С дыбысы және әрпі

Түркістаноблысы

Сарыағашауданы

№32 Қ.Аманжолов жалпы ортамектебі

Мектепалдыдаярлықтобының тәрбиешісі:

Мамирханова Гулбахор Зайирхонқизи

 

Пән: Сауат ашу

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

Ортақ тақырып: 2-бөлім: Менің мектебім

Мектеп: №32 Қ.Аманжолов
Күні: Мұғалімніңаты-жөні: Мамирханова Г
Сынып: 1 Қатысқандар саны: 20

Қатыспағандар саны:0

Сабақтақырыбы С дыбысыжәнеәрпі
Оқумақсаты 1.2.2.1 Мәтіндеавтордыңкім (не) туралыайтқысыкелгенінтүсіну.

1.2.9.1 Әріптітану, ажыратужәне оны дыбыспенсәйкестендіру.

1.3.8.1 Жазужолын, жоларалықкеңістікті, жолдыңжоғарғыжәнетөменгісызығынсақтап, әріпэлементтерінкаллиграфиялықталаптарғасайжазу.

Сабақмақсаттары Барлықоқушылар: Әріптітаниды, ажыратады, жазужолынсақтапкаллиграфиялықталапқасайжазады, мәтінментанысады.

Оқушылардыңкөпшілігі: Әріптердідыбыспенсәйкестендіреді, мәтіндегікейіпкерлердіанықтайды.

Кейбіроқушылар: дыбыстықталдаужасайды, мәтіндітүсініпоқып, автордыңкім (не) туралыайтқысыкелгенінұғып, ой түйеді.

Тілдікмақсаттар Санат, жылан, демалыс, батыл.

Талқылауғаарналғансұрақтар:

С дыбысысөздердіңқайжерлеріндекездеседі?

Дыбысжәнеәріпдегеніміз не?

С қандайдыбыс?

Құндылықтардыдарыту

 

Ынтымақтастық, жауапкершілік, өмірбойыбілімалу, шығармашылық, құрмет.

Ширатудаынтымақтастыққалыптастыру, жұптықжұмыстабір-бірініңсөзінбөлмеу, топтықжұмыстажауапкершіліктісезіну, бір-бірініңойынтыңдау, құрметкөрсету, достарынынталандырыпотыру, саралаутапсырмадашығармашылығындамыту, өмірбойыбілімалу.

Пәнаралықбайланыстар Көркемеңбек, музыка, математика
АКТ қолданудағдылары Сергітусәтіндебейнероликтенкөзжаттығуынжасау, слайдтабейнелегненсуреттербойншаашықсұрақтарқою.
Бастапқыбілім Ш дыбысынтаниды, жазады, сөздердібуынғабөліпоқиалады.
 

Сабақбарысы

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет Ресурстар
Сабақтың басы

3 мин

Ширату

«Досымасәттілік»

Шеңберқұрады, бір-бірінекүлімдепқарапбасбармақтарынортағажинаптұрыпсәттіліктілейді.

 

«Суреттерқабырғасы» әдісі.

Қабырғада с дыбысысөздіңбасында, ортасында, соңындакездесетінсуреттерболады. Балаларсуреттерді ала отырып с дыбысыныңсөздіңқайжеріндекездесетінінанықтайды.

·         Неніңсуретінтаңдадыңыз?

·         Сағаттың, мысықтың, тастыңсуретінтаңдадық.

·         Бұлсөздерде с дыбысысөздіңқайжерлеріндекездеседі.

·         С дыбысысөздіңбасында, ортасында, соңындакездеседі.

Сөздің басы: (сағат)

Сөздіңортасы: ( мысық)

Сөздіңсоңы: ( тас)

·         Солзаттардыңдыбысын сал.

 

ҚБ: Мұғалімніңқолпаштауыарқылыкерібайланыс беру.

 

ОМ: С-дыбысыментанысамыз, каллиграфиялықталаптарғасайжазамыз, сөздіңқайжеріндекездесетінінажыратамыз, сөздердібуындапоқимыз.

