Жемістер

Даулеталиева Рахила

Білім беру саласы: Қатынас
Ұйымдастырылған оқу қызметі: Тілдамыту
Тақырыбы: Жемістер
Мақсаты: Балалардыжемістердіңтүрлері мен таныстырып, олардыбір — бірінентүсі, пішіні, дәміарқылыажыратыпбілугеүйрету. Балалардыңсүйіпжейтінжемістеріменжақынтаныстыру, түстертуралыұғымынбекітіп, ойлауқабілеті мен сөздікқорларынжетілдіру.
Көрнекіліктер: жемістердіңсуретісалынғанкартиналар, жемістүрлері, сиқырлықалам.
Сөздікжұмыс: жемістер.

Шаттықшеңбер
-«Сәлем,»- дейміз,- алтын күн,
-«Сәлем,»- дейміз,- Жер — ана
-«Сәлем,»- дейміз, баршаңа,- деп.

Балаларшеңбербойынатұрып, қимылдарынкөңілденеорындайды.
— Балаларкәзіржылдыңқаймезгілі?
— Көктеммезгілі.
— Көктеммезгілінешеайдантұрады?
— Көктеммезгілініңайларынатайықшы
– Үшайдантұрады, наурыз. сәуір, мамыр.
— Балаларжемісбағынасаяхатқабарайық.
— Балалармінежемісбағынакелдіккәнебалаларбағбанапаймен
Амандасайық.
— Сәлеметсізбе?
Бағбанапай:- Сәлеметсіздермебалаларқошкелдіңіздеркайданкелесіздер?
Балабақшадан
Бағбанапай:
— Балаларменіңбағымдабарлықжемістерөсіптұр, мен олардыкүтіпбаптапөсіремін, күнде су құямын, түбінқопсытамын осы еңбегімніңарқасындажемісжеудемін.
— Меніңбағымакіруүшін мен сендергесұраққоямын.
— Балаларжемістерқайдаөседі? Жемістерағаштыңбасындаөсеме, жердеөсеме?
Балалар: — Бақта, ағаштаөседі.
Бағбанапай: — Жарайсыңдарбалаларкелеқойыңдар
— Мінебізжемісбағынакелдікжемістерағашбасындаөсіптұрекен, біз осы жемісағаштарынбаптап, күтіпсуарыптұруымызкерек.
— Ендібалалармағанжемістердіңтүрін, түсін, пішінінайтыпбереқойыңдар?
Балаларсебеткежемістердіжинайды.
Тәрбиеші:- Балаларкімқандайжемісжинадыекентүрін, түсін, пішінінайтайықшы?
Балалартүрін, түсін, пішінінайтады.
— Қанебалаларсаяхатымызаяқталдыендікөлігімізгемініпбалабақшамызғабарайық.
Балаларкәнеойынойнапжіберейік.

Ойын: «Таныпалда, дәмінажырат» д/о
Мақсаты: Балаларжемістіңдәмінтатыпажыратукерек.
— Балаларжемісіміздіжеместенбұрынжақсылапжуыпжеуімізкерек, әйтпесебалаларішімізаурады.
Балаларғажемістікесіп, жегізіпдәмінажыратады.
Балаларжауапбереді.
— Балаларбізқайдабардық?
— Қандайжемістертердік?
Балаларжауапбереді.

Күтілетіннәтиже.
Біледі: жемістүрлерінатап, оныңішіндепішінінқолменкөрсету.
Игереді: жемістіңқайдаөсетінінжөніндетүсініктіигереді.
Меңгереді: жемістержайлымағлұмат.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.