Жердегі тіршілік үшін судың маңызы

Пән: Жаратылыстану

Сынып: 10

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №8 Өтеген батыр атындағы орта мектебінің биология пәні  мұғалімі: Қожанбердиева К.Ж.

Қатысқандар саны: 10

Қатыспаған оқушылар:0

Күні:

 

 
Тақырыбы:

 

Жердегі тіршілік үшін судың маңызы

 

Оқумақсаты: 10.3.3.6 судыңтіршілікүшінмаңыздылығынтүсіндірусудыңтіршілікүшінмаңызынтүсіндіру;

10.1.2.1ақпараткөзініңтүрлерінанықтау;

Сабақтың

мақсаты:

Оқушылар:

судыңтіршілікүшінмаңызынбіледі;

ауызсудыүнемдіпайдалануқажеттігінтүсінеді.

Бағалаукритерийі Суды үнемдеужолдарынбіледі, басқаларғатүсіндіреалады.

Судың тіршілік үшін маңыздылығын анықтайд

Тілдікмақсат Оқушылар:

Суды үнемдеутуралыөзойлары мен пікірлерінжеткізеді;

Сөздікқорларындамытады, сұрақтарғажауапбереді.

Пәндік терминология мен тірексөздер:
Ауызсу,үнемдеу,тиімдіпайдалану

Диалог пен жазуүшінпайдалысөздер мен тіркестер:

Қандай су пайдалануғажарамды?

Суды қалайүнемдеугеболады?

Құндылықтар суды үнемдеужәнеқорғау
Пәнаралықбайланыс әдебиеттікоқу, дүниетану
АКТ қолдану

дағдылары

презентация
Алдыңғымеңгерілгенбілім Судыңтабиғикөздерінбіледі
Сабақбарысы
Жоспарланғануақыт Сабақтажоспарланғаніс-әрекет Ресурстар

 

Сабақтың басы

 

Ұйымдастыру

Жеке жұмыс. Су сөзінсуретпенсәйкестендіру:

Қызылсызықпен – судыңқаттыкүйі;

Жасылсызықпен – судыңсұйықкүйі;

Көксызықпен – судыңбукүйіндегітүрі.

 

Суреттербейнеленгенпарақша, түстіқарындаштар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтыңортасы

 

 

Суды пайдалану.Жұптықжұмыс

Су қайдапайдаланылады? тақырыбындажұппенсуретсалу.Әрсуреткеатқойып, қабырғағаіледі.

 

 

 

 

 

 

 

Судың жарамдылығы.Су тапшылығы бейнеленген суреттер көрсету арқылы оқушыларға сұрақтар қою.

 

 

—          Суреттерден не байқадыңдар?

—          Жербетініңқаншабөлігін су алыпжатыр?

—          Неліктенкейжерлердеауызсутапшыдепойлайсың?

—          Ащы су, тұщы су сөздерініңмағынасынқалайтүсінесіңдер?

—          Адам сусызқаншауақытөмірсүреалады?

—          Адамдарқандай суды пайдаланады?

Мұғалімніңтүсіндіруі.

Тұщы таза су – байлық. Жершарындағыбарлық судың2% ғанатұщы, ал қалған  88 %ащы су.  Тұщы суды тек адамдарішуүшінғанапайдаланады.    Ауызсу – ішугежарамдысу.Дүниежүзіндетұщы суды пайдаланужылсайынөсіпкеледі, сондықтанәлемдеішугежарамдыауызсу­дыңжетіспеушілігіөзектімәселегеайналды.  Табиғитұщы су көздерін таза ұстау, оны ластамау, тиімдіпайдалануқажет.

Қалатұрғынытәулігінеорташаесеппен  150 л. жуық, ал ауылтұрғыны  55 литргежуық су жұмсайдыекен.  Бірақкөп су

тұрмыстатектен-теккежұмсалуда.  Әрдайымқұбырданаққан су қажетімізгеқарайағама? (1 сағ – 12 л.24 сағ – 300 л)

 

 

 

 

 

Жұпқапарақша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер

 

 

 

 

 

 

 

 

энциклопедия

газет, журналдар

постер жасауүшін ватман, түстіқарындаш, фломастер

 

 

 

 

 

Зертте.Судықалайүнемдеппайдалануғаболады?

Топтықжұмыс.Оқушылардыбірнешетоптарғабөлу. Ақпараттытоптыңбірбөлігібаспаматериалдарынаніздестіреді, қалған топ мектепқауымдастығымүшелерінен (мұғалімдерден, оқушыларданжәнебасқамектепқызметкерлерінен)сұхбаталады. Еңбастысұрақ: Суды қалайүнемдеппайдалануғаболады?

Ақпаратжинақтағансоңтопта постер жасаужәнеқорғау.

Мәтінменжұмыс. Мәтіндітүсініпоқу. Туындағансұрақтардыталдау.

 

ватманқағазы мен фломастерлер энциклопедия журналдарсуреттер

  Ойлан.Жұптасып «Егер су болмаса, Жербетіндегітіршілікқалайөзгеререді, сусызтіршілікболуымүмкінбе?» дегенсұрақтыталқылап, өзпікірлерінайту. Сусызөзөлкесініңқандайкүйдеболатыныжайлыәңгімеқұрастырунемесесурет салу.

Сен білесіңбе?

—          Адамдар суды қандаймақсаттакөпқолданады?

—          Тұратынөлкеміздіңәдемілігінесудыңқандайқатысы бар депойлайсыңдар?

—          Саяжайданемесебақшадасуды пайдаланужайлыне білесіңдер?

1 килограмм картоп өсіру үшін 300 литр су жұмсалатынын айту.

2- тапсырма «Борт журналы» әдісі арқылытақырыпты оқып үйренуде өз ойларын жазуға үйрету мақсатында жүргізіледі

1-топқа Ауыз суды үнемді қолдануғажарнама жаса

2-топқа.Судың тіршілік үшін маңыздылығына ереже құрастыр

3-топқа. «Су-тіршілік көзі» шағын сахналық көрініс құрастыр.

Дискриптор:

1.      Ауыз суды үнемді қолдануға жарнама жасайды

2.      Судың тіршілік үшін маңыздылығына ереже құрастырады

3.        «Су-тіршілік көзі» тақырыбында шағын сахналық көрініс ұйымдастырады

ҚБ: «Судың көлемі»әдісі арқылы бағалау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыспарақшасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтыңсоңы

 

Рефлексия

—          Сабақта не қызықтыболды?

—          Сабақта не қиынболды?

—          Сабақтан не үйрендің?

 

 

 

Қосымшаақпарат
Саралау–оқушыларғақалайкөбірекқолдаукөрсетудіжоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз? Бағалау — оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздіктехникасыныңсақталуы
1.      Су жайлымақал-мәтелдеркітапшасынжасау.

2.      Суды үнемдеужайлыүндеу-парақшаларжасау

3.      Үйдегі ас бөлмесіндегі су тамшылаптұрғанкранныңастына 200 грамдықыдыстықойып,оныңқаншаминуттатолатынынбақыла.Сол 200 грамдысағатқа,күнге,айғакөбейт.Бұзылғанбір-ақкраннанқанша су ысырапболатынынанықта.

Суды үнемдеу әдістеріне арналған постерді  бағалау

Мұғалімніңауызшакерібайланысы

Ақпаратіздестірукезіндеқауіпсіздікережелерінсақтау

 

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.