Сабақтыңортасы

3 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин

 

 

4 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин

Ұ. «Болжауәдісі»

Ашықсұрақтарарқылыбүгінгісабақтыңтақырыбынанықтау:

·         Бұлсуреттердіңбүгінгісабағымызғақандайқатысы бар депойлайсыңдар?

·         Зерсалыпқараңыздар, бұлсуреттернелерге, қандайәріптергеұқсайды?

 

 

 

·         Математика сабағындабұләріптікездестіреаламыз ба?

Оқушыларәріптіөрнекжәнетеңдеудекездесетінінайтады, топ өзүстеліндегіпарақшаныматематикалықтілдеоқиды.

1-қатар: а+с 2-қатар: с-7 3-қатар: с+5=9

 

Критерий: Білімалушы

— суреттегібейненіатайды

— қайәріпкеұқсайтынынанықтайды

— математикаменбайланыстырады

Дескриптор: Білімалушы:

— банан, қарбыз, орақбейнесінайтады

— ай, глобус, тағабейнесінайтады

-с әрпінеұқсатады

— әріптіөрнектекездесетінінатайды

-теңдеудекездесетінінатайды

 

ҚБ: «От шашу» әдісіарқылыәрқатардыңбірін-бірібағалауы.

 

Ұ.Оқулықпенжұмыс:

 

 

 

Критерий: Білімалушы

-Мәтінненкімсұрағынажауапберетіннегізгікейіпкердітабады.

-Мәтіннен не сұрағынажауапберетіннегізгікейіпкердітабады.

-Жылынныңдыбысынанықтайды.

Дескриптор: Білімалушы

-Санатсөзінанықтайды

-Жылансөзінанықтайды

-Жыланныңдыбысынсалады.

 

ҚБ: смайликтарсөйлейдімұғалімніңоқушылардыбағалауы.

 

Ж. «Коктельтаяқшасы» әдісі

Жұбыңақарапоқулықтаберілгенсөйлемдісызбаныңкөмегіменоқы. Біріншіоңжақтаотырғанжұп, содансоңсолжақтаотырғанжұпоқиды.

 

 

 

ҚБ: «Білезіккигізу» әдісіарқылыжұптакерібайланыс беру.

 

Көз, сергек!

Бейнероликпенқосылып, көзгежаттығужасау.

 

Ө: Жазылымдағдысы: «Температураны-өлшеу» әдісі

Мақсаты: оқушыныңәріптіәдеміжәнекаллиграфияғасайжазуынаықпалету.

С бастыружәнежазу

с бастыружәнежазу

Дәлқатарменжазу

 

ҚБ:мұғалімніңтүрліжапсырматүріндегібағалауы

 

Саралаутапсырмасы

С дыбысын бар суреттертоптамасы.

С дыбысынпайдаланыпқандайсуреттерсалуғаболады.

(мысалы: алма, гул, бұлт, ай, тағасалуымүмкін)

А деңгейі

Суретсалады.

Сөздіңсызбасынкөрсетеді.

В деңгейі

Солсөздібуынғабөледі.

Дыбыстықталдаужасайды.

С деңгейі

3 сөздентұратынсөйлемқұрапжазады, сөйлеміноқиды.

 

Суреттегібейненіңпайдалыжағынайтады.

 

ҚБ: жұмыстарынқорытаотырып, әроқушыөздерінбалмұздақтаяқшасындағысмайликтерденкөңіл-күйінкөрсетеді.

 

Т. «Тақырыптықтүйіндісөз» әдісі

 

 

 

 

 

 

 

Біріншішеңбердебүгінгісабаққақатысы бар жәнеқатысыжоқсөздержапсырылады. Топтаақылдасаотырыпбүгінгісабаққақатысы бар суреттердітаңдапалыпекіншішеңбергеорналастырады.

ҚБ: «Екіжұлдыз, біртілек» әдісіарқылытоптыбағалау.

 

Сабақтыбекіту.

