене бітімін дамыту және тәрбие жұмыстарының бір түрі:қимыл ойындарының түрлерін ұйымдастыру және ӛтізу
Балабақшада ересек топтарында дене шынықтыру мерекесі:Жылына 2 рет
Ортаңғы тобында денсаулық күні:Екі айда 1 рет
Мектепалды даярлық сыныбына (6 жастан 7 жасқа дейін) «Денсаулық» білім беру саласының базалық мазмұны бойынша қойылатын мақсат:белсенді қимыл әрекет дағдылары мен денелік ӛзін-ӛзі жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру және дамыту, балаларды салауатты ӛмір салты негіздеріне баулу.
Дене шынықтыру міндеттері:денсаулығын нығайту
«Денсаулық» білім беру саласы бойынша ІІ кіші (3 жастан 4 жасқа дейін) топта дербес қимыл белсенділігі дағдыларын меңгеру деңгейі:бірлескен ойындарда қарапайым ережелерді сақтай алады
E) балалар тобымен қимыл ойындарын ұйымдастыру дағдыларын біледі
Негізгі қимылдар:журу
3 жасқа қарай баланың сӛздік қоры:1100-1200
Артикуляциялық аппаратқа жатады:Тіл, кӛмекей
Тіл мен сӛйлеу тілінің негізі компоненттері:байланыстырып сӛйлеуді қалыптастыру
1 жастан бастап 3 жасқа дейінгі балалардың тілінің граматикалық құрылымының қалыптасуы:Түсінікті болу үшін ойын дұрыс айтуға тырысады
«Коммуникация» білім беру саласы бойынша ортаңғы тобына берілген сӛйлеуді дамыту ұйымдастырылған оқу қызметінің үлгілік оқу жүктемесінің сағат кӛлемі:1
Тіл дамыту ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті ересек тобында:20-25 минут
Сенсорлық мәдениет дегеніміз:Баланың түйсігі мен қабылдауының даму дәрежесі
Екінші кіші топта (3-4 жастағы балалар) «Таным» білім беру саласының үлгілік оқу жоспары бойынша ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы :15-20 мин.
Мектепке дейінгі ұйымдағы ересектер тобында (5-6 жастағы балалар)
«Таным» білім беру саласының үлгілік оқу жоспарына сәйкес қарапайым
математикалық ұғымдарды қалыптастыру бойынша ұйымдастырылған оқу
қызметі жүктемесінің бір апталық сағат кӛлемі:1 сағат
Мектепке дейінгілерге экологиялық білім мен тәрбие беру жүйесінде модельдік қолдану:Бағыт беру
Арнайы жасалған жағдайларда ұйымдастырылған бақылаудың ерекше түрі:эксперимент
Тәуліктің қарама қарсы бӛліктері:Таңертең
Мектепке дейінгі ұйымдарда қай жас тобы балаларымен табиғи материалдарды қолданып желім мен сазбалшықты пайдаланады :Ересек топ
Ортаңғы топта (4-5 жастағы балалар) «Шығармашылық» білім беру саласының үлгілік оқу жоспары бойынша ұйымдастырылған оқу қызметінің ұзақтығы:15-20 мин.
Иновациялық, педагогикалық технологиялар:Іздену, деңгейлеп оқыту
Табиғаттану мазмұндас үстел үсті-басылым ойындарын жүргізу :Ересек топтарда
Отбасы тәрбиесінің міндеттері:халықаралық қатынас
Базистік оқу жоспары:Оқу орындарының (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары) белгілі бір
түріне арналған стандарт бӛлігі ретінде бекілген негізгі мемлекеттік нормативтік құжат
Мектепке дейінгі жастағы әрекеттердің негізгі түрі:ойын.
Ересектер тобында (5 жастан 6 жасқа дейін) І-жартыжылдықта «Әлеумет» білім беру саласының үлгілік оқу жоспары бойынша қоршаған ортамен танысу бӛлімінде ересектердің еңбегі туралы түсінік:ата-анасының еңбегі жайлы әңгімелегенде, адамдардың еңбектеріндегі ӛзара байланыстарды байқауға үйрету

Вам может также понравиться...

1 комментарий

  1. Керемет, мектепке дейінгі психология кітабын кайдан аламын десем, осы кітаптың ішінен жауабын іздеуге болды екен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.