Әлеуметтік педагогтың ата-анамен жүргізілетін жұмыстары

Түркістаноблысы

Арысқаласы

С.Адамбековатындағыжалпы орта мектебі

ӘлеуметтікпедагогЕргешоваГүлбануБалабайқызы

Баяндама

Тақырыбы: Әлеуметтік педагогтың ата-анамен жүргізілетін жұмыстары

 

Әлеуметтік педагогтың қызметі балалардың дамуы мен оны қорғауды қамтамасыз ету заңына негізделген. Әлеуметтік педагог сонымен қатар өз қызметінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңын, басқа да нормативтік актілермен құжаттарды, басшылыққа алады. Қоғам мен отбасы, бала тұлғасы жүйесіндегі аралық келістіруші бола отырып, тәрбиеленушінің қалыптасуына, балалар мен ересектер арасындағы гуманистік, рухани-адамгершілік қарым-қатынастарға ықпал етеді.

Әлеуметтік – педагогикалық қызметтің құрылымы

Бұлардың бірлескен қызметі төмендегідей:

 

 • Отбасына әлеуметтік –психологиялық көмек көрсету;
 • Отбасы мен балаларға дәрігерлік, психологиялық, педагогикалық кеңес беру;
 • Балаларды күйзелтетін даулы мәселелерді шешуге көмектеседі;
 • Мінезінде ауытқушылығы бар адамдарға психологиялық және диагностикалық коррекция жасау;
 • Профилактикалықшараларұйымдастыру

 

Әлеуметтікпедагогтыңжұмысжоспары

Әлеуметтікпедагогтыңата-аналарменжұмысынатоқталарболсам, отбасы – жасөспірімдердіәлеуметтендірудегіөтемаңызды институт. Бұлбаланыңдамуы мен жекеөмірсүруортасы. Олмынадайөлшемдерменанықталады: әлеуметтік –мәдени, әлеуметтік –экономикалық. Осығанорайәлеуметтікпедагогтыңата-аналарменжүргізілетінжұмысы аса маңыздыболыпсаналады. Олотбасындағыжағдайлартуралытолықмәлімет ала отырып, бала тәрбиесінебайланыстыата-аналарменынтымақтаса, оларғакәсібипедагогикалықкөмеккөрсетеді. Педагог пен ата-ананыңүнеміынтымақтасаотырып, әркезеңдеатқаратынміндетініңбіріқалыптастыруболыптабылады.

Әлеуметтік педагог отбасытәрбиесініңүлгісі, ондағытәжірибесінесүйенеді; оны жан-жақтызерттеп, жинақтаптаратады; оңды  ой-пікірлерді  күшейтеді, Сондықтан:

1)тәрбиешілер мен ата-аналардыңөзарасенімділікқарым-қатынастарыоңдыбағытталған, бірігіпықпалетудіңшешушіжәнеалғашқышартыболыптабылады. Ата-аналардыңтәрбиегекөзқарасынжандандырып, табысқажетугеқажеттілікжәнеөзкүшінесенімділіктудыруүшіндұрысбайланысорнатудыңмаңызызор.

2) Әлеуметтікпедагогтыңнеғұрлыммаңыздыміндетініңбіріата-аналарды  педагогикалықбілімдағдыға, оныңтеориялықжәнепрактикалық  ықылымдарынмеңгеруіне,  әсіресетәрбиеніұйымдастырушеберлігінежетілдіруболыптабылады. Жұмылапедагогикалықәрекететудіңмұндайнәтижесіата-аналардыңөзбаласынағанаемес, соныменқатарбіртұтассыныпоқушыларынтәрбиелеубелсенділігінеәкеледі. Әлеуметтік педагог пен ата-анаәріптестер  ретіндебірін-бірітолықтырады.

