Тіл халық қазынасы

Дайыр Қымбат Айтжанқызы

Тақырыбы:  «Тіл халық қазынасы»

Білім беру саласы: «Қатынас», «Таным», «Шығармашылық».

Бөлімі: Тіл дамыту, қоршаған ортамен  танысу, сурет, жапсыру.

Мақсаты: Балалардың Қ.Р. Отаны, тәуелсіз Қазақстан туралы білімдерін кеңейтіп, оның табиғатытуралы мағлұматберу.Туған елге,тілге,жеріне, отанына деген сүіспеншілдігін білдіруге тәрбиелеу.Ойлау, сөйлеу қабілеттерін, сөздік қорларын жетілдіру. Шығармашы-лық қабілеттерін, ой-қиялдарын, эстетикалық танымдарын дамыту, ірі ж/е ұсақ  моториканы жетілдіру.

Көрнекілік: Қ.Р-ның мемлекеттік рәміздері, сандықша, қоржын, үлгілер.

Керекті құрал-жабдықтар: Ақ парақ, субояқ, түсті қағаз, желім, мақта, бұршақтар.

Сөздік жұмыс: Рәміз ,тәуелсіз.

Билингвистикалық компонент: Отан – родина, елтаңба – герб, ту – флаг, гимн.

Іс-әрекет кезеңі:

Мотивациялық қозғаушы.

ҚазақстанРеспуликасыныңмемлекетікгимніорындалады.

Балаларорындарынантұрыпоңқолдарынжүректұсынақойыпгимндіорындайды.

Амандасу:

Табиғатбіздіңанамыз,

Табиғатқабаламыз.

Бізәдептіболамыз,

Иіліпсәлембереміз

Жылулықшеңбері: «Меніңсүйіктіотаным!» Жүрекшенікеудесінетөсейотырыпжылылебіздерінбілдіреді.

-Мен ,балабақшамдысүйемін!

-Мен ,ауылымдыжақсыкөремін!

-Мен, әке-шешемдісүйемін!  Т.с.с.

Барлығыбірге:

-Жасұланымынелімнің,

Боламұл-қыззорәлі.

Қазақстанжалауын,

Көтеремінжоғары.

БалаларданОтан, достуралытақпақмақал-мәтелсұрайды.

-Отаноттан да ыстық.

-Аққудыатпа, досыңдысатпа.

-Отанасыланамыз,

Анасүтінақтаймыз.

Есейгенде ер болып ,

Елдіжаудансақтаймыз.

Ізденуұйымдастырушыкезең:

Тосынсәт: ҚоржынынарқалапАлдаркөсекеледі.

БалалардыңназарыАлдаркөсегебөлінеді.

-Сәлеметсіңдермебалалар? Мен кеңбайтаққазақжерінаралапкөмеккезәруадамдарғакөмектесіпжүрмін.Мінесендердіңжерлеріңе де келіпжеттім.

-Туғанауылдарыңқалайаталады?

-Ұлттарыңкім?

-Қазақ.

-Менітаныдыңдарма? Меніқандайертегілердекездестірдіңдер?

-Ия. Алдаратасыз.

-ШықбермесШығайбай мен Алдаркөсе.

-Қазақхалқыныңұлттықертегілерінатапберіңдерші.

-ШықбермесШығайбай мен Алдаркөсе.

-Мақтақыз бен мысық .Қарлығаштыңқұйрығы неге айыр. Ұртоқпақ..т.б.

-Қазақтыңқандайұлттықойындарынбілесіңдер?

-Ханталапай,қызқуу,бәйге… (Осы кездеатаныңұялы телефоны шырылдайды,онықонаққашақырады.Алдарбалаларғарахметайтыпсиқырлысандықшасыйлапқоштасыпкетеді.)

-Мынаунеткенәдемісандықша, ашыпкөрейікші(сиқырлыдауысшығады)

Жаұяныңқатысуы:

Сиқырлыдауысжанұяныңқатысуыменайтылады.Тапсырмаорындалсағанасандықшаашылатынынескетедісұрақтарқояды.

