Балабақшада қолдануға тиімді технологиялар

Тлес  Жансая Амановна

БАЯНДАМА: «Балабақшада қолдануға тиімді технологиялар»
ҚазіргікезеңдеРеспубликаныңбілім беру жүйесініңеңбастыміндетіқазақмектебітүлегініңбілімсапасыныңдеңгейінхалықаралықдәрежегежуықтату.
Бала — болашағымыздесек, солбалағажүйелібілімберіп, ынта – ықыласындұрысбақыттауды, қабілет — қасиеттеріндамытудыбалабақшаданбастауымызкерек. Мектепкедейінгібілім беру стандарты мектепкедейінгітәрбиеменмектепалдыдаярлықтоптарындапедагогикалықүрдістіұйымдастырудажаңашыләдіс — тәсілдердіпайдалануғамүмкіндікбереді. Балабақшадажаңапедагогикалықтехнологиялардыпайдаланудыңбастымақсаты: оқыту мен тәрбиелеудеинноватциялықойынтехнологиясыныңэлементтерінпайдаланаотырып, жан — жақты, білімді, құзыреттітұлғатәрбиелеу.
Балабақшадақолдануғатиымдытехнологиялар:
1. ТРИЗ (ӨТШТ) технологиясы.
2. Тәй — тәйтехнологиясы
3. Монтессоритехнологиясы
4. Зайцев технологиясы
5. Дамытаоқытутехнологиясы

1) ТРИЗ (ӨТШТ) технологиясынөткенғасырдың 70 жылдары Г. С. Альтшулеройлаптапқан.
Мектепкедейінгібалаларғабейімделген ТРИЗ (ӨТШТ) технологиясыбаланышығармашылықтапсырмалардыорындауғаүйретедіжәнеоныңбойындашығармашылыққажеттіліктердідамытаотырып, оныңқызығушылығынасүйенеотырыпшығармашылыққабаулиды.

2) Тәй — тәйтехнологиясы. Негізінқалаған: Джорж Сорос
Мақсаты: Балалардыңшығармашылықжәнеинтеллектуалдыққабілеттеріндамыту.

1) Монтессоритехнологиясы. Негізінқалаған: М. Монтессори.
Мақсаты: Балалардыңқоршағанәлемгеқызығушылығынтуғызужәне оны зерттеугеұмтылдыру. Сауалдарқоюжәнеоларғажауапіздеп табу.
2) Зайцев технологиясы. Негізінқалаған: Н. А. Зайцев
Мақсаты: Оқыту мен санаудықатарүйретеотырып, балалардыңдұрыссөйлеумәдениетінқалыптастыру. Баланыңбілімдібарлықсезіммүшелеріменқабылдауынқамтамасызету.

Дамытаоқытутехнологиясы. Негізінсалушылармензерттеушілер: В. Давыдов, В. Занков, В. Эльконин, П. Эрдниев
Мақсаты: Баланыңжалпыжандүниесін, жәнеоныңсезімінеәсеретіплогикалықойлауындамыту. Сөздікқоры мен сөйлеумәдениетінқалыптастыру.
Дамытаоқытудатәрбиешініңбастыміндетіоқуматериалдарынбалағадайынкүйіндеемес, баламенбірлесіп, жалпыіс — әрекеттіұйымдастыраотырып, алғақойғанміндеттердітүсіндірусөздікқоры мен тілдіңарасындағыбайланыстылыққа аса көңілбөлу.
Дамыта оқыту

Технологиясының балабақша жағдайында қолдануға болатын тиымды әдістері:
1. Ойтолғаныс.
2. Ассоциация
3. Салыстыру
4. Раунд — Робин
5. Топтау әдісі
1) Ой толғанысәдісінемесе психология тілінде «Миғашабуыл» деп те аталады. Бұләдіскөбінеұйымдластырылғаноқуіс — әрекетініңтақырыбынашудақолданылады. Мыс: Жұмбақшешу, сөзжұмбақ, суреттіребустарарқылы.
2) Ассоциация әдісі. Бұләдістеберілгентақырыпбойыншабалалардақандай ой туадысоныңбарлығысолсөздіңжан — жағынажазылады. Мыс:
3) ЖАЛПЫ ОТБАСЫ:
Ата, әже, әке, ана, аға, әпке, іні

3) Салыстыруәдісі. Бұләдістебалаларобъектілерарасындағыұқсастық пен айырмашылықтыанықтайды.
Мысалы: Алмажәнеқызанақтыңұқсастығы мен айырмашылығы

4) Раунд — Робин әдісі. Бұләдісөткеннемесежаңатақырыптыбекітуүшінқолайлытәсілдердіңбірі. Мұндаәр бала берілгентақырыптуралы не біледі. Бірсөйлемнемесесөзтіркесіарқылыбірініңайтқанынбіріқайталамайтүгелайтыпшығуытиіс. Мыс: «Гүлдер» тақырыбында
— Гүлөсімдік
— Гүләдемі
— Гүлдіжұлуғаболмайды
— Анамызғасыйлаймыз
— Достарымызғасыйлаймыз т. б.

5) Топтауәдісі. Топтауәдісіндебалалардыдеңгейлерінеқарайбірнешетопқабөледі де, өздеріорындайалатындайтоптықтапсырмаберіледі.
Мыс: «Пішіндер» тақырыбынөткенде
І топ – Үлестірмелікартадағыбейнеленгенсуреттерденгеометриялықпішіндердітауып, көрсету, атынатау.
ІІ топ — Жіптіпайдаланаотырыпәртүрліпішіндердіжасау.
ІІІ топ — Санағыштанүшбұрыш пен төртбұрыштықұрастыру.

Дамытаоқытудыңнәтижеліболуытәрбиеші мен тәрбиеленушініңарасындағыжаңашақарым — қатынасарқылығанаөзжемісінбереді. Бүгінгікүнбәсекелестікпенжоғарғытехнологияның, ғылым мен білімніңзаманы.

Сондықтаноқытупроцесіндежаңапедагогикалықтехнологиялардыпайдалануәрбірұстаздыңміндеті.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.