Сол жақта- оң жақта

МедеубаеваГульзат

Мақсаты: Қағаз  парағының  оң  жағын  және  сол  жағын  ажырата  білу

және кеңістікті  бағдарлай  білуін (оң  жақта-сол  жақта), жетіл-

діру, есте сақтау қабілеттерін арттыру.

  Әдіс-тәсілі:Сұрақ-жауап,  әңгімелету,  сергіту  сәті, ойын.

  Көрнекілігі:үлестірмелі  құралдар,  суреттер, ойыншықтар,  қоржын.

  Сөздік жұмыс: Сол  жақта-оң  жақта.

  Билингвалды компонент: Сол  жақта-слева,  оң  жақта-справа.

  Технология: АКТ ойын.

 

Қызмет кезеңдері

Педагогтің іс-әрекеті

Балалардың іс-әрекеті

Мотивациялық-қозғаушылық.

 

 Шаттық шеңбер

Мынау менің жүрегім,

Бәрі осыдан басталған.

Мынау басым арқылы

Барлық істі атқарған

Мынау менің оң қолым

Мынау менің сол қолым
Барлық істі атқарған.

 Балалар қуана,  жарыса шаттық шеңберді орындайды.

Ұйымдастыру-ізденістер.

 

-Қазіржылдыңқаймезгілі?

-Қысмезгілі.

-Қысмезгіліндеқаншаай  бар?

-Қысмезгіліндеүшай бар.

-Қысмезгілініңайларынатайықшы.

-Желтоқсан, Қаңтар, Ақпан.

-Жарайсыңдарбалалар.

Бүгінгіоқуқызметіміз  математика.  Өткентақырыптыбірқайталыпжіберейік.Биік-высокий,  аласа-низкий.

Бүгінгітақырыбымыз  «Солжақта-Оңжақта»

-Балаларсолжағымызбеноңжағымыздыкөрсетейікші.

-Оңжағымызда не  тұр?

-Терезе.

-Ал  солжағымыздаше?

-Кітапсөресі.

ЕсіктіқағыпАқылқонаққакеледі.

Ақыл! Сәлеметсіздерме  мен  математика  әлеміненкелдім.

Мынаконверттетапсырмалар  бар.  Соғанжауапберсеңдер,  мен  сен-

дергесыйлықберемін.  Келістікпе?

-Ақылбіздіңбалаларменсабаққабіргеқатысыңыз.

(Ақылбалаларменсабаққақатысады)

Балалартолықжауапбереді.

 

ОлайболсабалаларАқылдыңәкелгентапсырмаларынорындайық.

1.тапсырма: «Ғажайыпқоржын»

Мақсаты:Заттардытиістіқасиеттерінеқарайажыратабілугеүйрету.

Ойынныңшарты:Қоржындағызатттысипапбіліпатау.Затттыдұрыссипаттапбергенненсоңғаназатқаптаналынып,  балаларғакөрсетіледі.

2.тапсырма:  «Суретшігекөмектес»

Мақсаты:Әрсуреттіөзорындарынаорналастырыпқоябілугеүйрету.

Ойыншарты:Адасқансуреттердіөзорындарынаорналастыру.

3.тапсыра: «Бауырсақ»

Мақсаты:Ертегікипкерлерінрет-ретіменқояотырыпестесақтауқабілеттеріндамыту.

Ойыншарты:Ертегікипкерлерініңсуретінөзорындарынаорналастыру.

Сергітусәті:

Ормандағы, аюқонжық.

Ұялардан бал іздеді,

Мойындарыноңғабұрды.

Мойындарынсолғабұрды,

Орманішінаралады.

Оңғабір, солғабір,

Ағаштардышайқапкөрді.

Аяқтарынкөтеріп ап,

Қуанғаннанбилепберді.

 

Ақылбалаларғатапсырмалардыдұрысорындағанүшінрахметайта-

ды. Балаларменқоштасадысыйлығынбереді.

 

БалаларбүгінгісабақтаАқылдыңтапсырмасындұрысорындадың-

дар.  Сабаққажақсықатыстыңдар.  Жарайсыңдар!

 

Күтілетіннәтиже:

Біледі:Солжақ-оңжақтуралыұғымдарынбілді.

Игереді:Кеңістіктегізаттардыңорнынбағдарлайбілуді

Меңгереді: Өзбетіменіс-әрекетжасайалады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Қазіржылдыңқаймезгілі?

-Қысмезгіліндеқаншаай  бар?

-Қысмезгілініңайларынатайықшы.

-Жарайсыңдарбалалар.

Бүгінгіоқуқызметіміз  математика.  Өткентақырыптыбірқайталыпжіберейік.Биік-высокий,  аласа-низкий.

Бүгінгітақырыбымыз  «Солжақта-Оңжақта»

-Балаларсолжағымызбеноңжағымыздыкөрсетейікші.

-Оңжағымызда не  тұр?

-Ал  солжағымыздаше?

ЕсіктіқағыпТапқырқонаққакеледі.

Тапқыр! Сәлеметсіздерме  мен  математика  патшалығынанкелдім.  Мынаконверттетапсырмалар  бар.  Соғанжауапберсеңдер,  мен  сендергесыйлықберемін.  Келістікпе?

-Тапқырсізбіздіңбалалардыңсабағынтыңдаңыз

(Тапқырорындыққаотырады)

-Қысмезгілі.

-Қысмезгіліндеүшай  бар.

-Желтоқсан, Қаңтар, Ақпан.

Балалартолықжауапбереді.

 

Биік-высокий, аласа-низкий.

 

 

 

 

Терезе

-Шкаф

 

 

 

 

Балаларқуанакелісті.

 

 

 

 

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.