Табиғатқа саяхат. Ж ждыбысы мен әрпі

Түркістаноблысы

Арысқаласы

Абай атындағыжалпы орта білімберетінмектеп-интернаты

Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі:

Орынбасарова Гулжанар Жидебаевна

 

 

Пән: Сауаташу

Ұзақмерзімдіжоспарбөлімі:

Тыңдалымжәнеайтылым

Сынып: 1 А

Мектеп:Абай

Мұғалімніңаты-жөні: Орынбасарова Г

Қатысқандар саны:18

Қатыспағандар саны:

Сабақтақырыбы Табиғатқасаяхат

Ж ждыбысы мен әрпі

Осы сабақтақолжеткізілетіноқумақсаттары (оқубағдарламасынасілтеме) 1.2.9.1 Әріптітану, ажыратужәне оны дыбыспенсәйкестендіру

1.2.5.1 Мәтіниллюстрациясыбойыншасұрақтарқоябілунемесеқойылғансұраққажауап беру

1.2.4.1 Мұғалімніңкөмегіменкөпмағыналысөздердіңмағыналарынажыратыпсөйлемқұрастыру.

Сабақмақсаттары Барлықоқушылар:Әріптітаниды, ажыратадыжәне оны дыбыспенсәйкестендіреді, сұрақтарқойып, қойылғансұрақтарғажауапбереді, сөйлемқұрастырады.

Көптегеноқушылар: Мәтінбойыншасұрақтарқұрастырады. Көпмағыналысөздердітауып, сөйлемқұрастырады.

Кейбіроқушылар: Көпмағыналысөздергебасқа да мысалдаркелтіріп, сөйлемқұрайды.

Бағалау критерийлері
 1. Дыбыстардыажыратып, сөздердібуындап, дыбыстықталдаужасайды.
 2. Мәтінбойыншасұраққояды.
 3. Сұрақтарғатолықжауапбереді.
 4. Көпмағыналысөздердіажыратып, солсөздергесөйлемқұрастырады.
Құндылықтардыдарыту

 

Оқушылардыбір-бірінедегенқұрметкөрсетуінетәрбиелеу.
Пәнаралықбайланыстар Математика, дүниетану
Бастапқыбілім Дыбыс пен әріптітанужәнеажырату.Оқылғанмәтінніңмазмұнынтүсіну.
Сабақбарысы
Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

2 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 минут

І.Ұйымдастырукезеңі:

Қолалысып, қәне, біз,

Достасайықбәріміз.

Айтарым бар сендерге,

Тез тұрыңдаршеңберге.

Қандайжақсыбіртұру,

Достармененбіржүру!

Қандайжақсыдос болу!

Оқушылардыфигураларарқылы 4 топқабөлу.

1-топ «Төртбұрыш»

2-топ «Жұлдызша»

3-топ «Үшбұрыш»

4-топ «Шеңбер»

 

«Миғашабуыл» стратегиясыбойыншаөткенсабаққашолужасау

 1. Әріпдеген не?
 2. Дыбысдеген не?
 3. Дыбыстарнешегебөлінеді?
 4. Қазақалфавитінденешеәріп бар?

5.Сөйлем деген не?

6.Сөйлемнің нешетүрі бар?

7..Мағынасықарама-қарсысөздергемысалайтыңдар.

8.Құрамында «Ә» дыбысы бар сөзайт?

 

 

 

 

 

 

 

Фигуралар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақтар

Сабақтыңортасы

10 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергітусәті:

 

5 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут

 

 

 

 

Қызығушылығынояту. «Сөзді тап» ойыны.Топтықжұмыс.

Ж дыбысы мен әрпі бар сөздердітауыполардыатап, дыбыстық, буындықталдаужасап, сөйлемдерқұрау.

 

 

Жіп, жапырақ, жолбарыс, жылан, жұмыртқа, жаңбыр, жүзім, жол, жел, жарқанат, жастық, жәшік.

Критерийлер:

 1. Берілгенсуреттегі Ж ждыбысынақатыстысөздердітабады.
 2. Ж ждыбысы мен әрпінебайланыстысөздердіатап, дыбыстық, буындықталдаужасайды.
 3. Табылғансөздергесөйлемдерқұрастырады.

Топтарбір-бірін от шашуәдісіарқылыбағалайды

-Сонымен, балалар! Бізсендерменбүгінгісауаташупәнінен Ж ждыбысыменәрпінөтіп, танысатынболамыз. Ж ждыбысыдауыссыздыбысқажатады. Ж ждыбысынайтқанкезде, өкпеденшыққанауамызбелгілібіркедергілергеұшырайды. Ж ждыбысысөздіңбасында, ортасындакездеседі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-тапсырма. Ұжымдықжұмыс. Оқулықпенжұмыс. Оқы. Сөздергедыбыстық, буындықталдаужасау, әрсөздіңмағынасынашу. Сөйлемқұрастыру.

ЖағаЖасауЖақсыЖауын

ЖасаЖасылЖаманЖарыс

ЖалауЖайлауЖылтырЖарас

 

 

Жарайсыңдар!

