Құстар біздің досымыз

Каскырбаева Эльмира Бибатыровна

Сабақтың түрі: Ашық сабақ.

Білім саласы:       Әлеуметтік орта

Оқу іс-әрекеті:    Қоршаған ортамен таныстыру

Тақырыбы:         «Құстар біздің досымыз»

Мақсаты:             Балалардың құстар туралы түсініктерін кеңейту.

Құстарға қамқорлық жасауға, оларға деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту.

Баланың ой-өрісін дамытып, сөздік қорын молайту.

Көрнекілік: Атрибуттар, Құстардың суреті, Тақта, кеспе әріптер, үнтаспа.

Шаттық шеңбері:

Біздер жақсы баламыз,

Өстіақылсанамыз.

Қонақтарменеңалғаш,

Амандасыпаламыз.

 

Жарқырасынкүніміз,

Жайнаптұрсынгүліміз.

Жақсы ниет тілекпен,

Бастайықсабақбүгінбіз.

Ал қанебалаларорнымызғаотырып, оқуіс-әрекетіміздібастайық.

–       Балаларбіржылданешемезгіл бар?

–       Біржылда 4 мезгіл бар.

–       Қазіржылдыңқаймезгілі?

–       Қазіржылдыңкөктеммезгілі.

–       Ендешекімкөктемтуралытақпақайтыпбереді?

– Осы көктемайларынтақтағакімжазыпбереді?

–       Біржылданеше ай бар? Кәнекіматапбереалады?

–       Біржылда 12 ай бар.

–       Аптаданешекүнбар?Аптатуралысанамағымыздыайтыпкөрейікші.

–       Бүгінаптаныңқайкүні?

–       Қазірбіздеқайсабақ?

–       Қоршағанортаментаныстыру.

–       Ал ендібалаларменіңсендергежұмбақжасырғымкеліптұр.

«Тал басындатамашаүй».Ұя

–       Жарайсыңдар, осы ұянынелермекендейді?

–       Ұянықұстармекендейді.

–       Құстартуралысендерне білесіңдер?

–       Құстарадамғадос. Оларағаштардықұрт-құмырысқаларданқорғайды.

Осы кезде, ертегіханшайымыкеледі.

–       Сәлеметсіңдермебалалар! Мен сендергеқұстарәлеміненбіртамашаертегіалыпкелдім. Қанеқұлақсалыптыңңдаңыздар.

Автор: Ертедебірбұлбұлдыңбалапаныболыпты. Балапанөсекелемінезшығарады. Бірдеол:

—         Неге ұяныжергеемес, басқақұстардайбиіккесалмайсыңдар? Неліктеналыпқұстадайіріболмайсыңдар?– депата-анасыныңмазасыналады.

Оны естігенатабұлбұл:

–       Саңқылдапсұңқар, қарқылдапқапға, тыраулаптырна бола алмайсың, шырағым. Ақылыңболсаөзсәніңмен, өзәніңменатажолынжалға, – депөсиетайтады.

Еркебұлбұлатасөзінеқұлақаспайды. Өзініңқандайқұсекенінбілмейтіноләсемдауысыменбаурапаларсерікіздеп, ұясынтастапұшыпкетеді.

Еркебұлбұлқұстарәлемінұзақаралайды.

Сөйтіперкебұлбұлкележатыпқарғағакездеседі.

–Қарға :     мен қарғамын, қарғамын,

Көпқойменіңарманым. Қарқ-қарқ, келеғойбұлбұлжан.

–Бұлбұл:    Өзіқап-қара , даусықандайжаманеді. Ұнамайдымаған.

–Сауысқан: Келбұлбұлым, Сауысқанмынсаңқылдаған,

                                     Қонақжаймынаңқыылдаған.

–Бұлбұл:  Қалайдауыстайды? Даусынашарекен.

–Торғай: Бұлбұлжанкелеғой.

 Мен торғаймын, торғаймын,

Ағаштардықорғаймын.

–       Бұлбұл: Қызыққоймынауөзі, шамаңақарашы.

–       Бүркіт:  Мен бүркітпін, бүркітпін,

Құстыңбәрінүркіииім,ха-ха-ха.

–Бұлбұл: қорқыныштысын-ай, үлкенін-ай.

–Қарлығаш: Келеғойбұлбұл.

Қарлығашпынқалықтаған,

Ұшуданешбіржалықпаған.

–Бұлбұл: Қандайідеміқұседі, бірақ неге құйрығыайыр? Ұнамайдымаған. Депұшажөнеледі.Қаншақұстардың сан алуантүрлері мен тіршіліктерінкөреді. Бірақжүрегінежақынүн , жанынажайлыұятабаалмайды. Шаршап-шалдығыпөзұясынаоралады.

Балапанынкөріпқуанғананабұлбұлқұбылтыпәнсалады. Саздыәуенінетабиғаттамсанады.

Әнтербегенеркебұлбұлдыңбойыбалқып, ұйқығакетеді. Ертеңінетаңменбіргеоянып:

Туғанжерім – қымбатмекен,

                   Өскенұямыстықекен.

                   Бұлбұлүні – өзтіліме,

                   Ешбірәуенжетпейдіекен, – деп сан алуанырғаққасалыпсайрайды. Еркебұлбұлдыңсаздыәуенін  барлыққұстарқызығатыңдайды.Осыкүнненбастапәншібұлбұлдыңдаңқыбүкіләлемгежайылады.

Сергітусәті:

Балаларсендер  ертегітыңдапшаршағанболарсыңдар, шаршағанымызды басу үшінсергітужаттығуынжасапалайық.

         Мынауменіңжүрегім,

         Бәріосыданбасталған.

         Мынаубасымақылды,

         Барлықістіатқарған.

         Мынауменіңоңқолым,

         Мынауменіңсолқолым,

Барлықістіатқарған.

Жарайсыңдарбалаларендіорнымызғадұрыстапотырайық.

–Ертегіханшайымы: Балаларменіңәкелгенертегімсендергеұнадыма?

–       Иә.

–       Ертегі не депаталады?

–       Еркебұлбұл.

–       Ертегідеқандайқұстаркездесті?

–       Қарға, қарлығаш, сауысқан, бүпкіт, торғай.

–       Жарайсыңдар.Алендісендермағанжақсыбіройынкөрсетіпберіңдерші.

–       Дидактикалықойын: «Жақсы мен жаман» ойынынойнату.

–       Жарайсыңдарбалаларбіз осы оқуіс-әрекетіненқандайжақсынәрселердіүйрендік?

–       Құстарғақамқорболуды, олардыкүтукеректігінт.б. Ендешебізоқуіс-әрекетімізді

Құстарымызаманболсын

Бейбіттынышзаманболсын, депбіртамаша «Қарлығаш» әнменаяқтайық

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.