1-тапсырма:

1.Сендер тұратынмемлекетқалайаталады? (Қазақстан  республикасы)

2.Мемлекеттік тілдеріңқайтіл? ( Қазақтілі. «Тілінбілмеген ,түбінбілмейді»)

3.Қ.Р.қандай Республика? (Тәуелсіз )

4.Қ.Р.елбасы кім? Н.Ә.Назарбаев .

5.Қ.Р.астанасы қайқала? (Астана қаласы)

2-тапсырма:

1.Қ.Р.мемлекеттік Рәміздеріната.

-Елтаңба, ту, гимн.

-Герб,флаг,гимн.

2.Рәміздер туралытақпатарайту

-Көкаспандайкөкпеңбек,

Қазақстанжалауы.

Көкемесолтектен тек,

Елдіңашыққабағы.

-Қәнебалаларжаңасөздердіқайталайықшы.

-Рәміз , тәуелсіз.

Әсемәуенменсандықша  ашылыпішінентүйілгенорамалшығады.

Д/о: Түйілгенорамал.Шеңбердіайналаойындыбастадым,

Бірбаланыңқасынакеліпорамалдытастадым.

-Екікөзің не үшінкерек? ( Жақсылардыкөруүшін )

-Екіқолың не үшінкерек? . ( Елгекөмек беру үшін.)

-Аспанданешежұлдыз бар?  (Көп ) т.с.с. сұрақтар.

-БіздіңҚазақстанымыздыңтабиғатыөте бай, әсем, тамаша. Табиғатдегеніміз не едіескетүсірейікші.

-Табиғатдегеніміз не ?  ( Тау, ана, тал, күн,тас,қозы.т.б )

-Табиғатнешегебөлінеді ? ( Өліжәнетірітабиғатболады. Тірітабиғатөседі, өнеді:тал,жануар,адам.Өлітабиғатөспейді:тас,су.т.б. )

-Олайболсабойымыздысергітіп , табиғатсиынананаларымызғаарнапсыйлықжасайық..

Сергітусәті. (Балалар «Өзорныңды тап» ойыны арқылысуреттікарточкадағыбейнегеқарап «Гүл», «Қой», «Алма», «Күн» орталықтарынабөлінеді

1-орт «Гүл», гүлдіңсабағын   таяқшаменбояп, күлтешесінтүстіқағазбенжапсырады.

2-орт. «Қой», қойдыңбейнесінемақтажапсырады.

3-орт. «Алма», алма бейнесінебұршақжапсырады.

4-орт. «Күн», ұжымдықжұмысАққағазғатабиғаттықұрастырады (қиылғантал,гүл,күн , құс, көбелек.т.с.с )

Тәрбиеші даму мүмкіншілігішектеулібалаларғакөмеккөрсетеді,тілжаттығуынқайталатады, пан-пан-пан – ашықболсынаспан…

Саусақжаттығуы.

Рефлексивтітүзету:

Балаларғаөзін-өзібағалауғаұсынысжасайды.

Оқуіс-әрекетінсұрақ — жауапалыпқорытындылапмақтайды.

-Алдар-көсекелді.

-Сиқырлысандықшадағытапсырмалардыорындадық.

-Отан – Родина. Елтаңба-герб.

-Ту-флаг, Гимн  — гимн.

Балаларойынарқылыөзін-өзібағалайды.Бұтаққаөзінеұнаған  түрлі-түсті  шеңбершелердііледі.түсініледі.

Қызылтүс — өтежақсы .

Жасылтүс – жақсы.

 

Күтілетіннәтиже:

Не білді: Туғанелге,тілге,жергедегенсүйіспеншілділігінбілді.

Не алды: ӨзОтанытәуелсізҚазақстанжәнеоныңтабиғатытуралы

мағлұматалды.

Не істейалады: Шығармашылыққабілеттеріндамытаалады.

Ұқыптыжұмысжасайалады.

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.