Әріптітану, ажыратужәне оны дыбыспенсәйкестендіру.

Бағалаукритерийі: Білімалушы

Әріптердітанидыжәнеажыратады.

Әріптідыбыспенсәйкестендіріпоқиды

Тапсырма

Берілгенсөздердіоқыңыз. Көпнүктеніңорнынақайәріптіқоюғаболады? Соләріптіқоршапсызыңыз.

 

 

 

Та…бақаа…а … ырғақа… қо…ақан

(қ, с, ш) (с, ш, р) (т, с, ш) (ш, т, с) (с, ш, л)

Дескриптор: Білімалушы

— сөздердідұрысоқиды;

— көпнүктеніңорнынақойылатынәріптіанықтайдыжәне

белгілейді.

Мұғалімніңкерібайланысы.

Слайдтабейнелегненсуреттербойншаашықсұрақтарқою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әріптіжәнетеңдеужазылғантопшама.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интербелсендітақта

 

Жұмысдәптері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суреттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постер қорғау.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтыңсоңы

3 мин

Рефлексия

«+, -, қызықты» әдісі.

«+» бүгінгісабақтақандайжетістіккежеттің.

«-» бүгінгісабақтақандайқиындықтарболды.

«қызықты» сабақтақандайқызықтысәттерболды.

«Еркін микрофон» әдісі.

Еркін микрофон арқылысабақтаналғанәсерлерінайтады.

 

 

 

 

 

 

 

Саралау – оқушыларғақалайкөбірекқолдаукөрсетудіжоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз? Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз? Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы

Саралаутәсілдер:

Барлықоқушыларғақиындықкелтірмейтінтапсырма:

-Суретсалады.

-Сөздіңсызбасынкөрсетеді.

 

Дарындыоқушыларғаарналғантапсырма:

 

-3 сөздентұратынсөйлемқұрапжазады, сөйлеміноқиды.

.

Суреттегібейненіңпайдалыжағынайтады.

Саралаутапсырмасынорындаукезіндеоқушыларғақиындықтудырғансәттедиалогқатүсіпқолдаукөрсетемін, бағытталғаннұсқаубереотырып,ынталандырамын. Қарқыныжоғарыдеңгейліоқушыларғатапсырманыкүрделендіретүсемін. Оқушыларқорытындыжасайалады, өзара, өзін-өзібағалап, керібайланысжасайды.

Бағалаутүрлері:

·         Ширатуда мұғалімніңқолпаштауыарқылыкерібайланыс беру.

·         Ашықсұрақсәтінде «от шашу» әдісіарқылыәрқатардыңбірін-бірібағалауы.

·         Оқулықпенжұмыста смайликтарсөйлейдімұғалімніңоқушылардыбағалауы.

·         Жұппенжұмыста «Білезіккигізу» әдісіарқылыжұптакерібайланыс беру.

·         Дәптерменжұмыста мұғалімніңтүрліжапсырматүріндегібағалауы.

·         Саралаужұмыстарынқорытаотырып, әроқушыөздерінбалмұздақтаяқшасындағысмайликтерденкөңіл-күйінкөрсетеді.

·         Топтықжұмыста«Екіжұлдыз, бірұсыныс» әдісіарқылытоптыбағалау.

·         «+, -, қызықты» әдісінеркін микрофон арқылыоқушылардың жалпы сабақтаналғанәсерлерінің рефлексиясы.

АКТ қолданудауақыттыескеремін, партадаотыруережесінеске салу, саусақмоторикасы, көзгежаттығуларжасату, топтықереженісақтау.

 

Сабақбойынша рефлексия

 

Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдұрысқойылған ба? Оқушылардыңбарлығы ОМ қолжеткіздіме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме?

Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма?

Сабақжоспарынанқандайауытқуларболды, неліктен?

Бұлбөлімдісабақтуралыөзпікіріңіздібілдіруүшінпайдаланыңыз. Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберілгенсұрақтарғажауапберіңіз.
Жалпыбаға

 

 

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?

 

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.