 

 

 

«Ойлыболсаңозыпкөр» Жұптықжұмыс

Мәтіндітүсініпоқы:

Жарыс

Жарыс, жарыс. Жайлаудаатжарысыөтуде. Жанаттыңатыжелден де жүйрік. Жарастыңжорғасымықты. Кімжарысмәресіне тез жетеді?

Енді осы оқыған «Жарыс» мәтінібойыншажұптықжұмысжасапбірнешесұраққақұрастырайық.

Сұрақтар:

 1. Жарысқайжердеөтуде?
 2. Жарысқакімдерқатысты?
 3. Кімжарысмәресіне тез жетеді?
 4. Мәтіндежиіқайталаныптұрғанқандайдыбыс бар?
 5. Ж ждыбысы бар сөздергебуындықталдаужаса?

 

Жарайсыңдар!

 

 

Сергітусәті:

Шаршасаңдар, балалар,

Қолдарыңдысозыңдар.

Саусақтарменойнаңдар,

Қолдарыңдысермеңдер.

Денелерiңшынықсын,

Саналарыңтынықсын.

Дәптерменжұмыс: Ж ждыбысы мен әрпініңэлементтерінауада, дәптергежазу.

Дәптеріміздіашайық.

Қолғақаламалайық,

Жазуымыздыәдемі,

Маржандайқылыпжазайық.

 

 

Қалыптастырушыбағалау: 2-тапсырма: «Ойлан-жұптас-бөліс» Жеке жұмыс.

Тапсырма: Берілгенбуындарбойыншажаңбыртамшыларынансөзқұрап,солсөздіңбуынын, дауысты, дауыссыздыбыстарынтауып , сызбасынсыз.

 

 

 

 

лау жал жыл

жажолға

сыл рық

жутыр

а жузім

Бағалаукритерийі:

1.Буындардан сөзқұрапжазу

2. Дыбыстықталдаужасау

Дескриптор:

1.Жаңбыр тамшыларынансөзқұрайалады.

2. Құрағансөздерінжазады

3. Дауыстыдыбыстардыажыратады

4. Дауыссыздыбыстардыажыратады

Осы тапсырманыңорындалубарысынкерібайланысарқылыжұппенжұмысжасап ,дұрысберілгенжауаптарыарқылытапсырмаларынтексереді. Мұғалім, оқушыкерібайланысарқылықорытындыжасайды.

3-тапсырма: «Жеке жұмыс»

Қараменберілгенсөздердіңмағынасынажыратып, мәнінажыратқансөздергеанықтамаберіп, мысалкелтіріпсөйлемқұрау.

Тұрма жай,

Қамыр жай.

Суға жуа-жуа,

Тазаланды жуа.

Көпмағыналысөздер: Сөздіңекінемесеодан да көпмағынағаиеболуынсөздіңкөпмағыналылығыдейміз. Мысалы: бас –адамның, айуанның ,жәндіктіңденемүшесі.Таудың, бұлақтың басы. Бірнәрсені бас қимыл-іс-әрекет.

 

Жарайсыңдар!

Сурет Ж ждыбысынаарналған

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж ждыбысы мен әрпініңбаспа, жазбашатүрі

 

 

 

 

 

 

Сауаташуоқулығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сауаташупәнінеарналғанжұмысдәптер

 

 

 

 

 

 

Ақтүстіпарақтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көпмағыналысөздер, мысалдар

 

 

Сабақтыңсоңы

3 минут

Бүгінгісабақтабіз не білдік?

Сабақтыңқайсәтіқызықболды?

Сабақтан не үйрендік?

Керібайланыс

Керібайланыс
Саралау –оқушыларғақалайкөбірекқолдаукөрсетудіжоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз? Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз? Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы

Саралауәдісінеарналғантапсырма:

 

1-тапсырма.Сөздергедыбыстық, буындықталдаужасау,әрсөздіңмағынасынашу. Сөйлемқұрастыру.

3-тапсырма:Қараменберілгенкөпмағыналысөздердіажыратып, солмәнінажыратқансөздергеанықтамаберіп, мысалкелтіріпсөйлемқұрау.

 

Мұғалімбағалайды:

Мадақтаусөздері, смайликтерарқылы

Топтарбір-бірінбағалайды:

От шашуәдісі

Керібайланыс:Керібайланыскартасынтолтыру

 

Табиғатқашыққандақауіпсіздікережесінсақтауережелерінтаныстыру.
Сабақбойынша рефлексия

Сабақмақсаттары / оқу

мақсаттарықолжетімді

ма?

Оқушыларбүгін не

үйренді?

Сабақтағыахуал

қандайболды?

Жоспарланғансаралау

жақсыіскеастыма?

Уақытесебіненауытқу

болдыма?

Жоспарғақандай

өзгерісенгізілді?

Бұлбөлімдісабақтуралыөзпікіріңіздібілдіруүшінпайдаланыңыз. Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберілгенсұрақтарғажауапберіңіз.
Жалпыбаға

 

 

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралы да, оқутуралыдаойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?

 

 

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.