Ертегілер еліндегі шалқан

Бердирахманова Нурия

Білім беру саласы: «Әлеуметтікорта»

Оқуіс-әрекеті: «Көркемәдебиет»

Тақырыбы: «Ертегілереліндегішалқан»

Мақсаты: Балаларға ертегілер туралы көркем мағлұмат бере отырып диалогты сөйлеуін, әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыру.

Білімділік: Балаларды ертегі мазмұнымен таныстыру, әр түрлі тапсырмалар орындату, жұмбақ жасыру, бейнетақта арқылы ертегі желісі туралы білімдерін бекіту.

Дамытушылық:Ақыл-ой,ес, зейін қабілеттерін, диалогты сөйлеу мәдениетін, сөздікқорындамыту.

Тәрбиелік: Адамгершілікке,еңбексүйгіштікке, ұйымшылдыққатәрбиелеу.

 

Көрнекіліктер:Шалқанертегісініңмакеттері(Ертегікейіпкерлерібетпердесі, талдар, сиқырлықорапша,бейнетақта,түрліфишкалар, шартақмакеті,табиғигүлдер, лазер.)

Әдіс-тәсілдер: Сөздікәдіс, көрнекіліккөрсету, дамытаоқытуәдісі.

Сабақбарысы: Балаларқараңдаршыбіздерғажайыпертегілерелінекелдік, бізденбұрынмұндаапайлар да келіпқалғантекенқошкелдіңіздер  біздіңғажайыпертегілереліне,қанебалаларамандасайық.

Балалар:Сәлеметсіздерме?

Тәрбиеші: Балаларертегілереліқандайәдемі,мұндабәрі бар екен, біздекүнсалқынболғанменбұлжердежылырақекенбірақмұндадажапырақтарсарғайыптүсіпқалыптыжапырақтарсарғайса , күнсалқындасақандаймезгілболғаны?

Балалар: Күз.

Тәрбиеші: Дұрысайтасыңдарертегілерелінде де күзмезгіліекенқанеолайболсабізтоңбауүшінбір-бірімізбенжүрекжылуынбөлісейік.

Жүрекжылуы:

Күндейжадырап

Айдайарайлап

Жұлдыздайжарқырап

Судай таза көңілмен

Ертегілерелінде

Татумыз,доспызбәріміз

Жылынсыншыжанымыз.

(дыбыс) Сиқырлықораптабылады.

Тәрбиеші: Балалар қараңдаршы мына әдемі қорапты, ішінде не бар екенінбілгілеріңкелеме? (ой толғау) Балаларжауабы.

Ойбалалармынақорапашылмайжатыркіммағанкүзтуралытақпақайтыпбередімүмкінсолкездеашылар.

Балалартақпағы.

Тәрбиеші:Жарайсыңдар. Мұндаертекшіатайдыңсендергеарнағантапсырмалары мен сыйлығы бар екен (ертегілерденүзіндісуреттер,түстісуреттіфишкалар) Сұрақ-жауапәңгіме. Кімтапсырмалардыжақсыорындап, сұрақтарғажақсыжауап берсе солбалаларға фишка беремін

-Мынасуреттеқайертегібейнеленген?

-Бұлертегідеқандайкейіпкерлер бар? Т.т

Сергітужаттығуы: массаж «Әжемізге салат жасайық»

Тәрбиеші: Қанебалалар осы ертегілерішінен «Шалқан» орысхалқыныңертегісінрөлдергебөліпойнайық.( Шалқанғасыйпаттамаберіп кету.) Алдыменшалқанертегісінбейнетақтаарқылыесімізгетүсірейік.

Балаларкейіпкерлергебөлініпшалқанертегісінсахналайды.

 Бейнетақтатапсырмаларынорындау.

(Әртапсырмаорындалғансайынастыашылыпотырадыбәріашылғансоңастынаншалқан  суретішығады)

–Ертегідегішалқандыкімекті?

1.Ата

2.Әже

-Немересікөмеккененішақырды?

1.Мысық

2.Ит

3Тышқан

-Шалқанертегісіндегіеңсоңғыкөмеккекелгенкім?

1.Қыз

2.Мысық

3.Тышқан

-Шалқанкөкөніспежеміспе?

(тапсырмаларастынаншалқансуретішықты)

Тәрбиеші: Балаларненіңсуретішықты? Дұрысайтасыңдарбүгінгібіздіңертегімізорысхалқыныңертегісі «Шалқан» депаталадыекен.Олайболсабізшалқандыөзіміздіңертегілертоптамасынақосыпқоялық.

Бейнетаспа жұмбағын шешу. Жұмбақ шешуі шалқан ертегісінің бір кейіпкері екен.

Тікірейіп құлағы

Менен бұрын тұрады

Бойын жазып керіліп

Беті қолын жуады.

(мысық)

Қортынды.

Балаларды мадақтау, жинаған фишкаларын санатқызу. Бағалау.

-Сендерге ертегілер еліндегі саяхат ұнады ма, олай болса бізге ғажайып ертегілер елі сендер ертегіні жақсы ойнап шыққандарың үшін және тапсырмаларды жақсы орындағандарың үшін бақшаға сендерге сыйлыққа сиқырлы дәндерін қалдырып кетіпті қане ыдысымызға дән алып отырғызып тобымызға өсіріп баптауға алып кетейік. Қане енді қараңғы түспей тобымызға қайтайық.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.