Әлеуметтікпедагогтыңотбасыменбірлесеәрекететуінұйымдастыруымынамүмкіндіктердітудырады:

 • Өзбалалары мен сыныпоқушыларынтәрбиелеудеэтнопедагогикалықпотенциалынанықтаумақсатындаотбасы мен туысқандарынзерттеу;
 • Өзбалалары мен сыныпоқушыларынтәрбиелеугеқажеттіата-аналардыңадамгершілік, әлеуеттікмүмкіндіктеріпринципінеқарайотбасыларынтоптарғабөлу;
 • Халықтық педагогика дәстүрлерінегізіндеәлеуметтік педагог пен ата-аналардыңбірлесеәрекететубағдарламасынжасау;
 • Өзаратәрбиеқызметіндегіағымдағыжәнеақырғынәтижелердізерттеу;

 

Отбасыларды 5 топқабөлугеболады:

 1. Жоғарыадамгершілікэтномәдениқарым-қатынастағыотбасылар. Салауаттыөмірсалты, моральдық, атмосфера қалыптасқан, балаларөзқабілеттеріндамытуғатолықмүмкіндікалатынотбасылар
 2. Ата-аналардыңқалыптасқанережегесәйкесқарым-қатынастаболуыменсипатталатынотбасылар. Бірақолартәрбиеніңоңдыбағытынқамтамасызетеалмағандықтанпедагогтыңкөңілаударуынамәжбүр.
 3. Дау жанжалменөзқарым-қатынастарынреттейалмайтын, балаларынакөңілаудармайтынотбасылар.Мұндайотбасының дау-жанжалыкөпуақытқасозылып, баланыңазғындығына, мінезауытқушылығынаапарып, отбасынтастапшығуғамәжбүретеді. Оқуүлгерімінашарболып, сабақтанқашады.
 4. Сырттайсаукөрінетінотбасы.Бірақіштейруханиазғындықжайлағаншынайыадамгершілікқұндылықтарыжоқ, ұрпақтыңсезімталдыққасиетібұзылған. Бұлотбасыларынаншыққан  кейбіржасөспірімдерөзотбасыныңсыртқы « бейнесін» жақсыкөрсетебілетіндіктен, мұндайбалаларментәрбиежұмысынжүргізу аса қиындыққатүседі.
 5. Қалыптаспаған (жағдайынашар)отбасылар, дау-жанжалды, бейморальдімінез-құлықта, сотқарлық, қатыгездікорыналған. Баланы қорғауүшінәлеуметтікпедагогтыңмұндайотбасынаүнемікөңілаударыпотыруы, қоғамдықықпалкөрсетудінемесебелсендіараласуықажет.

Әлеуметтік педагог ретіндежылбойыата-аналарменмынадайшараларұйымдастырдым. Мектептіңжалпыата-аналар  конференциясында  «Тұлғақалыптастырудағықұқықтықтәрбиегебайланыстыотбасыныңролі мен қызметі» аттыбаяндамаоқылды.

Республикалық «Сеніңқұқығың – меніңқұқығым» аттыонкүндіктеата-аналарарасындақұқықтықағартужәнеақпараттандыруіс-шаралары, соныңішіндеконвенцияныңқағидаларын, еліміздегібалаларжағдайынжақсартуүшінжасалыпжатырғаніс-шараларжөніндетүсініктерінмолайтумақсатында «Сеніңқұқықтарың мен міндеттерің», «Отбасықарым-қатынастарүндестігінқалайқұруғаболады? аттысұхбатсағатыжоғарысыныпоқушыларыныңата-аналарыныңқатысуыменөткізілсе, «Үйдегібақытқабөленген бала – бақытты бала» аттыдөңгелекүстелбастауышсыныпоқушыларыныңата-аналарыменөтілді. Еліміздіңтәуелсіздікмерекесініңтойлануынаорай «Тәуелсіздік – ел дәулеті» аттыауылдағымекемелерарасындакездесусағатыөтті. Ондаәрмекемеденқатысушытоптарсалт-дәстүрденкөрініс, тәуелсіздіктібейнелейтін композиция құру, сұрақ-жауаптапсырмаларынорындаудасайысты.

Әрсыныптыңоқужылыбасындасайланғаната-аналаркомитетімүшелерімен де жұмыстаржасалады. Оларменбірге «Өрлейберөркенитке, өсерелім!» аттыкездесусағатыныңмақсатыата-аналардыңмектеппенбайланысынжақсарту, ата-аналаркомитетініңжұмысжүйесінжетілдіруболған. Әрбір шара барысындаата-аналарғабалағатәрбиеберудегіжауапкершіліктерінжетілдірумақсатындакөмекұйымдастырылады, яғнитүрлітапсырмалар  беріліпотырды.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.