Эстетикалық тәрбие

Кубикова Жансая Мырзабаевна

Баяндама:  «Эстетикалық тәрбие»

Эстетикалық тәрбие дегеніміз балалардың бойында өз өмірін сұлулық заңдарына сай кұра алу кажеттіліктері мен дағдыларын қалыптастыру және, енбекте, коғамдық іс-әрекетте адамдармен қатынас жасауды сұлулық идеалдарын негіздеу.
Эстетикалықтәрбиеніңмақсататы – балалардың шығармашылық қабілеттерін, әлемді сұлулық заңдары арқылы тануғақызығушылықтары мен талпыныстарындамыту.

Эстетикалықтәрбиеніңміндетері:
— эстетикалықбілімдерді қалыптастыру;
— эстетикалық мәдентиетке тәрбиелеу;
— ата-бабаларымызданқалғанасылмәденимұраныигеру;
— шынайықоршағанортағаэстетикалыққатынастыорнату;
— эстетикалықсезімдердіқалыптастыру;
— адамдыөмірдегі, табиғаттағы, еңбектегі әсемдікке баулу;
— өз өмірін және іс-әрекеттерінсұлулықзаңдарынасайқұруқажеттіліктеріндамыту;
Эстетикалықмәдениеттіқалыптастырупроцессіндеоқушыларбойындаөнердегі, өмірдегі, табиғаттағы, тұрмыстағы, еңбектегі, мінез-құлық және іс-әрекеттегі әсемдік пен әдеміліккедегенәсерлісезімталдықдамиды. ОсығанорайА.П.Чеховтың: «Адам бойындабәрі де әдеміболуыкерек: денесі де, киімі де, жаны да, ойлары да» дегенсөздерінескесақтауабзал.
Әлемді эстетика тұрғысынантанудыңсубъективтіқырыретіндеэстетикалықсезімдер, әсемдіккедегенкөзқарас, бағалау, ой-толғаныстар, идеялар, яғниадамныңэстетикалық саналылығы қарастырылады.
Әр баланың өз қолымен әсемдікті тудыруға катысуы бейнелеу өнері, ән-күй, хореография сабақтары, шығармашылық бірлестіктер мен студияларда жұмыс істеуі арқылы іске асады.
Жоғарыдааталғантәрбиеніңбарлықбағыттарытұтаспедагогикалықпроцесстеорыналып, өзаратығызбайланыстаболады. Тәрбиеніңәрбіртүрібасқатүрлеріменқатаржүргізіліл, бірінбірітолықтырады, педагогикалық процесс барысындаөзаратәуелдіболады. Мысалы, ақыл-ой мен денешынықтырутәрбиесініңбайланысыденсаулық пен оқытудыңөзаратәуелдіұғымдарекенінкөрсетеді. Өйткені оқушының денсаулығынеғұрлыммықтыболса, соғұрлымоныңоқуы мен дамуытиімдісапалыболады.
Жеке тұлғаныңтұтасқалыптасуындатәрбиеніңбағыттарыныңбарлығыжекепроцесстердіңқосындысыретіндеемес, бірлескен, өзарабайланыскан, тұтас процесс ретіндеқарастырылады, себебібаладағы үйлесімділікті тек қанаүйлесімдіәсеретуменқалыптастыруғаболады.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.